انید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شاخصهای بررسی ساختار مکانی
در این مطالعه بهمنظـور بررسـی سـاختار مکـانی منطقـه مـوردمطالعه از رایجترین شاخصهای نزدیـک تـرین همسـایه کـه درمطالعههای ساختار جنگلها بهکار میروند، استفاده شده اسـت . کلارک و ایوانز (18) مقادیر عددی برای توصیف الگوی مکانی (Spatial pattern) درختان در تودههای جنگلی ارائه دادنـد کـهفرمول این شاخص بهصورت زیر میباشد (38).
CE A
E
E

r
1
,
r
r
N
2
A

A

E

E

r

1

,

  • 2