ختـانخشکهدار نه تنها برای بسیاری از پرندگان جزء شـرایط اساسـ ی در انتخاب زیستگاه محسوب میشود، برا ی تجد ید نسل دوبارهجنگل ن یز دارا ی اهم یت فراوان است. درصد بس یاری از پرندگانجنگلی بهمنظورلانهگزینی، پناهگرفتن و غذایابی نیازمند درختـانخشکهدار هستند . به ا ین دل یل در برنامههای مـدیریت برداشـت،حفظ تعداد معی نـی خـشکهدار در واحـد سـطح ز یـستگاه هـای جنگلی، ضروری بهنظر میرسد که تعداد آن در هکتار با توجـهبه تیپ زیستگاه جنگل ی و ساختار آن تعیین مـیگـردد( ۳). در این مطالعه، تیمار تکگزینی و بعد از آن تیمار حفرهای تا حـدودزیادی با اهداف محیط زیستی در جهت حفظ بخشی از درختانخشکهدار در منطقـه بـرای حفاظـت از گونـه هـای حفـرهزی ومتعاقبﹰا گونههای دیگر پرندگان جنگلی هماهنگ بودند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱. .خلیلآبادی، س . ۱۳۸۷. تأثیر پارامتر های ز یستگاهی بر جوامع پرندگان در مقیاس چشم انداز در منطقه شکار ممنـوع کـرکس. پا یـان نامـهکارشناسی ارشد. دانشکده محیط زیست دانشگاه صنعت ی اصفهان.
۲. زبیری، م. ۱۳۸۵. آماربرداری در جنگل (اندازهگیری درخت و جنگل). انتشارات دانشگاه تهران. ۲۴۵ صفحه
۳. قدیری خانا پشتانی، م . ۱۳۸۸. مقایسه تأثیر مناطق جنگلی بهره برداری شده و بهرهبرداری نشده بر تنوع جامعه پرندگان جنگلی در نیم رخ
۵۰
شمالی البرز (مطالعه موردی جنگل آموزش ی پژوهشی خیرود). پایان نامه کارشناس ی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
۴. کتابچه تجدید نظر دوم سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا، ۱۳۸۵.
۵. کتابچه طرح جنگلداری سری دوم جنگل آموزشی دکتر بهرامنیا، ۱۳۸۵.
۶. کریمی، س. ۱۳۹۰. ارزیابی زیستگاه دارکوب سیاه در جنگل آموزش ی پژوهشی شصتکلاته گرگان، ایران. پایـان نامـه کارشناشـی ارشـد، دانشکده محیطزیست، دانشگاه گرگان. ۷. مروی مهاجر، م. ۱۳۸۵. جنگل شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۸۷ صفحه.
۸. منصوری، ج. ۱۳۸۷. راهنمای صحرایی پرندگان ایران. انتشارات فرزانه، تهران، ۵۱۳ صفحه.
۹. وارسته مرادی، ح. ۱۳۹۰. ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان. پژوهشهای محیط زیست
۲۱-۳۴ :۲
.01 Antongiovanni, M. and J. P. Metzger. 2005. Influence of matrix habitats on the occurrence of insectivorous bird species in Amazonian forest fragments. Biological Conservation 122: 441-451.
.11 Atwell, R. C., L. Schulte and B. Palik. 2008. Songbird response to experimental retention harvesting in red pine (Pinus resinosa) forests. Forest Ecology and Management 255: 3621-3631.
.21 Augenfeld, K., F. Scott and D. Snyder. 2008. Breeding bird communities of upland hardwood forest 12 years after shelterwood logging. Forest Ecology and Management 255: 1271-1282.
.31 Bibb, C. J., N. D. Burgess and D. A. Hill. 2000. Bird Census Techniques. Academic Press. London.
.41 Burger, M, M. Hartley., J. Beyea and G. Cox. 2001. Logging impacts on birds in New York: A role for private forest stewardship in bird conservation. Audubon New York 41: 51-63
.51 Diaz, L. 2006. Influences of forest type and forest structure on bird communities in oak and pine woodlands in Spain. Forest Ecology and Management 223: 54-65.
.61 Doyon, F., D. Gagnon and J. Giroux. 2005. Effects of strip and single-tree selection cutting on birds and their habitat in a southwestern Quebec northern hard wood forest. Forest Ecology and Management 209: 101-115.
.71 Drever, M. C. and K. Martin. 2010. Response of woodpeckers to changes in forest health and harvest: Implications for conservation of avian biodiversity. Forest Ecology and Management 259: 958-966.
.81 Falardeau, G., J. Savard and A. Desrochers. 1999. Strip-cutting: nest predation and breeding bird response to strip regrowth. Biology and Conservation of Forest Bird 1: 115-127.
.91 Fernandez, C. and P. Azkona. 2010. Influence of forest structure on the density and distribution of the whitebacked woodpecker Dendrocopos leucotos and black woodpecker Dryocopus martius in Quinto Real (Spanish western Pyrenees). Bird Study 43: 305-313.
.02 Freemark, K. E. and H. G. Merriam. 1986. Importance of area and habitat heterogeneity to bird assemblages in temperate forest fragments. Biological Conservation 36: 115-141.
.12 Holmes, S. B., D. M. Burk., K. A. Elliott., M. D. Cadman and L. Friesen. 2004. Partial cutting of woodlots in an agricultural-dominated landscape: effects on forest bird communities. Canadian Journal Forest Resources 34: 2467-2476.
.22 Hunter, M. L. 1990. Wildlife, forests and forestry: principle of managing forests for biological diversity. Audubon Field Notes 24: 722-726.
.32 Marsden, S. J., M. Whiffin and M. Galetti. 2001. Bird diversity and abundance in forest fragments and Eucalyptus plantations around an Atlantic forest reserve، Brazil. Biodiversity and Conservation 10:
737-751.
.42 Maurer, B., L. McArthur and R. Whitmore. 1891. Effects of logging on guild structure of a forest bird community in West Virginia. American Birds 35(1): 11-13. .52 Morgan, K. and B. Freedman. 1986. Breeding bird communities in a hardwood forest succession in Nova Scotia. Canadian Field-Naturalist 100: 506-519.
.62 Porte, R. F., S. Christensen and P. Schiermacker-Hansen. 2005. Birds of the Middle East. London W1D 3QZ. 460 p.
.72 Prodon, R. and J. Leberton. 1981. Breeding avifuna of a Mediterranean succession، the holm oak and coark oak series in the eastern Pyrenees, 1-Analysis and modeling of structure gradient. Oikos 37: 21-38.
.82 Robinson, W. and S. Robinson. 1991. Effects of selective logging on forest bird populations in a fragmented landscape. Conservation Biology 13: 58-66. .92 Saab, V. 1999. Importance of spatial scale to habitat use by breeding birds in riparian forests: a hierarchical analysis. Ecological Applications 9: 135–151.
۵۱
.03 Ter Braak, C. J. F. and P. Smilauer. 2002. Canoco Refrence Manual and Cano Draw for Windows User`S Guide: Software for Canonical Ordination (version 4.5). Microcomputer Power. Ithaca, NY.
.13 Villard, M. A., F. K. A. Schmiegelow and M. K. Trzcinski. 2007. Short-term response of forest birds to experimental clearcut edges ،The American Ornithologists’ Union. The Auk 124(3): 828-840.
.23 Virkkala, R. 2006. Why study woodpeckers? The significance of woodpeckers in forest ecosystems. Annales Zoologici Fennici 43: 82-85.