خی از جنبه‏های مهم یادگیری از همسالان خود عقب مانده ‏تراند (اسدی-احمدی،1376).
درکشور انگلستان یکی از برنامه‏های ویژه جهت افزایش انگیزه ی تحصیلی این است که با افراد دارای مشکلات یادگیری کارکرده تا از شرایط آسیب‏پذیری رها شوند. هر مدرسه کلاس‏های ویژه‏ای برای این امر دارا است. و برنامه‏های حمایتی از افراد و خانواده‏های آنان همواره وجود دارد(گیج، نیت، ال و برلینر، دیوید، سی، 2005).