ی روزمره اعضای خانواده بیمار تحمیل میکند )0, 19(. بیماران مبتلا به نارسایی قلب به دلیل اختلال در حفظ اکسیژن رسانی کافی مواردی مانند بی قراری، اضطراب، و احساس از پای درآمدن ناشی از تنگی نفس، را تجربه میکنند. علاوه بر اضطراب ،شیوع افسردگی در آنان بالا است لذا لازم است در این خصوص مورد معاینه و بررسی قرار گرفته )11( و نیاز به مشاوره روانی مورد ارزیابی قرار گیرد )12(. سطح اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب و همسرانشان در مقایسه با جمعیت عادی، بالا گزارش شده است )16(. در برخی از مطالعات، همسران این بیماران به اندازه بیماران دارای اضطراب و افسردگی هستند )0, 16(. در حالی که در مطالعات دیگر، سطح اضطراب بیماران نسبت به همسرانشان بالاتر میباشد )16, 10(. بهر حال افسردگی و اضطراب کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب و همسرانشان را تحت تأثیر قرار میدهد )16(. عدم آگاهی از سطوح قابل قبول فعالیت بدنی و جسمی بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب، منجر به ناراحتی اعضای خانواده بیمار میگردد )0, 19(. مشاوره با مراقبین بهداشتی و کسب اطلاعات از آنان، نقش مهمی در احساس آرامش خانواده بیمار خواهد داشت .
کسب اطلاعات کافی موجب میشود تا همسران به شریک زندگیشان
30

بهتر کمک کنند )11(. مداخلات آموزشی برای اعضای خانواده بیماران دارای مشکلات سلامتی، مثل سرطان و حمله مغزی منجر به کاهش دیسترس و ناراحتی آنان شده است )13(. اساس درمان نارسایی احتقانی قلب مشتمل بر رفع عوامل ایجادکننده، درمان دارویی و تغییرات سبک زندگی است که تغییرات سبک زندگی علاوه بر این که باعث از بین رفتن علایم، کاهش سرعت پیشرفت بیماری شده بلکه باعث افزایش کیفیت زندگی در بیماران میگردد )17(. سبکهای جدیدی از فعالیتهای آموزشی پا به عرصه وجود نهادهاند که امروزه از آنها به عنوان «آموزش ترکیبی» نام میبرند. «آموزش ترکیبی» به عنوان یک ساز و کار جدید بر استفاه متنوع و گسترده از روشهای آموزشی تاکید دارد. توجه در انتخاب و به کار گیری ابزار متناسب با موقعیت یادگیرنده برای بالا بردن کیفیت آموزش از اصول اولیه آموزش ترکیبی است. آموزش ترکیبی به کارگیری ابزارهای متنوع و فناوریهای پیشرفته، سعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی فعالیتهای آموزشی دارد )18(. لزوم تغییر در شیوه زندگی در بیماران قلبی مستلزم پی گیری مراقبت و آموزش تیم بهداشتی بخصوص پرستاران است .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی ترکیبی گروهی بر کیفیت زندگی اعضای خانواده مبتلایان به نارسائی قلب انجام گرفت.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی کنترل شده تصادفی است. جامعه پژوهش، اعضای خانواده مبتلایان به بیماری نارسایی قلب مراجعه کننده به بخش CCU و قلب بیمارستان آیت ا…موسوی بودند که 03 نفر از اعضای خانواده بیماران بستری واجد شرایط انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 03 نفری کنترل و مداخله تخصیص یافتند .
اعضای خانواده شامل همسر یا فردی بود که با بیمار زندگی میکرد و توسط خود بیمار انتخاب شد. گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند فقط از مراقبتهای پزشکی رایج ارائه شده از طریق کادر متخصص استفاده کردند. گروه مداخله برنامه آموزشی ترکیبی گروهی را دریافت کردند. معیارهای ورود به مطالعه شامل عضو خانواده بیمار مبتلا به نارسایی احتقانی قلب بستری در بیمارستان با سن مساوی یا بالای 18 سال، توانایی خواندن و نوشتن و توانایی درک مطالب آموزشی بود. معیارهای خروج شامل داشتن عمل جراحی برنامه ریزی شده قلبی یا بیماری مهم چون سرطان، دمانس و نارسایی کلیوی، مشکلات شناختی، سوء مصرف دارو و الکل، مشکلات گفتاری، شرکت هم زمان در مطالعات دیگر و یا وجود مشکلات پزشکی عضو خانواده که امکان شرکت در مطالعه را منع کند، بود. پس از توضیح اهداف و روش مطالعه به شرکت کنندگان و دریافت رضایت نامه آگاهانه کتبی مطالعه انجام شد. بعد از ترخیص از بیمارستان اطلاعات کتبی در مورد پژوهش برای بیماران ارسال شد. دو هفته بعد از طریق تلفن با همراه بیمار تماس حاصل شد و جهت شرکت در گردهمایی دعوت به عمل آمد. در ابتدا قبل از تقسیم تصادفی نمونهها، شرکت کنندگان پرسشنامه اولیه را تکمیل کردند سپس به طور تصادفی به گروههای 03 نفره تقسیم شدند.

  • 2