ر می رسد مجموعه عوامل ایجادکننده لکوسیتوز (افزایش لکوسیتها در خون) بهویژه تغییرات قلبی – عروقی، آسیب های عضلانی موضعی، رهایش کاتکولامین ها و کورتیزول موجب افزایش معنادار مقادیر پلاکتها پس از اجرای فعالیت های ورزشی میشوند (11). آخرین یافته پژوهش حاضر حاکی از نبود اختلاف معنادار بین دو فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید در میزاناثرگذاری بر تعداد سلولهای سیستم ایمنی و پلاکتهای خون است. با توجه به نبود تحقیقات مشابه دراین زمینه، اطلاعات موجود بسیار محدود است. به همین منظور پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده، تأثیرات پروتکل های ورزشی مختلف بر سلولهای سیستم ایمنی بررسی و مقایسه شود.
به طور کلی یافتههای مطالعه حاضر نشان داد، اجرای یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و یک جلسه فعالیت تناوبی شدید، با تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقادیر سلولهای آن همراه است.
علاوه بر این نشان داده شد که دو ساعت پس از اجرای یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید، تعداد لنفوسیت ها به پایینتر از سطوح استراحتی کاهش یافت که از این رخداد با عنوان پنجره باز یاد می شود (3).
براساس نظریه پنجره باز، ممکن است افراد پس از اجرای این دو نوع فعالیت، در معرض خطر ابتلا به عفونت های ویروسی قرار گیرند. براساس یافته های این پژوهش، اختلاف معناداری بین یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و یک جلسه فعالیت تناوبی شدید در میزان اثرگذاری بر تعداد سلول های سیستم ایمنی وجود ندارد.

منابع و مĤخذ
تبریزی، آرزو؛ رواسی، علی اصغر؛ گائینی، عباسعلی؛ قلی پور، مجید (1389). »مقایسه تأثیر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال پس از ورزش درمانده ساز بر تغییرات شاخص های منتخب دستگاه ایمنی در دانشجویان مرد ورزشکار«، نشریه علوم زیستی ورزشی، ش 5، ص 17-5.
زر، عبدالصالح؛ کریمی، فروزان؛ هوانلو، فریبرز؛ انیسیان، آرش؛ پیرکی، پریوش (1389). »تأثیر تمرینات ورزشی بر نوتروفیل های جودوکاران«، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره چهارم، ش دوم، ص 32 -26.
ستاری فرد، صادق؛ گائینی، عباسعلی؛ چوبینه، سیروس (1390). »تأثیر فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی بر تعداد لکوسیتها و پلاکت های خون ورزشکاران«، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دوره 16، ش 5.
گایتون، آرتور؛ هال، جان ادوارد (1387). فیزیولوژی پزشکی، ترجمه حوری سپهری و علی رستگار فرج زاده، انتشارات اندیشه رفیع، چ سوم.
مکینون، لارل تی (1390). ایمونولوژی و ورزش، ترجمه طاهره موسوی و مجتبی عبدالهی، دانشگاهامام حسین (ع)، چ دوم.
هوانلو، فریبرز؛ کریمی، فروزان؛ زر، عبدالصالح (1388). »تأثیر تمرینات ورزشی با شدت های کم وزیاد بر تغییرات فعالیت انفجار تنفسی و تعداد نوتروفیلها«، مجله پزشکی هرمزگان، سال سیزدهم، ش 4، ص 260 -253.
هاویل، فتحاﷲ؛ ابراهیم، خسرو؛ اصلانخانی، محمدعلی (1382). »تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال«، نشریه حرکت، ش 17، ص 43-25.
BENSCHOP, R. J., RODRIGUEZ-FEUERHAHN, M. & SCHEDLOWSKI, M. 1996.
Catecholamine-induced leukocytosis: early observations, current research, and future directions. Brain, behavior, and immunity, 10, 77-91.
CEDDIA, M. A., PRICE, E. A., KOHLMEIER, C. K., EVANS, J. K., LU, Q., MCAULEY, E. & WOODS, J. A. 1999. Differential leukocytosis and lymphocyte mitogenic response to acute maximal exercise in the young and old. Medicine & Science in Sports & Exercise, 31, 829.
10. GABRIEL, H. & KINDERMANN, W. 1997. The acute immune response to exercise: What does it mean? International journal of sports medicine, 18, 28.
GIMENEZ, M., MOHAN-KUMAR, T., HUMBERT, J. C., DE TALANCE, N. &
BUISINE, J. 1986. Leukocyte, lymphocyte and platelet response to dynamic exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology, 55, 465-470.
GLAISTER, M., HAUCK, H., ABRAHAM, C. S., MERRY, K. L., BEAVER, D., WOODS, B. & MCINNES, G. 2009. Familiarization, reliability, and comparability of a 40-m maximal shuttle run test. Journal of Science and Medicine, 8, 77-82.
GREEN, K. J., CROAKER, S. J. & ROWBOTTOM, D. G. 2003. Carbohydrate supplementation and exercise-induced changes in T-lymphocyte function. Journal of Applied Physiology, 95, 1216-1223.
MCFARLIN, B. K. & MITCHELL ,J. B. 2003. Exercise in hot and cold environments: differential effects on leukocyte number and NK cell activity. Aviation, space, and environmental medicine, 74, 1231-1236.
MITCHELL, J. B., DUGAS, J. P., MCFARLIN, B. K. & NELSON, M. J. 2002. Effect of exercise, heat stress, and hydration on immune cell number and function. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34, 1941.
NIELSEN, H. B. 2003. Lymphocyte responses to maximal exercise: a physiological perspective. Sports Medicine, 33, 853-867.
NIEMAN, D .C. 1997. Immune response to heavy exertion. Journal of Applied Physiology, 82, 1385- 1394.
Nieman, D. C., Nehlsen-Cannarella, S. L., Donohue, K. M., Chritton, D. B. W., Haddock, B. L., Stout, R. O. N. W. & Lee, J. W. 1991. The effects of acute moderate exercise on leukocyte and lymphocyte subpopulations. Medicine & Science in Sports & Exercise, 23, 578.
NIEMAN, D. C. & PEDERSEN, B. K. 1999. Exercise and immune function: recent developments. Sports Medicine, 27, 73-80.
NIESS, A., FEHRENBACH, E., LEHMANN ,R., OPAVSKY, L., JESSE, M., NORTHOFF, H. & DICKHUTH, H. H. 2003. Impact of elevated ambient temperatures on the acute immune response to intensive endurance exercise. European journal of applied physiology, 89, 344-351.
PEAKE, J. 2002. Exercise-induced alterations in neutrophil degranulation and respiratory burst activity: possible mechanisms of action. Exercise immunology review, 8, 49.
PEAKE, J., PEIFFER, J. J., ABBISS, C. R., NOSAKA, K., OKUTSU, M., LAURSEN, P. B. & SUZUKI, K. 2008.Body temperature and its effect on leukocyte mobilization, cytokines and markers of neutrophil activation during and after exercise. European journal of applied physiology, 102, 391-401.
PEDERSEN, B. K. & HOFFMAN-GOETZ, L. 2000. Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation. Physiological reviews, 80, 1055-1081.
PYNE, D. B., SMITH, J. A., BAKER, M. S., TELFORD, R. D. & WEIDEMANN, M. J.
2000. Neutrophil oxidative activity is differentially affected by exercise intensity and type. Journal of Science and Medicine in Sport, 3, 44-54.
RALL, L. C., ROUBENOFF, R., CANNON, J. G., ABAD, L. W., DINARELLO, C. A. & MEYDANI, S. N. 1996.Effects of progressive resistance training on immune response in aging and chronic inflammation. Medicine & Science in Sports & Exercise, 28, 1356
ROBSON, P. J., BLANNIN, A., WALSH, N., CASTELL, L. & GLEESON, M. 1999.
Effects of exercise intensity, duration and recovery on in vitro neutrophil function in male athletes. International journal of sports medicine, 20, 128-135.
RONSEN, O., KJELDSEN-KRAGH, J., HAUG, E., BAHR, R. & PEDERSEN, B. K. 2002. Recovery time affects immunoendocrine responses to a second bout of endurance exercise. American Journal of Physiology- Cell Physiology, 283, C1612-C1620.
SHEPHARD, R. & SHEK, P. 1995 .Exercise, aging and immune function. International journal of sports medicine, 16, 1-6.
SHEPHARD, R. J. 2003. Adhesion molecules, catecholamines and leucocyte redistribution during and following exercise. Sports Medicine, 33, 261-284.
SHEPHARD, R. J. & SHEK, P. N. 1999. Immune dysfunction as a factor in heat illness. Critical reviews in immunology, 19, 285.

SMITH, J. 1997. Exercise immunology and neutrophils. International journal of sports medicine, 18, 46.
SMITH, L. L. 2003. Overtraining, excessive exercise, and altered immunity: is this a T helper-1 versus T helper-2 lymphocyte response? Sports Medicine, 33, 347-364.
TANIMURA, Y., SHIMIZU, K., TANABE, K., OTSUKI, T., YAMAUCHI, R., MATSUBARA, Y., IEMITSU, M., MAEDA, S. & AJISAKA, R. 2008. Exercise-induced oxidative DNA damage and lymphocytopenia in sedentary young males. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40, 1455.
TIMMONS, B. W., TARNOPOLSKY, M. A. & BAR-OR, O. 2004. Immune responses to strenuous exercise and carbohydrate intake in boys and men .Pediatric research, 56, 227234.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل