ی کـم، 11 تـا 15 رضایت کم، 16 تا 20 رضایت متوسط، 21 تا 25 رضایت زیاد و 26 تا 30 رضایت خیلی زیاد.
جهت تعیـی ن روایـی ، پرسشـنامه در اختیـار ده نفـر از اعضای هیأت علمی دانشکده های پرستاری و مامایی وابسـتهبه دانشگاه علوم پزشکی جندی شـاپور اهـواز قـرار گرفـت و نظرات آنها بررسی شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از نتـایجمطالعه مقـدماتی بـرروی 25 نفـر از دانشـجویان بـرای کـلپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفـا کرونبـاخ تعیـین شـد کـ ه میزان آن 94% بود. همچنین میزان آن برای شـرایط محـیطآموزشی 91%، شرایط محیط بالینی 71%، مربیان 83%، وجهه اجتماعی 85%، ارتباط با همکـاران 88% و مـدیریت 86% بـ ه دست آمد، که بیانگر ثبات درونی قابل قبـولی مـی باشـد . بـهمنظور تجزیه و تحلیل داده هـ ا از نـرم افـزار آمـاری SPSS v.17 برای متغیرهای کمی و روش های آمـاری توصـیفی ازقبیل جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده شد، همچنین از آزمون های آماری مجذور کای، آزمون تی و ضریب هبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معناداری برای کلیه آزمـونهـابرابر با 05/0<p در نظر گرفته شد.

یافتهها

50/41% از واحدهای مـورد مطالعـه در سـال سـومتحصیل هستند. میـانگین سـنی واحـدهای مـورد مطالعـه 01/1±13/21 بود و همچنین میـانگین معـدل آنهـ ا نیـز
00/1±50/16 می باشد، 24/90% از واحدهای مورد مطالعه ساکن خوابگاه هستند و همچنـین 80/98% از دانشـجویانمجرد بودند. شغل پدر 40/35% از واحدهای مورد مطالعـهآزاد بوده اسـت، شـغل مـادر 40/85% از واحـدهای مـوردمطالعه خانه دار می باشد (جدول شماره 1).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

14/84% از واحدهای مورد مطالعـه از شـرایط محـیطآموزشی دانشکده رضایت کم داشـتند، 70/53% از واحـدهایمورد مطالعه از شرایط محیط آموزشـی بـالینی رضـایت کـمداشتند، 60/36% از واحدهای مورد مطالعـه از نحـوه آمـوزشنظری توسط اساتید دانشکده رضایت کم داشتند، 20/37% از واحدهای مورد مطالعه از نحوه آموزش بالینی توسـط مربیـانبالین رضایت کم داشتند، 63/39% از واحدهای مورد مطالعه از نحوه ارزشیابی توسط اساتید دانشـکده رضـایت کـم داشـتند،10/31% از واحدهای مورد مطالعه از نحـوه ارزشـیابی توسـطمربیان بالین رضایت خیلی کم داشتند، 70/81% از واحـدهایمورد مطالعه از نحوه ارتباط با همکاران رضایت کـم داشـتند، 40/60% از واحدهای مورد مطالعه از وجهه اجتماعی رضـایتکـم داشـتند، 70/56% از واحـده ای مـورد مطالعـه از نحـوهمدیریت پرستاری رضایت خیلی کم داشتند (جدول شماره 2).
جدول 1- رضایتمندی دانشجویان پرستاری از رشته تحصیلی براساس ویژگی های دموگرافیک
انحراف معیار میانگین فراوانی مطلق (درصد) متغیرها
– – 55(33/50) دوم سال
– – 68(41/50) سوم – – 41(25) چهارم 1/01 21/13 149(92) 15(9) 20-22
23-24 سن
1/00 16/50 89(54/26) 75(45/73) 14-16/5
16/6-19/22 معدل کل
– – 148(90/24) خوابگاه محل سکونت
– – 16(9/80) غیرخوابگاه – – 162(98/80) مجرد وضعیت تأهل
– – 2(1/21) متأهل – – 148(90/40) کارمند شغل پدر
– – 13(7/92) کارگر – – 41(25) بازنشسته – – 58(35/40) آزاد – – 12(7/31) سایر – – 20(12/20) کارمند شغل مادر
– – 140(85/40) خانهدار – – 1(0/60) بازنشسته – – 1(0/60) آزاد – – 2(1/21) سایر جدول 2- مؤلفه های تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از رشته تحصیلی
فراواتی مطلق(درصد) پاسخ متغیرها
1(0/60)
25(15/24) 138(84/14)


– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد شرایط محیط آموزشی دانشکده
31(18/90)
45(27/43)
88(53/70)


– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد شرایط محیط آموزش بالینی
19(11/60) 27(16/50)
60(36/60)
25(15/24)
33(20/12) – کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد آموزش نظری توسط اساتید دانشکده
21(12/80) 43(26/21)
61 (37/20)
36(23/0)
3(1/82)
– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد آموزش بالینی توسط مربیان بالین
27(16/50) 54(32/92)
65(39/63)
18(11/0)

– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد ارزشیابی توسط اساتید دانشکده
50(30/50) 51(31/10)
33(20/12)
29(17/70)
1(0/60)
– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد ارزشیابی توسط مربیان بالین
12(7/31)
16(9/80)
134(81/70)
2(1/21)

– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد رضایت خیلی زیاد نحوه ارتباط با همکاران
10(6/10)
36(22/0)
99(60/40)
19(11/60)

– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد
رضایت خیلی زیاد وجهه اجتماعی
69(42/10)
93(56/70)
2(1/21)


– کاملاً ناراضی
رضایت خیلی کم رضایت کم
رضایت متوسط رضایت زیاد
رضایت خیلی زیاد نحوه مدیریت پرستاری

بحث

دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشـگاهپیکره اصلی سازمان ها و ارگان هـ ای مختلـف جامعـه را درآینده تشکیل می دهند رضایتمندی آنان از کلیه فعالیت های انجام شده در دانشگاه می تواند در نگرش آن هـ ا بـه رشـتهتحصیلی شـان در جهـت ایجـاد انگیـزش و حفـظ ارتقـای کیفیت آموزشی مؤثر باشد (18). در این راستا پژوهشی بـا هدف ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بـر میـزان رضـایتمندیدانشجویان پرستاری از رشته تحصـیلی در دانشـکد ه هـ ای پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جنـدیشاپور اهواز انجام شد.
به طور کلی در مطالعه حاضر اکثریت دانشجویان از رشته تحصیلی خـود رضـایت کـم داشـتند، در حـالی کـهبراساس نتایج تحقیق ایزدی و همکاران در مـورد رضـایتمشتری، میانگین مشتری محوری در حدود 11/49 بود که نتوانست حداقل میانگین 60 را برای مشتری کسـب کنـد.
می توان نتیجه گرفت که تقریباً بین افراد راضی و ناراضـیدر این دانشـگاه یـک نسـبت مسـاوی وجـود دارد. بـدینصورت که 50% دانشجویان از دانشگاه مازنـدران رضـایتدارند و همچنین همین مقدار از دانشگاه مازندران رضـایتندارند (19). در این راستا نیز سیادت و همکاران در مطالعه خود نتیجه گرفتند که دانشجویان تحصـیلات تکمیلـی دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به عملکرد مـدیریتآموزشی در چهار حیطه اداری، آموزشی، کیفیت پاسخگویی و نظارت و راهنمایی رضایت نداشته و معتقـد هسـتند کـهمدیریت آموزشی نتوانسته است وظـایف خـود را حتـی درسطح متوسط انجام دهد (20). که بـا یافتـه هـ ای مطالعـهحاضر هم خوانی دارد.
بهنـام پـور و همکـاران (10) نیـز نشـان دادنـد کـه رضایتمندی از رشته تحصیلی در مطالعـه آن هـا در سـطح مطلوبی نیست. اما فتـاحی و همکـاران (7) معتقدنـد اکثـر دانشجویان به رشته تحصیلی خود علاقه دارند که با نتایج مطالعه حاضر هم خوانی ندارد. در مطالعات سـنایی نسـب و همکــاران و رجــالی و همکــاران نیــز بــیش از 90% از دانشجویان از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند و نگرش مثبتی نسبت به رشته تحصیلی خود داشتند (11و12).
ب ر طب ق نت ایج حاص ل از ای ن پ ژوهش ارتب اطمعن اداری ب ین میـزان رض ایت دانش جویان و برخـی از ویژگی های دموگرافیـک (سـن، محـل دانشـگاه، وضـعیتتأهل، وضعیت تحصیلی و شـغل والـدین) نبـود . امـا بـینمیزان رضایت و تحصیلات مادر و پـدر ، محـل سـکونت و معدل کـل ارتبـاط معنـا داری وجـود داشـت. همچنـین در مطالع ه بهن ام پ ور و همک اران دانش جویان رض ایتمندی مطلوبی از رشته تحصیلی شان نداشتند و معتقد بودنـد کـه عواملی مانند شغل و تحصیلات پدر، ترم تحصیلی و تعداد واحد گذرانده شـده در رضـایتمندی از رشـته تـأثیر دارنـد
.(10)
اکثریت واحدها از شرایط محیط آموزشـی دانشـکدهرضــایت کــم داشــتند. Hasson مطالعــهای را بــرروی رضایتمندی دانشجویان کالج Saddleback انجام داد و نتیجه گرفت که 78% دانشجویان به طور کلـی از خـدماتدانشگاه رضـایت داشـته و میـزان رضـایت دانشـجویان ازخدمات آموزشی (70%)، امکانات موجـود دانشـگاه (66%)، ایمن بودن محیط دانشگاه (70%) و منابع موجود کتابخانـه (72%) گزارش گردید (21). کـه بـا نتـایج مطالعـه حاضـرهمسو نیست و شاید علـت ایـن اخـتلاف متفـاوت بـودنمحیط های پژوهش میباشد.
طبق یافته های تحقیق حاضر اکثریـت دانشـجویان پرستاری از شـرایط محـیط آمـوزش بـالینی رضـایت کـمداشتند که در همین راستا Glossop به اهمیت رضـایتدانشجویان از نحوه آموزش و محیط کار بالینی بـه عنـوانعوامل مهم بازدارنده دانشجویان از تـرک تحصـیل اشـارهمی کند (22). چنان که در مطالعه جولایی و همکاران نیـزنامناسب بودن محیط کار بالینی از اولویت های دلایل ترک رشته پرستاری بوده است (23). بهترین مکان جهت کسب این مهارت بیمارستان های آموزشی دانشگاهی است (24). همچنـین عابـدینی و همکـاران نیـز بیـان مـی کننـد کـه مهم ترین مشکلات آموزش بالینی از دیـدگاه دانشـجویان، کمبود امکانات رفاهی (2/71 %)،