دانلود پایان نامه

همکاران برای مسائل با مود مرکـب در مصـالحایزوتروپیک معرفی گردید [٣٢].
انتگرال Mاز انتگرال مستقل از مسـیرJ بـرای دو وضـعیتممکن از یک جسم الاستیک ترکدار بهدست مـی آیـد. انتگـرال J توسط رایس توسـعه داده شـد کـه بـهصـورت زیـر تعریـفمیشود:
x  i ui 

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

J WnT x ds (۱۲)

که مسیر انتگرالگیری  در شکل (۳) نشـان داده شـده اسـت.

258622947664

W 12 ij ij بوده و بهعنوان دانسیته انرژی کرنشی تعریـفمیشـود. ni ، بـردار نرمـال بیرونـی بـر مسـیر انتگـرالگیـری،Ti ij n j بردار نیروهای گسترده، ui بردار جابهجایی وds ، جزء دیفرانسیلی در امتداد مسیر انتگرالگیری هستند.

شکل ٣- نمایش عمومی جسم حاوی ترک، مختصات قطبی نسبت به نوک ترک و مسیر انتگرالگیری حول نوک ترک
4121873-1626865