م آمیختن ومتشکل ساختن افکار درراه های نوین،وقتی که داروین نظریه (تکامل) را عرضه کرد همه اطلاعات ازسال ها قبل معلوم بودند زرنگی او این بود که آنها رادریک مفهوم نوترکیب کرد.
3.مقایسه قدیم وجدید:ارزش فکر نو راهنگامی دریافت که با افکار قدیم مقایسه شود(شعاری نژاد،1380،ص353).
برخی دیگر ازروانشناسان برای تفکر خلاق 5 مرحله زیر رامطرح کرده اند:
1.مرحله آمادگی:دراین مرحله شخص اطلاعات وپژوهشهای مرتبط با مسئله راگرداوری می کند.
2.مرحله نهفتگی یا کمون:در این مرحله شخص متفکر به راه حلهای گوناگون می رسد اما نمی تواند راه حل اصلی رادریابد،به نظرروانشناسان دراین مرحله قسمت ناخودآگاه ذهن بیشترفعال است به اصطلاحی که امروزه بکار می رود وازصنعت کامپیوتر گرفته می شود(پردازش زمینه)است به این معنا که شخص دنبال راه حل است ولی فوراً آن راآشکار نمی کند.
3.مرحله روش سازی(اشراق):دراین مرحله شخص راه حل ممکن راکشف می کند همانند مرحله بینش است که قبلاً ذکرشد.
4.مرحله اثبات وتأیید: دراین مرحله را حل پیدا شده مورد استفاده قرار می گیرد وشخص اندیشمند
مسئله مورد نظرش راحل می کند.
5.مرحله بازبینی:گاهی ممکن است که شخص برای اطمینان کامل ازدرستی راه حل پیدا شده آن را مورد بازبینی قراردهد(همان منبع،ص354).
عوامل رشد خلاقیت:
بحث های زیادی درمورد انواع موقعیت هایی که تسهیل کننده خلاقیت ونوآوری هستند مطرح است ونظریات متفاوتی نیزدراین باره ارائه شده است.دریک طبقه بندی کلی می توان عوامل مؤثر برخلاقیت را دردودسته کلی فردی ومحیطی یا درونی وبیرونی تقسیم کرد.منظور از عوامل درونی،آن دسته ازعواملی هستندکه ازویژگیهای فردی وشخصی ناشی می شود.
آمایپل(1988) درنتایج پژوهش بسیار وسیع که درمصاحبه از120 دانشمند به عمل آمده است جنبه های شخصی وفردی مطلوب درفرایند خلاقیت ازدیدگاه دانشمندان راشامل؛ویژگیهای شخصیتی متنوع،خودانگیزی،توانایی های شناختی خاص،تمایل به خطر کردن،تخصص دررشته وتجارب متنوع می داند.عوامل محیطی یا بیرونی عواملی هستند که بیرون ازفرد باشد به عبارت دیگر به موقعیتهای مرتبط می شوند که فرد درارتباط به دیگران قرارمی گیرد.عوامل محیطی مؤثربرخلاقیت رامی توان شامل:آزادی،منابع کافی،جومتناسب ووقت کافی دانست(سام خانیان،1378،ص87).
موانع خلاقیت:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بطورکلی هرفرد باید موانعی راکه دربرابررشد خلاقیت هایش قراردارند اعم ازاینکه درونی باشند یا بیرونی بخوبی بشناسد.اوباید مشخص کند که آیا این موانع درخودش وجودداردیا درخارج موجودند وآیا واقعی هستند یاخیالی؟
موانعی راکه برسرراه تفکرخلاق وجوددارند عبارتنداز:موانع تاریخی،بیولوژیکی،فیزیولوژیکی،اجتماعی وروانی.درذیل آنها رابه تفصیل بیشتری موردبحث قرارخواهیم داد.