ند

سبز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وارد ک ردن معیاره ای زیس تمحیط ی در ارزی ابی عملک رد رفت اری و همچنین تعیین KPIهای زیست محیطی در ارزیابی عملکرد افراد و ارائـه بازخوردهای سبز. ارزیابی عملکرد سبز وارد کردن آموزشهـای مـرتبط بـا مـدیریت زیسـت محیطـی در برنامـه آموزشی سالانه، و همچنین ایجاد مسیر شغلی سبز. توسعه سبز مرتبط کردن موفقیتهای زیستمحیطی افراد در فرایند پرداخت پاداش و دستمزد. نگهداشت سبز طراحی ساختار سبز (واحدی برای رسیدگی به مسئولیت سـبز سـازمان ) و همچنین استفاده از IT برای کاهش مصرف انرژی و مواد. فرایند اداری سبز تدوین استراتژی منابع انسانی و وارد کردن اهداف کلان زیسـت محیطـی در آن به گونه ای که از استراتژی کلان سازمان حمایت کند. همراستایی استراتژیکسبز استراتژی

سبز

استراتژی

  • 2