ـه هـای درونسلولی و بینسلولی، هزینههای ثابت و متغیر ماشـ ینآلات، هزینه قرارگیری ماشینآلات در یک سلول، هزینه استقرار مجدد (هزینه نصب و حذف ماشینآلات)، هزینههای عملیاتی و هزینه حمل و نقل ماشینآلات بهازای سلولهای طی شده است.

٣ -١- هزینههای مدل
هزینههای مورد بررسی در این مدل پیشنهادی شامل موارد زیـ ر است:
هزینه ثابت ماشین: مجمـوع هزینـه هـای خر یـد، نگـهداری ماشین در هر دوره.
هزینه متغیر ماشین: شامل هزینه هـای عمل یـات بـرای تول یـد قطعات وابسته به بارکاری اختصاص یافته بـه هـر ماشـین است.
هزینههای حمل و نقل بین سلولی: این هزینه زمـان ی ایجـادمیشود که همه عملیاتهای متوالی یک قطعه در یک سلول انجام نشود و قطعه به سلول دیگری منتقل شود.
هزینههای حمل و نقل درونسلولی: این هزینه زمانی ایجـادمیشود که همه عملیاتهای متوالی یک قطعه در یک سلول انجام شود اما روی ماشینهای مختلفی باشد.
هزینه نصب ماشینآلات: در ازای نصب هر ماشـ ین سیسـتممتحمل هزینه میشود.
هزینه ثابت راهاندازی سلولهای تول یـدی: هزینـه راه انـدازی هر دسته تولیدی درونسلولی برروی ماشینهای مختلف.
هزینه استقرار مجدد: بهازای اضافه کردن یک ماشین جدیـ د به سلول یا حذف کردن یک ماشین از یک سـلول ، سیسـتممتحمـل هزینـه مـیشـود. هزینـه نصـب و هزینـه حـذف ماشینآلات از هم متفاوت است.
هزینه حمل و نقل ماشینآلات بهازای واحد سلول طی شده: در هر بار جابهجایی ماشینآلات، بهازای میزان جابـه جـایی ماشینآلات از یک سلول به سلول دیگر هزینهای تخصیص داده میشود که برای هر ماشین این هزینه متفاوت است.
هزینه ایجاد سلول: در ازای ایجـاد سـلول سیسـتم متحمـلهزینه میشود.

٣ -٢- مفروضات مدل
پارامترهای مدل بهصورت قطعی و معی ن هستند.
ظرفیت هر ماشین مقدار معین و ثابتی اسـت . جهـت تـامین احتیاجات ظرفیت، تکرار ماشینها مجاز است.
ماشینها از۱۰۰ درصد ظرفیت خود استفاده میکنند.
قطعات بهصورت دستهای درون سلول و بین سلول حرکت میکنند. تعداد قطعاتی که درون هر بسته قرار میگیرند برای درون سلولی و بیرون سلولی متفاوت است ولی اندازه ایـ ن دستهها، هم در درون سلولی و هم در بیرون سـلول ی ثابـتاست و تغییر نمیکند.
هزینه حرکت بیرون سلولی ماشین آلات بهازای جابـه جـایی بین سلولها مشخص و معین است و این هزینـه بـرای هـرماشین متفاو ت است.
حداقل و حداکثر تعـداد ماشـینآلات موجـود در سـلولهـامشخص است.
تغییر مکان ماشینها از یک محـل بـه محـل دیگـر در بـین دورهها انجام شده و زمان آن صفر است.
مدت زمان نصب و حذف ماشینآلات صفر است.
مساحت کف کارگاه معلوم و مشخص است.
در صورت ایجاد هـر سـلول، مکـان آن مشـخص و معـین است.
بهدلیل وجود تقاضای متفـاوت در هـر دوره، ممکـن اسـتاستقرار سلولی در یک دوره برای دوره بعدی بهینه نباشد ودر هر دوره نیاز به مکانیابی مجدد ماشینها باشـد.
توالی عملیات: نشاندهنده ترتیـ ب انجـام عمل یـ ات بـرروی قطعه است.
انعطافپذیری ماشین: هر ماشـ ین مـ یتوانـد یـ ک یـ ا چنـدعملیات را با زمانهای مختلف، بدون هزینه اضـاف ی انجـامدهد.

٣- ٣- مدل ریاضی
مدل ری اضـی پی شـنهادی عـدد صـحیح غی رخطـی بـرای مسـأله طراحی تولید سلولی پویا در شرایط قطعی تقاضا بهصورت زیـ ر است:

Min cost= Costi
i1
CN T
Cost= CEdc,tc 1 1t
MFF T
Cost= gm,f,f, t’ Lm (٣) m1 1 1 1f  f t
MT CN
Cost= bm,t,c ICm dc,t (۴) m  1 1 1t c
MT CN
Cost= km,t,c RCm dc,t (۵) m  1 1 1t c
PTMJ CN
Cost= p    1 1tm 1 1 1jc Dp,t h j,m,p,c,t t j,p,m Om(6)
MT CN
Cost= dc,t bm,t,c Cm 1 rt1 (٧) m  1 1 1t c
Cost7 21tT1intra

Dintrap,t j   J1 1 1pP CN Mcm 1 hj1,p,m,c,t 
dc,t  hj,p,m,c,t dc,t(٨)
1684062-777217

Cost8 21tT1inter

Dinterp,t j  J1 1 1pP CNcej1,p,c,t 

dc,t ej,p,c,t dc,t(٩)
محدودیتها:
CN M
a j,p,mh j,p,m,c,t 1 j,p,t c 1m 1 (١٠)
qm,t,c  bm,t,c  km,t,c m,c,t 1 (1١)
M
bm,t,c  LB c,t m1 (1٢)
M
bm,t,c  UB c,t m1 (1٣)
M
h j,p,m,c,t  ej,p,c,t j,p,c,t m1 (1۴)
CN
dc,t 1 t c1 (1۵)
F
gm,f,f ,t 1 m,f,t f1 (16)
M
bm,t,c  CN dtc,t t  m1 (1٧)
CN
dc,t  CNt t  c1 (1٨)
dc,t ,bm,t,c,km,t,c,ej,p,c,t,hj,p,m,c,t,gm,f,f ,t or 0 1 (1٩) CNt 0 , integer(٢٠ )
در تابع هدف رابطه (٢) بیانگر هزینه ایجاد سلول اسـت .
رابطه (٣) بیانگر هزینه جابهجایی ماشین m از یک مکـان بـهمکان دی گر است که بهازای هر ماشـ ین ایـ ن هزینـه متفـاوتاست. رابطه (۴) هزینه نصب ماشین در یـک سـلول را بیـ ان میکند. رابطه (۵) هزینه حذف یک ماشین از یـ ک سـلول ر ا بیان میکند. هزینه ۴ و ۵ به این دلی ل هستند که بهازای نصب یا حذف ماشی ن یک سری عملیات فنی و مهندسی باید انجام شود که همین عملیات باعث ایجاد هزینه میشود. رابطه (6) هزینههای عملیاتی را بیان میکند. بـهازای تعـداد قطعـات ومدت زمان کار ماشین بـرروی قطعـات ایـ ن هزینـه محاسـبهمیشود. رابطه (7) هزینه قرارگیری ماشین درون یک سـلولرا محاسبه میکند. این هزینه با درنظـر گـرفتن ارزش زمـانی پول است. رابطـه (٨) هزی نـه حمـل و نقـل درون سـلولی را محاسبه میکند و نشان میدهد اگر عملیات در یک سلول اما روی دو ماشین مختلف انجام شود، دو عملیـ ات متـوال ی بـهحرکت درونسلولی نیاز دارد. رابطه (٩) هزینه حمـل و نقـل بین سلولی را نشان میدهد که اگر دو عملیات متـوال ی در دو سلول جداگانه انجام شود، به حرکت بین سلولی نیاز است.
محدودیت (١٠) تضمین میکند اگر تقاضای هر قطعه در یک دوره معین تولید شود، هر عملیات به یـ ک سـلول و بـهیک ماشین تخصیص داده میشود. رابطه (١١) نشان میدهـدکه اگر سلول C ایجاد شـود چـه تعـداد ماشـینآلات در هـردوره در سلول موجود اسـت. محـدودیتهـای (١٢) و (١٣) بهترتیب حد بالا و پایین اندازه سلول را نشان میدهد. رابطـه(١۴) بیان میکند در هر سلول و در هر ماشین، حـداقل یـ ک عملیات انجام میشود. محدودیت (١۵) نشاندهنده آن است که در هر دوره حداقل یک سلول باید ایجاد شود. محدودیت (١۶) بیان می کند یک ماشین در هر دوره یک بـار مـیتوانـدجابهجا شود. رابطه (١7) بیانگر ا یـن اسـت کـه زمـانی یـک ماشین در یک سلول میتواند قرار بگیرد که آن سلول ایجـادشده باشد. رابطه (١٨) بیانگر این است که در هـر دوره چـهتعـداد سـلول ایجـاد شـده اسـت. رابطـه (١٩) و (٢٠) نـوع متغیرهای تصمیم را تعیین میکنند.

۴- متدولوژی
این بین الگوریتمهای تکاملی که از تکنیک بهینـه سـازی مبتنـی (٢٢) {n+1, n+2, … , n+m}: مجموعه ماشینآلات M

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این تحقیق برای حل مـدل بایـ د از روش هـای فـرا ابتکـاری استفاده شود تا بتوان جوابهایی قابل قبول و یا بهینه را بهدست آورد. در روشهای فـرا ابتکـاری بـه طـور کامـل نمـیتـوان بـه جواب بهینه رسید اما میتوان تا حدود زیادی بـه جـواب بهینـهنزدیک شد. الگوریتمهای فراابتکاری، جایگـاه و یـژهای در حـلمسائل بهینهسازی بهخصوص مسائل با ابعـاد بـزرگ د ارنـد. درب ر جمعی ت اس تفاده م یکنن د، بخ ش مهم ی از روشه ای فراابتکاری را تشکیل میدهند. ایده اولیه الگوریتمهای تکـاملی، استفاده از جمعیت محدودی از عناصر است که هر یک از آنهـانقطهای از فضای جستجو (یک جواب برای مسأله) را مشخص میکنند.

۴ -١- نحوه کدگذاری جوابها مدل درنظر گرفته شده یک مدل سلولی است. در ا یـن مـدلایجاد سلول و نحوه قرارگیری ماشینآلات در آن مهم اسـت. در این مدل تعداد قطعه، تعداد ماشینآلات، تعـداد عمل یـات، تعداد دورهها و تعداد جایگاههای کف کارگاه معلـوم هسـتند و هدف بهدست آوردن تعداد سـلول هـا در هـر دوره اسـت . برای بهوجود آوردن کروموزوم در این مدل فقط ماشینآلات و کف کارگاه درنظر گرفته شده است، چـرا کـه جابـه جـایی قطعات وابسته به نحوه قرارگیری ماشـینآلات در سـلول هـااست. بهدلیل داشتن هزینه جابـه جـایی ماشـینآلات از یـک مکان به مکان دیگر، کارگاه قسمتبندی شـده اسـت و اگـرماشینی از یک قسمت به قسمت دیگر جابهجا شـود سیسـتممتحمل هزینه میشود. بیشترین تعداد تشکیل سـلول برابـرn است (به تعداد جایگاهها) و کمتـر ین تعـداد سـلول برابـر ١ است (اگر تعداد سلول صفر باشد بهدلیل ایجاد نشدن سـلولو قرار نگرفتن ماشینآلات در سلول، تولیـ د وجـود نخواهـد داشت). در این مدل تعداد ماشینآلات محدود درنظر گرفتـهشده است و در هر دوره تعداد ماشینآلات تغییری نمـیکنـدو ثابت است. از آنجا که این مدل چند دورهای است بههمین دلیل برای هر دوره یک کروموزوم ایجاد میشود. بهطور مثال در صورت ۴ دورهای بودن مدل، ۴ کروموزوم تولید میشود. کروموزوم بهصورت شکل (١) تعریف می شـود کـه در آنn نشاندهنده تعـداد جایگـاه هـا وm ن یـز نشـاندهنـده تعـدادماشینآلات مورد استفاده است.
(٢١) {n-1, n , … ,3 ,2 ,1}: مجموعه