لب به طور متناوب؛
توجه ویژه به میدان آزادی به عنوان نماد تهران در طراحی لگوی وب سایت؛
قرار گرفتن اطلاعات جاذبههای “طبیعی” و “تفریحی” بـه طـور متنـ اوب بـه همـراهعکس و توضیحات کوتاه در بخش مربوط به توریسم مجازی واقعی (بـرون شـهری)و اختصاص بخشی ویژه در صفحه فارسی به بانکداری الکترونیکی؛
درج اطلاعاتی درباره نقاط قوت سایت، تسهیلات خـاص و وجـود امنیـت بـه شـیوهی اقناعی، مختصر و فشرده در پایین صفحه اصلی که به توریسم کاملا مجازی اختصاص دارد؛
در نسخه انگلیسی برمبنای جدول اولویتها سه ستون میتواند قرار گیرد: ستون دارای عکس و مشخصات جاذبههای “تاریخی و فرهنگی”، ستون “جاذبـه هـای طبیعـی” و ستون “قوانین و مقررات گردشگری”، سپس مطالب مربوط به حمایـت از گردشـگرانبه عنوان شاخص حکمرانی خوب و تسهیلات سـفر قـرار مـیگیـرد . همچنـین لینـکبانکداری الکترونیک در بخشی ویژه و کاملا در دسترس قرار گیرد؛
باید توجه داشت
که در کشور جمهوری اسلامی ایـران، یکـی از مهـم تـر ین جاذبـه هـامربوط به محتوای دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اسـت . بـا ایـن نگـاه لازماست فضاهایی طراحی شود که نمونه مجازی از الگوی جامعه اسـلامی را بـه صـورتشبیه سازی شده منعکس کند و همچنین تعالیم اسلام را در خصوص ارتباطات انسانی، اخلاق اجتماعی، بازار اسلامی، بانک اسلامی و … معرفی کند. در واقع توریسم از یـکعینیت های مکانی برخوردار است و از یک ظرفیتهای معنوی که همواره مـورد توجـهجهان گردان می باشد؛ منابع
اکبری غضنفر (1381). “سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری” فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره
83، صص 138و 50.
پاپلی یزدی محمد حسین و سقایی مهدی (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهـران ، سـازمانمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ص 190.
جلالی علی اکبر (1383). شهر الکترونیک، چاپ دوم، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صـنعتایران. صص 47 و 85..
خلقتی مرضیه (1388). شهر مجازی توریستی تاریخی تهران: نیازسـنجی و راهبردهـا، پایـان نامـهکارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
دالوند سمیه (1387). امکان سنجی و نیازسنجی ایجاد شهر مجازی تهران، مطالعه موردی سـازمانشهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشـگاه تهـران، دانشـکدهعلوم اجتماعی.
راودراد اعظم و حاجی محمـدی علـی (1389). “تفـاوت شـناخت حاصـل از گردشـگری واقعـی وگردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت” تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره2، صص81-61.
زهتابی منا (1388). ارائه مدل مطلوب شهر الکترونیک برای آینـده، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،دانشگاه تهران دانشکده مدیریت.
عاملی سعید رضا (1382 الف). “دوجهانی شدنها و آینده جهان” کتاب ماه علـوم اجتمـاعی، سـالششم، شماره نهم و دهم، ص 16.
عاملی سعید رضا (1382 ب). “دوجهانی شدنها و جامعه جهانی اضـطراب ” نامـه علـوم اجتمـاعی، شماره 21، صص 144.
عاملی سعید رضا (1384). “دوفضایی شدن شـهر : شـهر مجـازی ضـرورت بنیـادین بـرای کـلان-شهرهای ایران”، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطـات ، شـماره پیـاپی 2 و 3، دوره اول، صص 130،119 و 131.
عاملی سعید رضا (1385). دو فضایی شدن کـره زمـین و توسـعه واقعـی- مجـازی: شـاخص هـا ی کاربردی ارزیابی “فضای وبی ایرانی” (مجموعه مقالات دانشجویی ارزیابی فضای مجازی ایرانـی).
تهران، ص 9 و 22-17.
عاملی سعید رضا (1387). مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلـی بـه فضـاهای عمـومی، 2 جلد، تهران، آوای قلم، ص4.
عاملی سعید رضا (1390). مطالعات مقایسهای آمادگی الکترونیک؛ راهبردی برای پیشـرفت فضـایالکترونیک، تهران، امیرکبیر، ص 13.
عرفانی فرد یلدا (1387). نگرش مشتریان نسبت به استفاده از خدمات مجازی توریسم، مورد مطالعه مشتریان توریسم در تهران، پایان نامه ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.
لینچ کوین (1374). سیمای شهر، منوچهر مزینی، دانشگاه تهران، ص 21.
“وقتی از شهرهای مجازی حرف میزنیم از چه حرف مـی زنـیم “. مشـاهده شـده در 20/11/87، از خبرگزاری فناوری اطلاعات (ایستنا) به آدرس اینترنتی زیر:

http://www.itna.ir/archives/article/012100.php
.71 Ashworth Gregory (1989). Urban tourism: An Imbalance in intention. In C. Cooper (Ed.), Progress in tourism, recreation and hospitality management (pp. 33-35), London, Belhaven Press, p2.
.81 Buhalis Dimitrios (2003). ETourism: information technology for strategic tourism management, London, Pearson (Financial
Times/Prentice Hall).
.91 Buhalis Dimitrios and Egger Roman (2008). eTourism case studies: Management and marketing issue in etourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
.02 Coles Tim (2003). “Urban tourism, place promotion and economic restructuring: The case of post-socialist Leipzig Tourism Geographies, 5(2), 190–219. Routledge. P194.
.12 Holmes David (2001). Virtual globalization: virtual spaces/tourist spaces, London, Routledge.
.22 Liikanen Erkki (2000). Towards quality urban tourism Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations, Enterprise DirectorateGeneral Tourism Unit, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. p4.
.32 Lowe Jffrey (2008). “A Participatory Planning Approach to Enhancing a Historically Black University-Community Partnership: The Case of the e-City Initiative” Planning Practice and Research, 23(4), 549-558. Routledge.
.42 Paskaleva Krassimira Antonova (2009). “Enabling the smart city: The progress of city e-governance in Europe” International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 405-422.
.52 Pynnonen Mikko and Kytola Olli (2008). “from business concept innovation to a business system: a case study of a virtual city portal” International Journal of Business Innovation and Research, 2(3), 314329.
.62 Reddick Christopher G. and Frank Howard A (2007). “The perceived impacts of e-government on U.S. cities: A survey of Florida and Texas City managers” Government Information Quarterly, 24, 576–594
.72 Schnepf Doris and Strasser Sophie (2007). “Steps towards sustainable urban development in the city of Narva, Estonia supporting eGovernance processes through the e-Community tool a web-based communication and management platform” International Journal of Environmental Technology and Management, 8(1), 53-68.
.82 Teles Adonai and Joia Luiz Antonio (2010). “Assessment of digital inclusion via the actor-network theory: The case of the Brazilian municipality of Piraí” Telematics and Informatics, In Press, Corrected Proof.