دار میـانگینAUC برای مدل پراکنش زمستانگذرانی هـوبره آسـیایی 808/0 محاسبه شد .براساس طبقهبنـدی سـوئیت( 1988) مـدل انجـامشده دارای پیشبینی خوب بود( 39).

بحث و نتیجهگیری
با توجه به دشتزی و بیابانی بودن هوبره آسیایی، همانطور کـهانتظار میرفت متغیر درصد شیب بهعنوان تاثیرگـذارترین متغیـربر پراکندگی این گونه تعیین شد. میانگین دمای سردترین فصـلسال، فاصله تا اراضی جنگلی، پوشـش مرتعـی ضـعیف( 25%-5%) و فاصله تا اراضی کشاورزی از دیگر عوامـل تعیـین کننـدهپراکنش هوبره آسیایی در فلات مرکزی ایران بودند (شـکل 3 و جدول 1) که محدود بودن پراکنش این گونه بـه منـاطق دشـتی ب ا پوش ش ض عیف و آب و ه وای گ رم و خش ک را توجی همیکنند.
منحنی پاسخ متغیر درصد شیب نشان داد، اراضـی بـا شـیبحدود 0-10 درصد بیشترین مطلوبیت را برای این گونـه دا رنـدو با افزایش شیب مطلوبیت بهطور چشمگیری کاهش مـی یابـد.مطالعات دیگر نیز کاهش مطلوبیت زیستگاه هـوبره بـا افـزایششیب زمین را نشان داده و بیان کردهاند که شیب زمین مهمترین عامل محدوده کننده برای انتخاب زیستگاه هوبره اسـت ( 5، 10 و 15).
متغیر تنوع ناهمواریها نشان میدهد زیستگاههـا و منـاطقیکه دارای پستی و بلندی میباشند برای هـوبره مناسـب نیسـت.بهنظر میرسد، ناهموار بودن محیط پیرامونی در مقیاس خـرد وچشمانداز تأثیر عملکردی دارد و اجازه دید فواصل بیشتر بـرایاجتناب از طعمهخواران را محدود میکند که این نتایج با نتـایجبهدست آمده توسط حبیبی در مقیاس سیمای سرزمین همخوانی دارد( 5).
با توجـه بـه منحنـی پاسـخ هـوبره بـه پوشـش مرتعـی، بـا افزایش تراکم پوشش، مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد. میـزانافزایش مطلوبیت زیستگاه برای مراتع ضعیف (با درصد پوشـ ش 25%-5%) بیشــتر از مراتــع بــا کیفیــت متوســط (بــا درصــدپوشش50%-25%) بود. بنابراین مناطقی بـا پوشـش حـدود 15% تا 40% را میتوان از زیستگاههای مطلوب هوبره بـه شـمار آورد.
تأثیر نوع رویشگاه بر ویژگیهای خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستمهای …
0-61167Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.77 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.77 ]

(
الف
)

)
ب
(

)
ج
(