تون، جست وجو و انتخاب مقاله هـای مناسـب، اسـتخراج اطلاعـات منـدرج در مقاله ها، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی، کنترل کیفیت و ارائه یافته ها) طـی شـده اسـت (سندلوسکی و باروسو، 2007). در بخش دوم، بومی سازی چارچوب ارائه شده برای صنعت خـودرو صورت می گیرد، از این رو بخش دوم از لحاظ هدف کاربردی است. از آنجا کـه بـرای گـردآورینظر خبرگان برای بومی سازی چارچوب از پرسشنامه های بسته پاسخ بـر مبنـای چـارچوب جـامع استفاده می شود، پژوهش رویکرد کمی دارد و از نظـر نحـوه گـردآوری داده هـا ، روش پـژوهش،توصیفی ـ پیمایشی است. در این بخش برای تحلیل داده ها از روش آزمون فرض آماری استفاده شده است. در بخش سوم، چارچوب بومی سازی شده برای صنعت خودرو در عمـل بـهکـار گرفتـهمی شود. برای انجام این کار با استفاده از پرسشنامه های بسته پاسخ طراحی شده بر مبنای چارچوب بومی، نظر صاحب نظران مادرشرکت خودرویی اطلس در زمینه وضعیت راهبری فناوری اطلاعات در این شرکت گردآوری شد. پژوهش در ایـن بخـش رویکـرد کمـی دارد و در اجـرای آن، از دو روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و توصیفی ـ ارزیابی (بست و کاهن، 1998) استفاده شده است.
گام های اجرایی پژوهش
در نخستین گام، کار شناسایی مؤلفه ها و اجزای راهبری فنـاوری اطلاعـات بـا اسـتفاده از روشفراترکیب صورت گرفت. مطابق با گـام نخسـت روش هفـتمرحلـه ای فراترکیـب، ابتـدا سـؤال پژوهش تنظیم شد. سؤال های مرتبط با بخش فراترکیب پژوهش عبارت انـد از : چـارچوب جـامعراهبری فناوری اطلاعات چیست؟ مؤلفه ها و اجزای تشکیل دهنده چارچوب جامع راهبری فناوری اطلاعات کدام اند؟ بعد از تعیین هدف اولیه مطالعه پژوهش ترکیبی، بایـد پارامترهـای موضـوعی(چه چیزی)، جمعیتی (چه کسی)، زمانی (کی) و روش شناسی (چگونه) جست وجو مشخص شوند. این پارامترها تشکیل دهنده معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مطالعات را مشـخص مـی کننـد . در جواب پارامترهای جست وجو، کلیه مطالعات منتشرشده به زبـان انگلیسـی در فاصـله سـال هـای2000 تا 2015، شامل مقاله های چاپ شده در مجله ها و کنفرانس های بـین المللـی کـه بـه ارائـه مدل، چارچوب یا بررسی اجزای راهبری فناوری اطلاعـات پرداختـه بودنـد، در پایگـاه داده هـایالکترونیکی فهرست شناسی1 و بر اساس واژه های کلیـدی ، هماننـد راهبـری فنـاوری اطلاعـات،چارچوب راهبری فناوری اطلاعات، اقـدامات راهبـری فنـاوری اطلاعـات، فراینـد های راهبـریفناوری اطلاعات و… جست وجو شدند. نتیجه این مرحله، دستیابی به 475 مقالـه بـود. در مرحلـ ه بعد از لحاظ عنوان به بررسی آنها پرداخته شد. با شناسایی و کنارگذاشتن مقاله هایی که از لحـاظعنوان سنخیتی با پژوهش جاری نداشتند (86 مقاله) 389 مقاله باقی مانـد کـه از لحـاظ چکیـده بررسی شدند. اگر مقاله ای در راستای سؤال های اشاره شده در ابتدای این بخش، یعنـی شناسـاییاجزا و مؤلفه های راهبری فناوری اطلاعات نبود، کنار گذاشته شد. نتیجه این مرحلـ ه نیـز حـذف122 مقاله از لحاظ چکیده بود. در مرحله بعدی، 267 مقاله بـاقی مانـده از لحـاظ محتـوا بررسـیشدند و 134 مقاله که در خصوص اجزا و مؤلفه های راهبری نبودند، حذف شدند. با هدف افزایش کیفیت نتایج پژوهش، در این مرحله مقاله های باقیمانده از نظـر کیفیـت روش شـناختی مطالعـهشدند تا مقاله هایی که احتمالاً از نظر روش شناختی در کیفیـت پـایین قـرار دارنـد، از فراینـد فـراترکیب کنار گذاشته شوند. به منظور بررسی کیفیت روش شناختی به شـکل نظـام منـد، ابزارهـایمختلفی وجود دارد که در این پژوهش از ابزار کنترل کیفیت روبریک2 براساس ده معیـار ارزیـابیکیفیت (وضوح اهداف و اهمیت پژوهش، تناسب و تطابق روش پژوهش، تناسب و تطـابق طـرح پژوهش، تناسب روش انتخاب مشارکت کنندگان، تناسب روش جمع آوری داده ها، رابطه پژوهشگر و مشارکت کنندگان، ملاحظات اخلاقی، دقت تجزیـه و تحلیـل، بیـان روشـن یافتـه هـا و ارزش پژوهش) استفاده شد. در این مرحله تمام مقاله های منتخـب براسـاس ده معیـار ارزیـابی کیفیـتامتیازدهی شدند. امتیاز هر یک از مقاله ها در این ده معیار در بازه یک تا پـنج ثبـت شـد و جمـعامتیازهای هر مقاله به دست آمد و 37 مقاله که درجه متوسط یا ضعیف داشـتند نیـز از مجموعـه حذف شدند. در نهایت 96 مقاله (جدول 2) که از سطح کیفی مناسبی برخودار بودند، باقی ماندنـدکه به منظور استخراج مؤلفه های راهبری فناوری اطلاعات به تفصیل بررسی شدند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Electronic bibliographic databases
CASP (Critical Appraisal Skills Programme) Rubric
جدول 2. فهرست مقاله های منتخب فرایند فراترکیب
پژوهشگر و سال پژوهش شماره پژوهشگر و سال پژوهش شماره
کری (2010) ITG49 فرگوسن و همکاران (2013) ITG01
ویل و راث (2004) ITG50 نفوکا و روسو (2011) ITG02
لوفتمن و همکاران (2012) ITG51 شارما و همکاران (2009) ITG03
نفوکا و همکاران (2009) ITG52 ریگونی و همکاران (2010) ITG04
پراساد و همکاران (2012) ITG53 بالوکو و همکاران (2013) ITG05
لوناردی و همکاران (2014) ITG54 راقوپاثی (2007) ITG06
بهاتاچارجیا و چانگ (2007) ITG55 وو و همکاران (2015) ITG07
آلمیدا و همکاران، (a2013) ITG56 علی (2006) ITG08
هیروکس و فورتین (2014) ITG57 هیروکس و فورتین (2012) ITG09
محامد و سینق (2012) ITG58 ژو و همکاران (2008) ITG10
هائس و گرمبرگن (2009) ITG59 ویلیامز و کاراهانا (2013) ITG11
دالبرگ و کیویجاروی (2006) ITG60 ویلکین و چنهال (2010) ITG12
وب و همکاران (2006) ITG61 ریبرز و پترسون (2002) ITG13
بن عباس و بکری (2014) ITG62 کار و همکاران (2011) ITG14
پترسون (2004) ITG63 پریرا و همکاران (2014) ITG15
کو و فینک (2010) ITG64 برمژو و همکاران (2014) ITG16
براوون (2006) ITG65 هوانگ و همکاران (2011) ITG17
کلمنتی و کاروالهو (2006) ITG66 علی و گرین (2012) ITG18
برنرویدر (2008) ITG67 تان و همکاران (2008) ITG19
نولان و مکفارلان (2005) ITG68 ویلکین و ریدت (2009) ITG20
سیمونسون و اکستد (2006) ITG69 هوانگ و همکاران (2009) ITG21

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نووتنی و همکاران (2012) ITG70 ویلسون و پولارد (2009) ITG22
پراساد و همکاران (2010) ITG71 ایدن و ایکبروک (2014) ITG23
بوئن و همکاران (2007) ITG72 پریرا و سیلوا (c2012) ITG24
ایسمیل (b2008) ITG73 پراساد و همکاران (2009) ITG25
پترسون و همکاران (2000) ITG74 برتشر و همکاران (2009) ITG26
سیمونسون و جانسون (2006) ITG75 علی و همکاران (2004) ITG27
بروهی و همکاران (2011) ITG76 لوناردی و همکاران (2009) ITG28
فرناندز و لورنز (2009) ITG77 بهاتاچارجیا و چانگ (b2006) ITG29
گاربارینو (2013) ITG78 لین و همکاران (2010) ITG30
هنریکوئه و همکاران (2012) ITG79 ایسمیل (a2008) ITG31
2
پژوهشگر و سال پژوهش شماره پژوهشگر و سال پژوهش شماره
بوچوالد و همکاران (2013) ITG80 رایکات (2010) ITG32
اسمیتز و هیلگرزبرگ (2013) ITG81 علی و گرین (2006) ITG33
پریرا و سیلوا (b2012) ITG82 ویل و وودهام (2002) ITG34
آلمیدا و همکاران (b2013) ITG83 علی و گرین (2005) ITG35
آلونسو و همکاران (2009) ITG84 پریرا و سیلوا (a2012) ITG36
تالون و همکاران (2013) ITG85 نفوکا و روسو (2010) ITG37
گریفیث و همکاران (2015) ITG86 وودهام و ویل (2002) ITG38
دالبرگ و لاهدلما (2007) ITG87 لیما و کروز (2015) ITG39
گلینگز (2007) ITG88 جیوور و مککی (2012) ITG40
بورگمن و هیئر (2010) ITG89 وایدن هوفت و همکاران (2014) ITG41
ابوموسی (2007) ITG90 بهاتاچارجیا و چانگ (a2006) ITG42
مارتین و گریگور (2006) ITG91 لی و همکاران (2008) ITG43
اسمیتز و هیلگرزبرگ (2015) ITG92 سامووای و پراساد (2014) ITG44
القسیمی و روسو (2015) ITG93 اوروزکو و همکاران (2015) ITG45
محمد و تومی (2015) ITG94 هیکز و همکاران (2010) ITG46
پاپازافیروپولو و اسپاناکی (2015) ITG95 پترسون (2000) ITG47
الحسبان (2015) ITG96 مایدین و ارشد (2010) ITG48

مؤلفه های راهبری اشاره شده در هر یک از مقاله ها به تفکیک مقاله ثبـت شـد و در ادامـه بـادسته بندی این مؤلفه ها، کدها، مفاهیم و مقوله ها به دست آمد. با بررسی کامـل ایـن مقالـه هـا ، 5 مقوله، 19 مفهوم و 79 کد راهبری فناوری اطلاعات شناسایی شدند. بـه منظـور کنتـرل کیفیـتیافته ها، علاوه بر ابزار کنترل کیفیت روش شناختی، از ضریب توافق کاپا نیز برای کنتـرل کیفیـتکدگذاری استفاده شد. بدین منظور فهرست کدهای استخراج شده در اختیـار پژوهشـگر دوم قـرارگرفت و پژوهشگر دوم به دسته بندی کدها در قالب مفاهیم اقدام کرد. سپس ضریب توافق کاپای مفاهیم ارائهشده هر دو پژوهشگر با استفاده از نرم افزار SPSS1 محاسبه شد. ضریب توافـق کاپـا737/0 به دست آمد و با توجه به بالا بودن این مقدار از حد آستانه 6/0، سطح توافق معتبر اسـ