فهرست مؤلفه های راهبری فناوری اطلاعات در قالب مقوله ها، مفاهیم و کدها در جدول 3 ارائـهشده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
جدول3. دسته بندی کدها در قالب مفاهیم و مقوله ها
ارجاعات فراوانی کد مفهوم مقوله
ITG03, ITG06, ITG07, ITG08, ITG09,
ITG11, ITG16, ITG17, ITG21, ITG22,
ITG25, ITG33, ITG37, ITG38, ITG44, ITG50, ITG53, ITG66, ITG72, ITG77,
ITG80, ITG84, ITG87 25 سازوکارهای هماهنگی و ارتباطات

سازوکار
ارتباطات

و

هماهنگی

های

سازوکار

ارتباطات

و