اقمندی به رشته
30 متوسط 10 کم 30 مثبت نگرانی شغلی
70 منفی 60 مثبت احساس دانشجویان به رشته تحصیلی
40 منفی