ن مونومرهای متیل متا کریلات است. که طی فرآیند پلی مریزاسیون به پلی متیل متا کریلات تبدیل می شوند. عامل شروع کننده واکنش اغلب یک پراکسید آلی مانند بنزوئیل پراکسید است که توسط حرارت یا اضافه کننده ی یک تسریع کننده آلی معمولا یک آمین آلی به رادیکال آزاد تجزیه می شود. این رادیکال آزاد با مونومر متیل متاکریلات وارد واکنش می شود و پلیمر را تولید می کند. واحدهای مونومری مختلف نظیر گلیکول دی متاکریلات که باند دوگانه فعالی در هر انتهای مولکول دارند. می توانند پلیمرهایی با ساختمان متقاطع بدست آورند که خواص مطلوب تری دارند.
ب) رزین های کامپوزیتی
بطور کلی از یک فاز آلی : ماتریکس رزینی (پلیمر آکریلیک ) و یک فاز غیر آلی : فیلرهای معدنی تشکیل شده اند.
سطح فیلرهای معدنی با اجزای خاصی به نام Coupling Agent پوشانده شده است تا اتصال خوبی بین ماتریکس و فیلر ایجاد کند. معمول ترین آن سیلیکون آلی (sitane) است. برای ایجاد پلیمراسیون سیستم های عمده ی شیمیایی (self cure) نوری (light cure) و dual cured در روش اول سخت شدن بوسیله ی یک آغاز کننده پراکسید آلی و یک تسریع کننده آمین آلی آنجام می شود. بصورت سیستم دو خمیری عرضه می شود. در سیستم فعال شونده با نور کامپوزیت در معرض نور آبی قرار می گیرد و این نور توسط یک دی کتون جذب می شود و در حضور یک امین آلی وارد واکنش می شود. این سیستم بصورت تک خمیری عرضه می شود. در سمان Dual cured یک کاتالیست با سمان مخلوط می شود تا بعد از سخت شدن اولیه سریع که با تاباندن نور حاصل می شود، نهایتا سمان در گوشه هایی که تحت تابش نور نیستند بیشتر سخت شود. این ها بصورت بیس کاتالیست عرضه می شوند و نیاز به اختلاط دارند.
موارد استفاده