مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق درباره ، 261، ناکافی، وسایل، پرستاران، رتبه

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

راوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 261 1 1 4/9 5 31/4 32 62/7 64 نامناسب بودن وسایل حفاظتی محیطی
261 1 1 4/9 5 31/4 32 62/7 64 ناکافی بودن تعداد پرستار در بخش اجرایی- مدیریتی
261 2/9 3 8/8 9 17/6 18 70/6 72 کار بیش از یک شیفت 222 2/9 3 9/8 10 53/9 55 33/3 34 چگونگی کاهش خستگی های ناشی از کار آموزشی

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 3- رتبه امتیاز عددی آسیب های شغلی و عوامل زمینه ساز آن ها در بین پرستاران مورد پژوهش در ابعاد مختلف
رتبه در کل رتبه در حیطه امتیاز متغیر بعد
1 1 261 وسایل حفاظتی (از قبیل دستکش …) محیطی
6 2 217 آرامش و سکوت در محیط کار 8 3 214 ایمنی و تجهیزات وسایل کار (عدم یا نقص) 1 1 261 کار بیش از یک شیفت اجرایی
1 1 261 ناکافی بودن تعداد پرستار در بخش 2 2 260 زیاد بودن حجم کار پرستاران در شیفت 3 3 253 تعداد زیاد شب کاری 5 1 222 ناکافی بودن آگاهی در زمینه چگونگی کاهش خستگی های ناشی از کار آموزشی
7 2 215 ناکافی بودن آگاهی در زمینه وضعیت صحیح بدن هنگام کار 9 3 213 ناکافی بودن آگاهی در زمینه اهمیت استراحت وقفه ای در هنگام کار طولانی 16 1 138 آسیب ناشی از اجسام تیز و برنده (رگ گیری…) تصادف شیوع خطرات شغلی
17 1 129 اشعه ایکس و U.V فیزیکی 14 1 188 صدمات ناشی از مواد شوینده و پاککننده پوست شیمیایی 12 1 203 تماس پوستی با خون، مایعات و ترشحات بدن بیولوژیکی 4 1 238 خستگی مزمن روانی- سازمانی 10 2 209 استرس 11 1 208 کمردرد ارگونومیک 13 2 201 پادرد 15 3 177 زانودرد

جدول 4- تعیین بهترین راهکار از بین راهکارهای برتر
رتبه جمع
امتیاز نیروی انسانی
0-5 امکانات و وسایل
0-5 رضایت
پرسنل
0-5 زمان 5-0 هزینه 5-0 کاربرد 5-0 راهکار
1 26 4 4 5 4 4 5 برگزاری کلاس های آرامسازی
2 25 4 3 5 3 4 5 آموزش به پرستاران در مورد چگونگی رفع مشکلات و کنترل شرایط استرسزا
3 24 4 4 5 3 3 5 آموزش به پرستاران در مورد ارگونومی کار
3 24 4 3 4 4 4 5 قرار دادن وسایل حفاظتی در اتاق بیماران
4 23 4 4 3 3 4 5 تدوین قوانین و مقررات و روشهای اجرایی حفظ سکوت و آرامش در بیمارستان
4 23 3 4 4 4 3 5 تعدیل شیفتهای کاری پرستاران
5 21 4 2 5 3 2 5 آموزش پرسنل از طریق برگزاری کلاس، سمینار، کتابچه و … به صورت دوره ای

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017