ههـای مهم این گروه عملکـردی عبا رتنـد از : Onosma longilobum
Cotoneaster esfandiarii Bunge., Teucrium polium L.
khat., Ajuga orientalis L,.

۲۰

شکل۱. موقعیت منطقه موردمطالعه در نقشه ایران و شهرستان آشخانه، مقیاس نقشه (۱۴۲۲۳۳۰:۱).
گروه عملکردی٢ (PFT2)
شامل همیکریپتوفیـت هـا و ژئوفیـتهـای چندسـاله، افراشـته، دارای برگهای گوشـتی و روزت و کـرک و پـرز زیـاد، فاقـدانشعاب دارای سیستم برگساقهای، تولیدمثل جنسـی بـا بـذر ورویشی با ریزوم، همچنین ارتفاع، وزن تر ساقه و برگ و نسبت آنها، وزن بذر و سایز بذر زیاد، سطح ویژه برگ متوسط میباشد.
از جمله گونههـای مهـم ایـن گـروه عملکـردی عبارتسـت از:
Verbascum cheiranthifolium Boiss.

گروه عملکردی٣ (PFT3)
شامل همـی کریپتوفیـت هـا ی چندسـاله خـادار و فـوربهـای یکساله، ساختار تاجپوشـش افراشـته و نیمـهافراشـته و خوابیـده،دارای سیستم برگساقهای و برگقاعدهای، فنولوژی بـرگ یـک تـاچهار ماه، دارای انشعاب و فاقد انشعاب، رطوبت برگ و ساقه متغیر، همچنین اندازه بذر، سطح ویژه برگ، محتوای رطوبتی برگ و ساقه بالا، وزن بذر، وزن تر ساقه و برگ و نسبت وزن تر به خشک، کـممیباشد. ازجمله برخی گونههای مهم این گروه عملکردی عبارتنـداز:.Malva neglecta Wallr. ، Marrubium vulgare L.

گروه عملکردی۴ (PFT4):
شامل تروفیتهای کوتاهعمر فرصتطلب و فوربهای چندساله ژئوفیت، با اندازه تاجپوشش و ارتفاع کم، دارای کرک و پرز و ارتفاع کم بدون خار، تولیدمثل جنسی با بذر و رویشی با ریزوم و پیاز، ساختار تاجپوشش افراشته و نیمهافراشته و خوابیده، دارای سیستم برگساقهای و برگقاعدهای، فنولوژی برگ محتوای رطوبتی ساقه و برگ، وزن تر برگ و ساقه، نسبت وزن تر به وزن خشک کم، سطحویژه برگ، اندازه بذر و وزن بذر، زیاد میباشد. ازجمله برخی گونههای مهم این گروه عملکردی عبارتند از: Gagea ,.Ceratocephala reticulate pall. Papaver dobium L
دندروگرام حاصل از آنالیز خوشهای testiculata (crants. ) , Roth

01090605

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:28 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:28 IRST on Saturday October 28th 2017

شکل۲. دندروگرام حاصل از طبقهبندی سلسلهمراتبی همراه با گونههای گیاهی
بهطور خلاصه در (شکل 3) نشان داده شده است.

نتایج آنالیز تابع تشخیص
نتایج آنالیز تابع تشخیص نشان داد کـه در تفکیـک گـروه هـایعملکردی بین سایت شاهد(89) و سایت آتش سـوزی شـده درسـال 87 و 83 صـفات نسـبت وزن تـر بـرگ، فـرم زیسـتی و(TDMC) نقش بیشتری داشتند (جدول 1).

مقادیر ویژه
مقادیر ویژه متضاد با بردارهای ویژه، مقادیری هستند کـه سـهمنســبی هــر مولفــه در تبیــین کــل داده هــا را ارائــه مــیدهــد.
۲۱
C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +———+———+———+———+———+ PFT1 1 ─┬─┐
PFT4 4 ─┘ ├─────────────────────────────────────────────┐
PFT3 3 ───┘ │
PFT2 2 ─────────────────────────────────────────────────┘
شکل ۳. دندروگرام حاصل از آنالیز خوشهای حاصل از مرکز ثقل دادهها

جدول ۱. ماتریس ساختار فاکتور صفات نشاندهنده اهمیت عوامل موثر در تفکیک گرو ههای عملکردی

ریشه سوم ریشه های تابع
ریشه دوم ریشه اول
صفات
– ۰/۰۸۴ – ۰/۳۱۹ ۰/۴۳۹∗ وزن تر برگ
۰/۰۵۳ – ۰/۰۶۴ ۰/۱۴۱∗ پراکنش بذر
1268732170556

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:28 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:28 IRST on Saturday October 28th 2017

شکل زیستی ۰۷۰/۰ ∗۳۶۷/۰ ۲۶۲/۰
۰/۲۴ – ۰/۳۳۶∗ ۰/۰۰۲ دوره زندگی
۰/۱۶۲ – ۰/۳۳۶∗ ۰/۰۵۵ رطوبت برگ
۰/۸۴ – ۰/۲۸۷∗ -./۰۴۳ فنولوژی برگ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۰/۱۸۹ – ۰/۲۷۶∗ – ۰/۰۲۷ شکل رویشی
۰/۰۳۳ – ۰/۱۸۹∗ ۰/۱۲۵ وزن بذر
– ۰/۰۴۳ – ۰/۰۴۹∗ ۰/۰۲۰ پوشش تاجی
– ۰/۴۳۶∗
محتوای رطوبتی ساقه ۱۲۴/۰ – ۱۲۸/۰
– ۰/۴۱۹∗ – ۰/۱۲۲ – ۰/۱۱۴ مجموع محتوای رطوبتی برگ و ساقه
– ۰/۲۵۲∗ – ۰/۰۸۴ – ۰/۰۴۶ محتوای رطوبتی برگ
– ۰/۲۰۰∗ – ۰/۱۸۶ ۰/۰۹۹ ارتفاع
– ۰/۱۹۴∗ ۰/۱۴۱ ۰/۰۷۱ خارداری
– ۰/۱۸۷∗ – ۰/۰۳۹ ۰/۰۱۶ سطح ویژه برگ
– ۰/۱۵۱∗ – ۰/۱۰۶ – ۰/۰۸۴ رطوبت ساقه
– ۰/۱۴۸∗ ۰/۰۴۲ – ۰/۰۲۵ وزن خشک به تر
– ۰/۱۲۲∗ – ۰/۰۹۳ – ۰/۰۵۶ وزن تر ساقه
– ۰/۱۱۵∗ – ۰/۰۶۵ ۰/۰۲۲ ساختار تاج پوشش
– ۰/۰۹۱∗ ۰/۰۲۸ ۰/۰۷۹ انشعابداری
– ۰/۰۸۶∗ ۰/۱۷ – ۰/۰۳۰ کرک داری
۰/۰۴۸∗ ۰/۰۱۲ – ۰/۰۳۳ روش تکثیر
۰/۰۴۷∗ – ۰/۰۰۷ ۰/۰۴۷ نوع تولید مثل
۰/۰۴۷∗ – ۰/۰۰۶ – ۰/۰۱۸ اندازه بذر

۲۲
برای هر مولفه یک مقدارویژه وجود دارد و انـدازه مقـدارویـژهبرای یک مولفه، نشاندهنده اهمیت مستقیم آن در تشـریح کـلتغییرات در داخل مجموعه دادههاست (8). مقایسه مقادیرویـژهمربوط به محورهـای پـراکنش نقطـه ای حاصـل از آنـالیز تـابعتشخیص (جدول 2) نشان داد کـه ریشـه اول (وزن تـر بـرگ) بیشترین اطلاعات در مورد تفکیک گروههای عملکردی میدهد و ریشـه دوم (فـرم زیسـتی گیاهـان) و ریشـه سـوم (TDMC) اهمیت کمتری نسبت به ریشه اول دارد. از کل تغییرات مشاهده شده، 56 درصد توسط ریشه اول، 27 درصد مربـوط بـه ریشـهدوم و کمتر از 16درصد متعلق به ریشه سوم بود.

تغییرات PFTs در طی تـوالی ثانویـ ه پـس از آتـشسـوزی
فراوانی گروه عملکردی1 (PFT1) و گروه عملکردی4 (PFT4) با گذشت زمان پس از آتـش سـوزی کـاهش یافـت، درحـالی کـهفراوانی گروه عملکردی2 (PFT2) و گروه عملکردی3 (PFT3) با گذشت زمان پس از آتشسوزی بیشتر شد (شکل 4).

تغییرات صفات موثر در تعیین گروه عملکردی ( فرم زیستی، وزن تر برگ و محتوای رطوبتی ساقه) توالی ثانویه
فراوانی صفت وزن تر برگ گیاهان دو سال پس از آتشسـوزی کاهش و شش سال بعد افزایش یافت. مقایسه فراوانـی اشـکالزیستی گیاهان نشان داد فانروفیتها و کامفیتها ابتدا کـاهش و6 سـال بعـد افـزایش پیـدا کردنـد. بررسـی میـانگین فراوانـی همیکریپتوفیتها، تروفیتها، ژئوفیـت هـا و محتـوای رطـوبتیساقه نشان داد این گیاهان در طی زمان کاهش یافتند (شکل 5).

بحث و نتی جهگیری
مطالعه گروههای عملکردی در جهت شناسایی شرایط زیستگاه و پیبردن به ساختار کلی پوششگیاهی هر منطقه است. بسیاری از محققین (17، 18، 20 و 32)، در محیطهای مختلف و بـرایبررسی تأثیر عوامل متفاوت بر پوشـش گیـاهی از روش تعیـینگروههای عملکردی استفاده کردهاند. هدف این تحقیق شناسایی و طبقهبندی گروههای عملکردی و صفات عملکردی گیاهی در توالی ثانویه پس از آتشسوزی بود. با توجه به ایـن هـدف، بـااستفاده از آنالیز تابع تشخیص از بین 24 صفت مـورد بررسـی، صفات وزن تر بـرگ، فـرم زیسـتی و محتـوای رطـوبتی سـاقه بهترتیب مهمترین نقش را در تفکیک گروههای عملکردی ایفـانمودند. به اینترتیب با انجام طبقهبندی خوشهای سلسلهمراتبـیبا استفاده از ماتریس 24 صفت در 45 گونه، 4 گروه عملکردی تعیین شد. PFT2 و PFT3 بهعنوان گروههای عملکردی سازگار به آتشسوزی شناسایی شدند؛ فراوانـی آنهـا بـا گذشـت زمـانافزایش یافت. PFT1 و PFT4 گروههای عملکردی حساس بـهآتشسوزی شناسایی شدند و با گذشت زمان کاهش یافتند.
1268732170556

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:28 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:28 IRST on Saturday October 28th 2017

  • 2