دانلود پایان نامه

سـتفاده از نمـایشویدئویی، آموزش گروهـی، آمـوزش در قالـب گـروه هـ ای حمایتی مادران و برنامه ویزیت های هفتگی پس از زایمان) انجام گردید. نتایج نشان داد که شیرخواران مادرانی که در کلاس های آموزش شیردهی شرکت نمودند در مقایسه بـاگروه شاهد بیشتر از شیر مادر در 6 مـاه اول پـس از تولـد تغذیه می شدند اما اختلاف آمـ اری معنـادار ی بـین میـزانتغذیه با شیر مادر و روش های آموزشی وجود نداشت (20). نتایج یک مطالعه نظام مند توسط Imdad و همکاران که با هدف بررسی مطالعات در زمینه مداخلات برای ارزیـابیتداوم رفتار شـیردهی انجـام شـد، نشـان داد کـه دریافـتمشاوره در مورد رفتار شیردهی تأثیر چشمگیری بـر پیامـدشیردهی داشت (21). با عنایت بـه ایـن کـه بـه کـارگیری مدل ها و تئوریها در راستای ایجاد و توسعه مـداخلات درارتقای سلامت است، مدل اعتقاد بهداشـتی بـرای ارتقـای رفتارهای پیشگیری کننده کاربرد دارد و چارچوب تئـوریکیمطالعه حاضر بر ایـ ن امـر اسـتوار بـود کـه از رفتـار قطـع شیردهی پیشگیری و مادران به اتخاذ رفتار تداوم شیردهی ترغیب شوند. این تئوری هـا و سـازه هـ ای آنهـا در خلـقاستراتژی ها و پیام های برنامه آموزشی تجلی می یابد (22).
در این مطالعه با توجه بـه ایـن محـدودیت کـه مطالعـاتاختصاصی در مورد تداوم رفتار شـیردهی بـا مـدل اعتقـادبهداشتی به ندرت انجام شده اسـت، ایـن مطالعـه تـلاشنمود تا گامی در شروع مداخلات سلامتی مبتنی بر تئوری بردارد. لازم به توضیح است که در ایـن مطالعـه یافتـه ای غیرقابل انتظار یافت نشد که قابل توجیه یا تفسیر باشد.

نتیجهگیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضـر بیـ انگر تـأثیر مثبـتمداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشـت ی بـر تـداومرفتار شیردهی در مادران مـی باشـد . کـاربرد مـدل اعتقـادبهداشتی به لحاظ ایجاد تهدید درک شده در مادر، تشـریح
محدودیت های پژوهش حاضـر مـی تـوان بـه محـدودیت
تحقیقات در ارتباط با رفتار شیردهی مبتنی بـر سـازه هـای مدل اعتقاد بهداشتی برای مقایسـه بیشـتر نتـایج مطالعـهحاضر و تکمیل پرسشنامه ها به شـ یوه خودگزارشـ ی اشـارهنمود.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصـل طـرح تحقیقـاتی شـماره 16262 مصوب معاونت پژوهشی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـرانمی باشد که بدین وسیله نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از آن معاونت محترم بـه دلیـل حمایـتمالی، از مراکز بهداشتی درمانی تابعـه دانشـگاه بـه دلیـلدادن مجوز انجـام مطالعـه و از شـرکتکننـدگان در ایـنمطالعه اعلام می دارند. پیامدهای منفی ناشی از عدم تغذیه انحصاری شیرخوار بـاشیر مادر و در مقابل توصیف منافع و سودمندی حاصـل ازتغذیه انحصاری با شیر مادر بـه همـراه تأکیـد بـر عوامـلداخلی و خارجی تسهیلکننده رفتـار شـیردهی در ارتقـای سـلامت مـادر و شـیرخوار تأثیرگـذار مـی باشـد. بنـابراین می توان آموزش مبتنی بر تئوری ها و مـد ل هـ ای آمـوزشبهداشت و ارتقای سلامت را توصیه نمود. بـ ه عـلاوه رفـعکاستی های موجود در زمینه سیاست ها و برنامه های تغذیـهبا شـیرمادر ، جلـب توجـه عمـوم مـردم بـه سیاسـت هـ ا و برنامه های تغذیـه بـا شـیر مـادر، برگـزاری کـلاسهـایآموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی، برگزاری کارگاه های آموزشـی بـرای کارکنـان بـهمنظور آشنایی با مدل ها و تئوری های آمـوزش بهداشـت وارتقای سلامت میتواند در راستای ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر و کنتـرل موانـع موجـود مـؤثر واقـع گـردد. از

منابع

– Shealy KR, Li R, Benton-Davis S, Grummer-Strawn LM. The CDC Guide to Breastfeeding Interventions. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention; 2005.
– U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2010. 2nd ed. 2 vols. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, November 2000. (http://www.healthypeople.gov/Publications). 3 – Starr M, Chalmers I. The evolution of The Cochrane Library, 1988-2003. Update Software: Oxford (http://www.update-software.com/ history/clibhist.htm).
– Roig AO, Martinez MR, Garcia JC, Hoyos SP, Navidad GL, Alvarez JC, PujalteMdel M, et al. Factors associated to breastfeeding cessation before 6 months. Revista Latino Americana de Enfermagem. 2010; 18(3): 373-80.
– Darby-Carlberg, Cheryl Lynn. “Attitudes of young adults about breastfeeding and the association of breastfeeding exposure” (2010). UNLV Theses/Dissertations/Professional Papers/Capstones. Paper 195.

– Hatami A, Talebi Toti Z. [Patterns of Breastfeeding in Infants]. Hayat. 2007; 13(2): 71-76. (Persian) 7 – Breast-Feeding. Ministry of Health and Medical Education. 2010. Available at: http://www.behdasht.gov.ir/.
۴۵
– Fairbank L, O’Meara S, Renfrew MJ, Woolridge M, Sowden AJ, Lister-Sharp D. A systematic review to evaluate the effectiveness of interventions to promote the initiation of breastfeeding. Health Technology Assessment. 2000; 4(25): 1-171.
– Sharifirad GHR, Golshiri P, Shahnazi H, Barati M, Hasanzadeh A, Charkazi AR, Moudi M. [The impact of educational program based on basnef model on breastfeeding behavior of pregnant mothers in Arak]. Arak Medical University Journal. 2010; 13(1): 63-70. (Persian)
– Allahverdipur H. [Passing through traditional health education towards theory-oriented health education]. Health Promotion and Education. 2005; 1: 75-79. (Persian)
– Shojaeizadeh D, Saffari M, Ghofranipour F, Heydarnia A, PakpourA. [Health education and promotion, Theories, Models, Methods]. First Edition. Sobhan Publications; 2009. (Persian)
– Shojaeizadeh D. [Models of studying behaviour in health education]. First Edition. Health
Education and Communication Publications; 2000. (Persian)
– Pattee SD. Baby Connection an Evaluation of a Feeding Program. Honors College Theses, 2010.
– Kramer MS, Chalmers B, et al. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT). JAMA. 2001; 285(4): 413-20.
– Feachem RG, Koblinsky MA. Interventions for the control of diarrhoeal diseases among young children: promotion of breast-feeding. Bulletin of the World Health Organization. 1984; 62(2): 271-91. 16 – Lorraine J. Predicting Breast-feeding Decisions Among Low-Income African-American WIC Clients in Baltimore, Maryland [dissertation]. The Johns Hopkins University; 1998.
– Aghababaei S, Bakht R, Bahmanzadeh M, Aghamohammadi I. [Effects of Breastfeeding Education among Primiparous Women Referring to Fathemieh Hospital in Hamadan, Iran]. Scientific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty. 2009; 17(12): 41-6. (Persian)
– Mellin PS, Poplawski DT, Gole A, Mass SB. Impact of a Formal Breastfeeding Education Program. The American Journal of Maternal Child Nursing. 2011; 36(2): 82-8.
– Caine VA, Smith M, Beasley Y, Brown HL. The impact of prenatal education on behavioral changes toward breast feeding and smoking cessation in a healthy start population. Journal of National Medical Association. 2012; 104(5-6): 258-64.
– Rosen IM, Krueger MV, Carney LM, Graham JA. Prenatal breastfeeding education and breastfeeding outcomes. The American Journal of Maternal Child Nursing. 2008; 33(5): 315-9.
– Imdad A, Yakoob MY, Bhutta ZA. Effect of breastfeeding promotion interventions on breastfeeding rates, with special focus on developing countries. BMC Public Health. 2011; 11(Suppl3):
S24.
– National Institutes of Health. Theory at a glance: A guide for health promotion practice. U.S.
Department of Health and Human Services 2004.
۴۶
Effect of the educational intervention based on the health belief model on the continuation of breastfeeding behavior

Tol A (Ph.D) – Majlessi F (MD) – Shojaeizadeh D (Ph.D) – Esmaelee Shahmirzadi S (MSc.) – Mahmoudi Majdabadi M (Ph.D) – Moradian M (MSc.).

Introduction: Breastfeeding is featured with well-known physiological and psychological benefits for both the mother and infant. Since a few studies have been conducted on the application of the health belief model in the continuation of breastfeeding behavior, this study was conducted. The aim of this study was to assess the effect of educational interventions implemented based on the health belief model on the continuation of breastfeeding in pregnant women in the third trimester of pregnancy.
Method: This quasi-experimental study using a before and after design was conducted with 266 women chosen using random sampling method. The women were assigned randomly and equally to intervention and control groups. Te participants were observed at three stages (before, immediately after and 3 months after delivery). A multi-dimensional questionnair