ـتاری و مامــایی بهره برداری شد . به جز چند مطالعه جامع که به طور مستقیم به کلید واژ ههایی همچـون »گسـست تئـوری- عمـل« یـ ا مترادف آن »شکاف یا فاصله آموزش و خدمت« اشاره نموده بودن د، انتخ اب دیگ ر مطالع ات ب ا ج ستجوی مطالع ات حاشـیه ای و ترکیـ ب کلیـد واژه هـای »آمـوزش/ مـدیریت/ پــژوهش/خــدمات پرســتاری« + ایــران در دو داده پایگــاه مقالات علم ی فارس ی (SID و Magiran) و معادل همین کلید واژ هها در داده پایگاه مدلاین (Pubmed) انجام شـد.
پس از مرور عناوین مرتبط در دو مرحله و در فاصـله 2 مـاه(آوریل تا ژوئن 2011 ) از بین تعداد ز یاد پژوهش هـای غالبـاًکمی در ارتباط با مباحث مرتبط با فاصله تئوری تـا عمـل درپرستاری ایران ابتدا چ کیده مقالات مرتبط با معی ارهـای ورود و فهرست منابع ارجاعی به آن ها برا ی استخراج متون مـوردنظر به طور دقیق مطالعه شد و در صورت نیاز از متن کامـلآن ها بهره بـرداری گرد یـد. بـه طـور مثـال از سـا یت Pub med در ارتباط بـا کلیـ د واژه هـای »آمـوِزش پرسـتاری«+ ایران 51 مقاله انگلیس ی و 6 ارجاع مرتبط آن ها مورد بررسی قرار گرفت و از این طری ق دسترسی به 21 مقاله کامل که با موضوع تحقیق ارتباط بیشتری داشت میسر شـد . در سـایتمجلات ایرانی از حدود 150 عنـوان مقالـه مـرتبط بـا کلیـدواژههای مذکور تنها 53 مقالـه ویژگـی هـای مـرور اولیـه راداشـت. از نظـر زمـانی محـدودیتی در جـستجوی مقـالات الکترونیک اعمال نشد، تا ام کان بررس ی رونـد موضـوعات وجریان های مرتبط با گسست در پرستار ی ایران فراهم شود.
در مرحله دوم و بـرای کـاوش بیـشتر و تبیـین ژرفپدیده موردنظر روش تحلیل محتـوای کیفـی بـه کـار رفـت (14). این مرحله با توجه به دادههای به دست آمده از مرحلهمرور منظم و با هدف تببین گسست و اشکار شدن خلأهـایاحتمالی دادههای مرحله پیشین طراحی و اجرا شـد. انتخـاب مشارکتکنندگان به روش نمونهگیری هدفمند آغاز گردید ومشارکت کنندگان از بین اساتید، سیاسـتگـذاران، مـدیران وکارکنان پرستاری انتخاب شدند ضمن این که بـا توجـه بـهموضـــوع مـــشارکت کننـــدگانی از بـــین ســـایر یـــاران(stakeholders) نیــز مــورد مــصاحبه قــرار گرفتنــد.
نمونهگیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. پـس از ایـن کـهدادهها یافته جدیدی شکوفا نکردند سه مـصاحبه دیگـر نیـزانجام شد و در مجموع 24 مصاحبه در این مرحله انجام شد.
روش گرد آوری داد ه هـا مـصاحبه نیمـه سـاختار یافتـه و بـااستفاده از راهنمای مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه بـا یـکسؤال کلی اغاز می شد؛ به عنوان نمونه از پرسـتاران پرسـیدهمی شد »وقتی وارد کار بالین شـدی چـه چیزهـایی بـود کـهنمی تونستی انجامش بدی؟« پرسش های بعدی با توجـه بـهروند مصاحبه پرسیده می شد. پرسـش هـا بـه عنـوان راهنمـاعمل مـیکردنـد و هـر مـصاحبه بـا توجـه بـه نـوع پاسـخمـشارکت کننـدگان و در نظـر گـرفتن پرسـش هـای اصـلی پژوهش به طـور فـردی پـیش مـی رفـت. مـصاحبه توسـطاعضای تیم انجام شد که البتـه قبـل از انجـام مـصاحبه هـا، هماهنگی و آموزش برای اعضا انجام شد تا مـصاحبههـ ا بـهرویه واحدی صورت پذیرد. مصاحبهها به دو شیوه حـضوریو رایان ه ای انج ام ش د. در م صاحبه ه ای ح ضوری تم ام دست نوشتهها و همچنین فا یل های صوتی بـا کـد مـشخصگردید تا بدین وس یله گمنام ی شرکت کنندگان محفوظ بمانـد .
پس از اخذ رضا یتنامه، اطلاعات زمینهای شـرکت کننـدگانتکمیل م یشد. ایـ ن اطلاعـات صـرفاً بـرای توصـیف کلـی نمونهها به کـار رفـت. ضـمن مـصاحبه بـه رعا یـت خلـوتشرکت کننده توجه شد. مصاحبه ها با استفاده از ضبط صوت دیجیتالی ضبط و بلافاصله پس از مـصاحبه و انتقـال فایـ ل صوتی به رایانه، کلمه به کلمه نوشـته و تا یـپ مـ ی شـد تـاتمامیت دادهها حفظ و از سوگیری پژوهـشگر کاسـته شـود.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پیاده کردن متن مصاحبههـا حـداکثر تـا 24 سـاعت بعـد ازدریافت مصاحبه شروع میشد. دست نویس کردن کلمـه بـهکلمه مصاحب هها کار دشوار و وقت گیری بود به گونهای کـهبرای هر مصاحبه 15 ال ی 40 ساعت زمان صرف شده اسـت. در دست نویس کردن مصاحبهها تمام اشارههای غ یرک لامـی مصاحبه شوندهها ن یز ثبت شـده اسـت. تـلاش شـد تـا حـدامکان متن دسـت نوشـتههـا ماننـد مـتن مـصاحبه سـاختارگفتمان عام یانه را حفظ کند. در مصاحب ههای رایان های که بـهدلیل دسترسی نداشتن حضوری به مشارکت کنندگان انجـاممی شد ابتدا با افراد هماهنگی صـورت مـی گرفـت و پـس ازکسب موافقت بـا نظـر آن هـا ملاقـاتی در فـضای مجـازی صورت میگرفت. و بسته به نظر مشارکت کنندگان در تـالار گفتگو از گفتگوی صوتی (voice chat) یا گفتگوی متنی (text chat) برای مصاحبه استفاده میشد. متن تایپ شده مصاحبهها در فایلهای مجزا با اختصاص کد عددی و بدوننام و نام خانوادگی شرکتکنندگان نگهداری شـدند. عـلاوهبر نگهدار ی داد هها در حافظه رایانه، یک نسخه از هـر کـ دام در لوح فشرده و سه نسخه از هـر یـک در صـندوق را یانامـهشخصی نگهدار ی میشد. تجزیه و تحلیل و کدگـذاری هـرمصاحبه جداگانه صورت گرفت، روند کار به این شـکل بـودکه هـم زمـان بـا دسـت نـویس کـردن، تا یـ پ و ک دگـذاری مصاحبهها، ایدهها و برداشتهای خاص ی که در مورد دادههـابه ذهن م یرسید ابتدا برروی ک اغذ یادداشت می شد و سـپسبه فا یلی که در رایانه به همین منظور ساخته شـده بـود وارد میشد. دستهبندی اول یه یادآورها برحسب مصاحبه بـود ولـی به مرور پیشرفت تحلیل ایدهها و فرض یهها برحسب عنـوان وسپس مفاهیم طبقه بندی شدند.
در سومین گام بـرای دسـتیابی بـه نظـر خبرگـان درزمینه موضوع مورد مطالعه از روش دلفی استفاده شد. علـت استفاده از فن دلفی دور بودن صاحب نظـران و ام کـانپـذیرنبودن گردآمدن آن ها در یک مکان و اهمیت دیدگاه آن هـا در مورد گسست بود (15). پیش از شروع دلفی سند تـدوینشده برای بررسی روایی و پایایی برای تمام شرکتکننـدگاندوره رهبری تغییر (به جز اعضای تیم پژوهش) فرستاده شد .
از 25 نفری که سند برای آن ها ارسال شد 17 نفر پاسخ خودرا ارسال نمودند. در گام بعدی سند با توجه به نظرات رسـیدهمورد بازبینی و اصلاح قرار گرفـت. جامعـه پـژوهش شـامل اساتید، سیاستگذاران، مدیران، پرسـتاران، دانـشجویان دورهدکتری پرستاری و اعضای هیأت مدیر ههای نظام پرسـتاری بودند. سند به وسیله رایانامه برای تمام افراد فرستاده شد. درمجموع 500 نفر در طرح شرکت نمودند. پس از جمـعآوری پرسشنامه های مرحله اول دلفی، تک تک موارد ذکر شـده در هر پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفـت و پـس از اعمـالنظرات مجدداً سند بازبینی گردید و برای نمونهها ارسال شد.
که در این مرحله 244 نفر بـه پرسـشنامه دوم پاسـخ دادنـد. سپس پرسشنامه ها با اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS v.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و میانگین نمره هایی کـه به هر گویه داده شده بود محاسبه گردید. هر گویه 4 گزینـهبسیار مخالفم، مخالفم، موافقم و بسیار موافقم داشت کـه بـهترتیب از 1تا4 نمره گذاری شده بود.

یافتهها
در مرور نظام مند متون وجود گسست تئوری و عملدر پرستاری ایران کاملاً مشهود بود. نکتهای کـه در اکثـرمتون مربوط به این موضوع در تمام دنیـا دیـده مـی شـود .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مباحث گسست تئـوری-عمـل سـابقه بـسیار طـولانی درپرستاری دارد و بارها مورد بحث قرار گرفته، ولی هنوز همابعاد مختلف آن به طور کامـل شـناخته نـشده اسـت زیـ را دانشجویان در حین کارآموزی یا پس از فارغ التحـصیلی درهنگــام ورود بــه محــیط بــالینی، مراقبتــی متفــاوت از آموزش های نظری ارایه می دهند و بـا توجـه بـه جر یـان حرکت پرستاری به سمت تحصیلات تکمیلی و تأکید بـر حـصول دانـش پایـه تئوریـک هـ مزمـان بـا گـسترش تکنولوژیهای پز شکی، عصر انفجار اطلاعـات و نی ازهـای در حال تغییر جوامع میتوان پیش بینی کرد که این شکاف در آینده عمیق تر شود (16و17). دانشجویان پرستار ی بیش از گروه های د یگر ش کاف تئوری- عمل را درک مـیکننـد،چون آن ها از یـک سـو تحـت تعلیمـات ا یـدهآل و علمـی مربیان شان قرار دارند و از سوی دیگر بـا اعمـال روتـین ومعمول پرستاران بالینی که متفاوت از دروس نظری اسـتمواجهند (1). گسست بـه عنـاوین مختلـف در یافتـه هـ ای مطالعات مختلف در این زمینه دیده مـی شـود از جملـه بـاعن وان »فاص له تئ وری و عم ل« در مطالعـه ش ریف و معصومی (18) و »شکاف تئوری -عمل« در مطالعه کریمی و همکــاران (19). گرچــه در مبحــث گســست، آمــوزشپرستاری و به طور ضمنی مؤسسات آموزش پرسـتاری، درمورد پـرداختن بـه آمـوزش مراقبـت هـای ا یـدهآل کـ ه بـاواقعیت ها هم خوانی ندارد، مورد انتقاد قرار گرفتـهانـد (17) ولی ابعاد گسست تنها به مسایل آموزش ی خاتمه نمی یابـد ، چراغی و همکاران در مطالع های به روش نظریه داده بنیان سه مضمون اصلی در ارتباط بـا مفهـوم گسـست تئـوری- عمل و ابهام ترجمان دانش پرسـ تاری بـه بـالین را شـاملساختار رفتار بالینی (شامل ار ایه مراقبت