ه ای ن رون د ب رای ه ر ی ک از س وژهها ب ا قی د دس تیابی آنه ا ب ه عملک رد پای دار، ب ه ط ور میانگی ن ح دود دو س اعت ب ه ط ول انجامی د. ب ا تکمی ل فرآین د آم وزش و ح ذف اث ر یادگی ری، مرحل ٔه ارزیاب ی نهای ی ش روع ش د ک ه در آن، س ناریوهای اصل ی م ورد نظ ر بــه عنــوان مــلاک ارزیابــی عملکــرد ســوژهها در کار بــا ســیمولاتور م ورد اس تفاده ق رار گرف ت.
جدول 1: فاصلهٔ زمانی بین تحریک ها برای زیرسیستم های مختلف شبیه ساز در تست های ارزیابی نهایی
∆TC ،)S( ∆TR ،)S( ∆TL ،)S( ∆TS ،)S( ∆tT ،)S( سطح بارکاری
1
62 12 38 41 6 کم
32 12 19 22 3/2 متوسط
17 12 10 6 2/2 زیاد
2
62 12 41 38 6 کم
29 12 19 17 3/2 متوسط
17 12 11 5 2/2 زیاد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3
65 12 45 55 6 کم
20 12 15 10 3/2 متوسط
15 12 زیاد2/2510
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017