ری در توسعه کشورها
بر اساس پژوهش های انجام شده، پارک های علم و فنـاوری و مراکـز رشـد بـه عنـوان بخشـی اززیرساخت های نوآوری در کشورها ایجاد شدهاند که در زمینه انتقال و انتشار دانش و تکنولوژی و کمک به تحقق نتایج پژوهش در تجاری سازی فعالیت می کنند (حـاجی زاده و سـرداری، 1391).
عامل اصلی پیش برنده ارزش چنین سازمان هایی دانش اسـت . در واقـع تفـاوتهـای موجـود درعملکرد شرکت های فناور مستقر در پارک هـای علـم و فنـاوری نسـبت بـه سـایر شـرکت هـا را می توان به تفاوت در دانش راهبردی آنها نسبت داد (جمالی، 1395). در دنیـای پیشـرفته امـروز ، نقش و جایگاه پارک های علم و فناوری در توسعه کشورها حائز اهمیت است، به طوری کـه از آن به عنوان نهادی پیشگام در توسعه یاد میشود. کشورهای پیشرفته به دلایل زیر، پارک های علم و فناوری را مهم می دانند:
نهاد اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری است؛
راهبردی هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای به شمار می رود؛
جایگاه شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نوظهور فناورانه است؛
ایفاکننده نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورهاست؛
توسعه نوآوری های دانش محـور را از طریـق م ؤ سسـه هـای کوچـک و متوسـط میسـرمی کند.
مدل جریان تولید و توزیع دانش در پارک علم و فناوری
مدل جریان تولید و توزیع دانش در پارک علم و فناوری در قالب شکل 1 به نمایش گذاشته شده است.

خاص

موضوعات

در

جامع

اطلاعات

خاص

موضوعات

در

دقیق

اطلاعات

تولیدات
)
خدمات

و

کالاها
(

بازخورد
/
تقاضا

بازخورد
/
تقاضا

بازخورد
/
تقاضا

بازار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

فروش
)
جاری
ت
سازی
(

سرمایه
صنعتی

تولید

بخش

در

ذاری
گ

توسعه

و

طراحی

)
فناوری

رشد

و

انتقال

بر

مبتنی
(

خاص

موضوعات

در

جامع

اطلاعات

  • 2