ین مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:29 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.37 ]

10×5 متر یـا 50 مترمربعـی و 5×5 متـر یـا 25 مترمربعـی نیـزانتخاب و نتایج تجزیه و تحلیل گردید. مختصات پایههـا ی سـهگونه مورد مطالعه برداشت شده از هر منطقه معرف بـه صـورتجدولی شامل مختصات طول و عرض جغرافیایی وقوع هر پایه ،به محیط نرمافزار ILWIS فراخوانده شد و سپس نقشه نقطـه ای پراکنش محل پایههای مذکور تولید گردید. بـا اسـتفاده از آنـالیز نقط های الگ وی پــراکنش ایـن ن رمافــزار ک ه براســاس روش نزدیکترین همسایه، میانگین فاصله مـ ؤثر و میـ زان تجمـع نقـاطنسبت به یکدیگر تعریف شده است، پراکنش پایههای گونههای مورد مطالعه بررسی شد. پس از میانیابی و آنالیز مکـان ی نقـاطدر نرمافزار، خروجی به سه صورت نقشه، نمودارها و اطلاعات آماری قابل ملاحظه میباشند که در هر یک از مـوارد، مـیتـوانیکــی از الگوهــای پــراکنش تصــادفی، مــنظم و یــا کپــهای را تشخیص داد؛ بدین ترتیب که شاخص آماری پـ یشبینـ ی شـده
برای حالت تصادفی (CRS: Complete Randomness Spatial) بــا مقــدار مشــاهده شــده (Observed) مقایســه مــیگــردد. در صورتیکه بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیشبینی شـده تفـاوتمعنیداری وجود نداشت ،یعنی پایهها از الگـو ی پـراکنش تصـادفی تبعیت میکنند و چنانکه مقدار CRS از مقدار مشـاهده شـده کمتـربود پراکنش پایهها یکنواخت و در غیر اینصـورت پـراکنش کپـهای خواهد بود( 20). در نرمافزار دو تکنیک اساسی برای برآورد الگوی ۴۰
بومشناسی کاربردی/ سال پنجم / شمارهفدهم / پاییز ۱۳۹۵

شکل 1. نمایش چگونگی پراکنش پایههای سه گونه در آنالیز پراکنش نقطهای (مثلث: N. glomerulosa ، مربع: H. angustifolia و دایره A. microcephalum) در محدوده 100 مترمربع

پراکنش نقاط فراخوانده شـده اسـتفاده مـیگـردد؛ روش فاصـله تـا
نزدیکتـر ین همسـا یه (Distance to Nearest Neighbors :DNN) که براساس محاسبه فاصله بین پایههـا ی گیـ اهی تـا نزد یـ کتـر ین گی اه اط راف م یباش د و روش نزدیکت رین همس ایۀ واکنش ی (Reflexive Nearest Neighbors :RNN) که این روش بر ایـ ن مبنا است کـه در مرحلـه اول فاصـلهای را از یـ ک پایـ ۀ گیـ اهی درنظر گرفته، اگر در این فاصله پایۀ گیـ اه دیگـر ی قـرار گرفـتاین دو پایۀ گیاهی بهعنوان نزدیکترین همسایۀ واکنشی انتخاب میگردد( 20).

شاخصهای فاصلهای تعیین الگوی پراکنش
با استفاده از دادههای بـ هدسـت آمـده، شـاخصهـا ی فاصـله ای الگوی پراکنش (هولگیت، هاپکینز، جانسون و زیمر، هینز، مربع T و ابرهارت) محاسبه گردید .سپس مقدار بهدست آمده از هـریک از شاخصهای فاصلهای محاسـبه شـده در سـطح احتمـال 5 درصد با استفاده از روش آماری مربـوط بـه همـان شـاخصآزمون شد تا اخـتلاف هـر کـدام از الگـوی پـراکنش تصـادفی مشخص گردد (جدول 1).
بعد از جمعآوری آمار و اطلاعات با توجه به دامنـه مقـادیر ارائه شده برای شـاخص هـا (ابرهـارت و هـاپکینز)و هـم چنـین استفاده از آزمون آماری مناسـب ( مربـعT ، جانسـون و ز یمـر،
نزدیکترین گیاه تا گیاه اول بهروش مربع T میباشد.

هینــز و هولگیــت) نــوع الگــوی پــراکنش تعیــین شــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل و تعیــین الگــوی پــراکنش از نــرمافزارهــای Minitab 16 ، Ecological Methodology و ILWIS اســتفاده شد.

نتایج
تعیین الگوی پراکنش با استفاده از آنالیز نقطهای پس از آنالیز دادههای برداشت شده از هر منطقـه معـرف مـوردمطالعه( 100 مترمربعی) و ورود آنها بـه نـرم افـزار ILWIS، در نهایت سه سری اطلاعات خروجی بهدست آمد که نشـان دهنـد ه الگوی پراکنش تصادفی و کپهای در گونههای مورد بررسی بود .شکل 1 پراکنش کلیۀ پایههای سه گونۀ مورد مطالعـه و مق یـ اس مطالعه را نشان میدهد. به علاوه در جدول 2 نتیجـ ۀ حاصـل ازمقایسۀ آماری مقادیر پـ یشبینـ ی شـده و مقـدار مشـاهده شـده

120396-1567486

جدول

1
.

شاخص
ها
ی

فاصله
ا
ی

الگو
ی

پراکنش

فرمول

معادله

شاخص

معادله
فرمول

شاخص

N
i
i
i
d
d
/
A
N

2
2
1
05

هولگ
شاخص

ی
ت

)
17
(
)
Mcmurry,
2000
(

E
S
I
()
X


2
1

شاخص

ابرهارت

)
Krebs,
1999
(

N

جدول

1

.

  • 2