ونباخ، 82/0 و برای خـرده آزمـون هـ ا بـه ترتیـب80/0، 78/0 و 84/0 محاسبه گردید.
مقیاس تاب آوری کونـور و دیویدسـون (CD-RISC): برای سنجش تـاب آوری از مقیـاس تـاب آوری Connor و Davidson استفاده گردید (41). مقیـ اس، ی ک اب زار 25 س ؤالی اس ت ک ه س ازه ت اب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صـفر تـا چهـار (کـاملا ً نادرست، بندرت درسـت ، گـاهی درسـت ، اغلـب درسـت، همی شه درس ت) م ی س نجد. ح داقل نم ره ت اب آوری شرکت کنندگان در مقیاس صفر و حداکثر نمره آنهـا صـداست. افراد با نمره بالاتر از 60، جزو افراد تاب آور محسوب می شوند. این مق یاس در فرم فارسی در مطالعـات قبلـی ازروایی و پایا یی خوبی برخوردار بوده است (42). روایی (بـه روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (بـهروش بازآزمایی و آلفای کرونباخ) توسط سازندگان آزمون در گروه های مختلف مناسـب بـه دسـت آمـده اسـت. در مطالعه جوکار، ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دسـت آمـد (43). ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضـر،
83/0 به دست آمد.
پرسشنامه سخترویـی : پرسـشنامه زمینـهیـابیدیدگاههـای شخـصی (سـخترویـی ) توسـطKobasa ساخته شد (44). پرسشنامه شامل 50 آیتم است . هر خـردهتست از یک مق یاس 4 امت یازی (از 1 صـحیح نیـ ست تـا 4 کاملاً صح یح است ) تشکیل شده است . نمـره هـا رو ی سـهسطح تعهـد (16مـورد )، کنتـرل (17 مـورد) و چـالش (17 مورد) محاسبه م یگردد. ایـن پرسـشنامه در ایـران توسـطقرب انی (1373) ترجمـه، روای ی ص وری و محت وایی آنمحاسبه شده و در مـوارد لازم، اصـلاحات بـهعمـل آمـدهاست. مطالعه قربانی نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه70/52،0/0و52/0 است و این ضـریب بـرای کـل صـفتسخت رویی 75/0 محاسبه شده است (44). ضریب آلفـای کرونباخ پرسشنامه در پـژوهش حاضـر بـرای کـل صـفتسخت رویی، 77/0 به دست آمد.

یافتهها
نتایج تحلیل دادههای به دست آمـده بـا اسـتفاده ازنرم افزار SPSS v.16 به شرح زیر بیان می گردد:
متغیرهای سابقه کار، تأهل، شرایط و محیط کار بـرفرسودگی شغلی پرستاران، تأثیرگذار بوده است. با اسـتفادهاز آزمونt مستقل (با رعایت پیش فرض های نرمال بـودنتوزیع و همگنی واریان سها) به مقایسه فرسودگی شغلی بـاتوجه به متغیرهای مختلف جمعیت شناختی به شرح جـدولزیر پرداخته شد (جدول شماره 1).
همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می گـردد،مشخص شد که تفاوت بین میانگین های فرسودگی شـغلیبراساس متغیرهای تأهل، سابقه کار، سختی محـیط کـار و شرایط شغلی در سطح (001/0≤p) معنـا دار اسـت. یعنـیپرستاران متأهل در مقایسه با پرستاران مجرد، پرستاران بـاسابقه کار بالاتر، پرستاران شاغل در اورژانس در مقایسه باسایر بخ شها و پرستاران رسمی دارای فرسـودگی شـغلیبالاتری بودند که ایـن تفـاوتهـ ا از نظـر آمـاری معنـادار (001/0≤p) است. ایـن بـه آن معنـی اسـت کـه محـیط،عرصه کار پرسـتار از عوامـل اصـلی در فرسـودگی شـغلیآنها است . لازم به بیان است که بین پرستاران زن شاغلدر بخش دولتی و خصوصی، تفـاوت در میـزان فرسـودگیشغلی، سخت رویی و تاب آوری معنادار نبود (001/0≥p).
مقایسه میانگین و انحـراف معیـار نمـرات دو گـروهآزمایش و کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پـس آزمـون سخترویی، تـابآوری و فرسـودگی شـغلی پرسـتاران درجدول شماره 3 آمده است:
همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شـود،میانگین پرستاران (گروه آزمایش ) در متغیر سـخترویـی وتابآوری، پس از آموزش خوش بینی، افـزایش و در متغیـرفرسودگی شغلی کاهش یافتـه اسـت کـه ایـن تفـاوت در سطح (001/0≤p) معنادار بوده است و در گروه گواه تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
قبل از بررسی فرضیه ها برای رعایت پـیش فـرض تـساوی واریـانس متغیرهـای سـخت رویـی ، تـاب آوری و فرسودگی شغلی، از آزمون لوین استفاده شـده اسـت کـه نتایج آن نشان داد از لحاظ واریانس این متغیرها بـین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. نتـایج آزمـون لـوین درمورد پیش فرض برای واریانس گروهها (گـواه و آزمـایش) در مرحله پس آزمون در جدول شماره 4 ارایه شده است.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:24 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:24 +0330 on Wednesday October 11th 2017