برنامه ریزان در سطوح مختلف مدیریتی برای رفع موانع و مشکلات کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران باشد. در این راستا پیشنهادهایی برای ادامه کـار پژوهشـی در ایـنزمینه تخصصی ارائه می گردد که عبارتند از: 1- تحقیق در مورد ریشه یابی و علـل وجـود موانـعکارآفرینی در دانشکده های کشاورزی، 2- شناسایی موانع دیگری که ممکن است بـر کـارآفرینیدر دانشکده های کشاورزی اثرگذار باشند مثل نقشی که محیط پیرامون می تواند در ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشکده های کشاورزی داشته باشد، 3- تحقیق در مـورد راهکارهـای رفـع موانـعکارآفرینی در دانشکده های کشاورزی 4- انجام تحقیق به صورت کیفی و مطالعه موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی به صورت مطالعه موردی.
منابع

اسکندری، فرزاد (1384)، بررسـی راهکارهـای توسـعه کـارآفرینی در نظـام آمـوزش عـالیکشاورزی ایران، رساله دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصـاد و توسـعهکشاورزی، دانشگاه تهران.
جعفــرزاده، مرتضــی (1383)، طراحــی و تبیــین الگــویی بــرای پــیش بینــی کــارآفرینیدانش آموختگان (مورد دانشگا تهران)، رسـاله دکتـری رشـته مـدیریت، دانشـکده مـدیریت،دانشگاه تهران.
حسینی، سیدمحمود (1384)، جزوه درسی آموزش کشاورزی؛ پـردیس کشـاورزی دانشـگاهتهران.
حسینی، سید محمود و عزیزی، بهارک (1384)، “بررسی عوامل مؤثر بـر توسـعه روحیـه ومهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشـگاه تهـران”.
مجله علوم کشاورزی ایران. سال 2-38، شماره 2، ص ص 251-241.
حسینی، سید محمـود؛ فـرج اﷲ حسـینی، سـید جمـال و سـلیمان پـور، محمدرضـا (1389)،
“شناسایی و تحلیل موانع کـارآفرینی در آمـوزش عـالی کشـاورزی ار دیـدگاه دانشـجویانکارشناسی ارشد استان تهران”. مجله تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزی ایـران، دوره 2-41، شماره 3، 1389(359-368).
حیدری زاده، سعید (1384)، “وضعیت اشتغال اعضای سازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان در راسـتای بـازنگری برنامـه ریـزی آموزشـی”، فصـلنامه نظـاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 4، 1384.
دینانی، محمد و فولادی، محمدحسن (1384)، “بررسی وضعیت اشـتغال دانـش آموختگـانرشته های کشاورزی، مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان”. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 341.
زمانی پور، اسداﷲ (1374)، “مدرسه و مزرعه”، مجموعه مقالت هفتمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، تبریز.
شاه ولی، منصور و یوسفی نژاد، سعید (1379)، رویکردهای ترویج، آموزش و تحقیقات در قرن بیست و یکم، چاپ اول، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی، تهران.
عزیزی، بهارک (1384)، بررسی عوامل مؤثر در توسعه روحیه و مهارتهـای کـارآفرینی درمیان دانشجویان دانشکده کشاورزی کرج. پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد در رشـته تـرویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
کردنائیچ، اسداﷲ (1384)، “دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اشتغال”. دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، اردیبهشت 1384، تهران.
کلانتری، خلیل.(1385)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصـادی ، چـاپدوم، تهران، نشر شریف.
محمدزاده نصرآبادی، مهنار، پزشـکی راد، غلامرضـا و چیـذری، محمـد (1383)، “وضـعیتاشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزش هـای علمـی ـکاربردی در بخش کشاورزی”. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 29، بهار 1383.
ملک پور، علی (1384)، “زمینه ها و موانع فرهنگی گسترش کارآفرینی در ایران”. مجموعـهمقالات همایش ملی کارآفزینی. رودهن. اسفند 1384. ص: 447-427.
یعقوبی، جعفر و سلمان زاده، سیروس (1384)، “بررسی مشکلات آموزش عالی کشاورزی در ایران و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان سـال آخـر کشـاورزی”. ارائـه شـده بـههمایش علمی آموزش کشاورزی کشور، آبان ماه 1384، تهران.
.61 Decter, M., Bennett, D. and Leseure, M., (2007). “University to business technology transfer_ UK and USA comparisons”; Technovation; Vol.27: pp 145–55.
.71 Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, (2002). “The Regulation of Entry”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 67, Iss. 1 (February), pp. 1-37.
.81 Etzkowitz, H., (2003). “Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university”; Research Policy;Vol.32: pp 109–21.
.91 Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Regina, B. and Terra, C., (2000). “The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”; Research Policy; Vol.29: pp 313–30.
.02 Maxwell S., (2003). Development research in europe: towards an (all)star alliance? The European Journal of Development Research 15(1): 194-198.
.12 Ndonzuau, F. N, Pirnay, F. and Surlemont, B., (2002). “A stage model of academic spin-off creation”; Technovation; Vol.22: pp 281–89.
.22 Puri, Manju and David T. Robinson, (2004). “Optimism, Work/Life Choices, and Entrepreneurship,” paper presented at the WorldbankStern-NYU Entrepreneurship workshop, World Bank, Jan 10, 2005.
.32 Rasmussen, E., Moen, Ø. and Gulbrandsen, M., (2006). “Initiatives to promote commercialization of university knowledge”; Technovation; Vol.26: pp 518–33.
.42 Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L.E., Link, A. N., (2003). “Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university– industry collaboration”; Journal of HighTechnology Management Research; Vol.14: pp111–33.
.52 Spilling, O.R., (2004). “Commercialisation of knowledge–conceptual framework”; 13th NordicConference on Small Business (NCSB) Research.
.62 Toole, A. and Czarnitzki, D., ( 2007). “Biomedical academic trepreneurship through the SBIR program”; Journal of Economic Behavior & Organization; Vol.63: pp 716–38.
.72 Wright, M., Clarysse, B., Mustar P. and Lockett A., (2007). “Academic Entrepreneurship in Europe”; Edward Elgar, Cheltenham and Northampton; 172-3.