ت به خلاء بوجود آمده از سوی پژوهشگران این تحقیق، نسبت به این پدیده و اثراتی که در مواجه پرستاران با آن در مراکز بهداشتی و درمانی بر آنان مترتب است، احساس نیاز شده و مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب انجام گرفت.
روش کار
جدول 1: شرح جلسات شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی آموزش داده شده به پرستاران دارای اضطراب بیمارستان امام خمینی اردبیل سال 7932
محتوای جلسات تعداد
جلسات
اجرای پیش آزمون، برقراری ارتباط و مفهوم سازی، لزوم استفاده از آموزش آگاهی و آشنایی با هدایت خودکار جلسه اول
آموزش مراقبه وارسی بدن، انجام تنفس آگاهانه و مراقبه ذهنی، تمرکز درمورد تمرین ها و حس کردن دقیق آنها جلسه دوم
انجام 9 دقیقه تنفس، انجام حرکات هشیارانه، پیگیری تمرین های مراقبه و تمرکز بر تنفس آگاهانه و اعضای بدن به صورت یک تفکر ذهن آگاهانه از طریق دیدن یا شنیدن جلسه سوم
تجربه نمودن و درک لحظه حاضر، 5 دقیقه دیدن یا شنیدن با شیوه آگاهانه، کشف تجارب ناخوشایند کشف و تعریف مساله اضطراب و تمرکز متناوب بر خستگی و استرس جلسه چهارم
تاکید بر چگونه واکنش نشان دادن به آنچه که فکر و احساس می گردد، کشف تاثیرات تمرین های مراقبه بر ذهن و بدن، تمرین واکنش به الگوهای عادی شده جلسه پنجم
آموزش نظارت آگاهانه برقرار نمودن در رابطه با افکار، آموزش توجه به ذهن، افکار مثبت و منفی، خوشایند و ناخوشایند بودن افکار، آموزش توجه به ذهن، توجه بدون قضاوت به افکار و اجازه دادن برای ورود و پذیرش آنها جلسه
ششم
انجام تمرین های تنفس آگاهانه، توجه به اعضای بدن، اصوات، افکار و هیجانات به علاوه طرح یک مشکل طی تمرین و کشف تاثیر آن بر ذهن و بدن جلسه هفتم
جمع بندی جلسات، اجرای پس آزمون جلسه هشتم
این پژوهش به صورت شبه تجربی است که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل تشکیل شده بود. در این پژوهش، آموزش آگاهی به عنوان متغیر مستقل و پردازش هیجان و اضطراب به عنوان متغیر های وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستانهای شهر اردبیل در سال 7932 تشکیل داده اند و نمونه این پژوهش شامل 11 پرستار مضطرب بود که به صورت داوطلبانه از میان پرستاران مضطرب انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند )21 نفر گروه آزمایش و 21 نفر گروه کنترل(. نمونه آزمایشی و کنترل شامل پرستاران دارای اضطراب بود که به صورت زیر انتخاب شدند: پس از اینکه مجوز های لازم از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اخذ شد، با مراجعه به بیمارستان های انتخاب شدهابتدا از تمامی پرستاران آزمون اضطراب جهت شناسایی پرستارانمضطرب به عمل آمد. آزمودنی هایی که در مرحله مقدماتی نمره بالاتراز 19 در مقیاس اضطراب )حالت – صفت اسپیلبرگر( کسب نمودند و مورد مصاحبه بالینی )دارای ساختار مشخص( قرار گرفتند، به عنوان پرستار مضطرب شناسایی شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های شرکت کننده در گروه آموزش به مدت 5/7 ساعت و هر هفته 7 جلسه به مدت 0 هفته در بیمارستان محل کارشان مورد آموزش قرار گرفتند. با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه بایستی 75 نفر باشد، اما در این پژوهش به خاطر افزایش اعتبار بیرونی این تعداد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. معیار های ورود به پژوهش مشتمل بر عدم ابتلا به بیماری جسمی و روانی حاد، عدم شرکت در پژوهش مشابه، ابتلا به اضطراب با میزان متوسط )آن طور که شرایطش در بالا ذکر گردید( و معیار های خروج از پژوهش نیز عدم شرکت بیش از سه جلسه و عدم رضایت به شرکت در ادامه پژوهش بودند. آموزش انجام شده بر اساس الگویCrane )2113( انتخاب شد )29( و به گروه کنترل نیز هیچ گونه آموزشی داده نشد. قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس، جهت رعایت پیش فرض های تحلیل واریانس آزمونهای باکس و لوین به عمل آمد که نشان دهنده همگنی واریانس است )15/1P > (، بنابر این شرایط همگنی در متغیر های کمی برای استفاده از آزمون های پارامتری بررسی شده است. شرح جلسات آموزشی شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی در جدول 7 آورده شده است.

در این پژوهش به منظور گرد آوری اطلاعات از چهار مقیاس استفاده شد:
الف( مقیاس آگاهی فرایبرگ- فرم کوتاه: این پرسشنامه توسط Freyberger و همکاران )2111( ساخت و اعتبار یابی شده است. دارای 71 گویه بوده و دو زیر مقیاس پذیرش آگاهانه )هشت گویه( و حضور آگاهانه )شش گویه( را می سنجد. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 39/1 بوده و برای فرم کوتاه 71 گویه ای در گروه افراد عادی برابر با
13/1 بوده و ضریب همبستگی آن در گروه افراد بیمار برابر با 00/1 و در افراد غیر بیمار 97/1 بدست آمده است. در بررسی مقدماتی که آریا پوران بر روی جانبازان شیمیایی انجام داده است، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 07/1 و پایایی دو نیمه سازی آن 00/1 و پایایی باز آزمون در آن 50/1 بوده است )22(. در این پژوهش میزان پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش برابر با 01/1 محاسبه شد.
73
ب( مقیاس پردازش هیجان: باکر و همکاران )2111( یک مقیاس خود گزارشی 90 آیتمی را برای اندازه گیری سبک های پردازش هیجان تدوین کردند )70(. نسخه اصلاح شده این مقیاس یک ساختار پنج عاملی با 25 آیتم است که توسط Baker و همکاران )2171( ساخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 32/1 گزارش شده است. ضریب پایایی باز آزمایی آن 13/1 بدست آمده است. به منظور تعیین اعتبار این مقیاس با تنظیم هیجان همبسته شد. نتایج نشان داد که بین این دو مقیاس همبستگی منفی معناداری وجود دارد )151/1- = R( در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 01/1 بدست آمد.
ج( مقیاس افکار اضطرابی: پرسشنامه افکار اضطرابی) 2112(Wells یک ابزار چند بعدی در مورد نگرانی است. او ضرایب آلفای کرونباخ نگرانی اجتماعی را 01/1، نگرانی بهداشتی 07/1 و فرا نگرانی را 15/1 گزارش کرده است. نسخه فارسی این آزمون توسط فتی، موتابی و ضیایی بررسی شد که پایایی درونی زیر مقیاس های فرم فارسی برای مقیاس نگرانی اجتماعی، نگرانی بهداشتی و فرا نگرانی به ترتیب 05/1،09/1 و 11/1 و پایایی آزمون- باز آزمون 15/1، 07/1 و 11/1 بودهاست. ضریب همبستگی نگرانی اجتماعی )09/1 = r( نگرانی بهداشتی)90/1 =r ( و فرا نگرانی )00/1 =r ( با مقیاس اضطراب صفت اسپیلبرگر معنادار گزارش شده است) 17/1 > P(. ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی برای این آزمون 07/1 بدست آمده است.
د( مقیاس اضطراب حالت – صفتSpeilberger: پرسشنامه اضطراب حالت – صفتSpeilberger و همکاران تدوین و اعتبار یابی شده است. این پرسشنامه 11 ماده دارد و شامل دو مقیاس اضطراب حالت )آشکار( و اضطراب صفت )پنهان( است این پرسشنامه حاوی 11 سوال است که از 21 سوال اختصاص به اضطراب حالت و 21 سوال اختصاص به اضطراب صفت دارد. سوالات مربوط به اضطراب حالت در طیف لیکرت چهار گزینهای نمره گذاری میشوند که عبارتند از: به هیچ وجه، گاهی، عموماً، خیلی زیاد. و سوالات مربوط به اضطراب صفت نیز به همان صورت 1 گزینهای نمره گذاری میشوند که عباتند از: تقریباً هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و تقریباً همیشه.
در نهایت دو نمره به دست میآید که نمره اول نشان دهنده اضطراب حالت و نمره دوم نشان دهنده اضطراب صفت است. هر فرد نیز میتواند در این دو نوع اضطراب نمراتی بین 21 تا 01 کسب کند. او و همکاران ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های اضطراب حالت و اضطراب صفت را به ترتیب 32/1 و 31/1 گزارش کرده اند. علاوه بر این مطالعات نشان میدهد که همبستگی بین دو فرم اضطراب بسیار بالا می باشد )30/1 تا 30/1( و همبستگی بین مقیاس خصیصهای اضطراب
Speilberger و مقیاس های دیگر که سازه اضطراب را می سنجند نیز بالاست. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این آزمون در پژوهش حاضر 31/1 بدست آمده است. نمره برش این پرسشنامه بالاتر از 19 می باشد و فقط در این پرسشنامه مورد نیاز بوده است. پس از جمع آوری داده ها، داده های پژوهش با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این صورت که از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) همچنین از آزمون تی جهت مقایسه میانگین های مستقل متغیر های مورد پژوهش استفاده شد و سرانجام داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماریSPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شدند.
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و با کد پایان نامه 033 ثبت گردیده است. ملاحظات اخلاقی این پژوهش شامل کسب اجازه از مسئولین مربوطه، معرفی خود به واحد های مورد پژوهش و تشریح اهداف و ماهیت پژوهش، کسب رضایت شفاهی از پرستاران شرکت کننده و جلب مشارکت آنان در پژوهش، ارائه نتایج مطالعه به مسئولین بیمارستان مورد مطالعه و در آخر اطمینان خاطر بخشیدن به افراد شرکت کننده مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی آنها به صورت محرمانه باقی خواهد ماند می باشد.
یافته ها
در جدول 2 آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای معناداری تفاوت تعامل متغیر های مورد مطالعه انجام شد و نتایج مقایسه میانگین های مستقل نیز در جدول 9 اشاره گردیده است.
02
بحث
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد آموزش آگاهی بر کاهش پردازش هیجان در پرستاران به طور معنی داری موثر است. این یافته با نتایج پژوهش های قبلی همخوانی دارد به طوری که Goldin و Gross پژوهشی را با هدف تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر آگاهی انجام دادند که به بهبود نشانه های استرس و اضطراب منجر شد.

  • 2