و تحلیل این مفهوم میتواند به شناخت و بکارگیری آن در بالین بیماران و آموزش پرستاری کمک نماید.
تعیین هدف تحلیل
در این مطالعه با استفاده از رویکرد واکر و آوانت، معانی شهود ،مشخصهها و خصوصیات مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین بعضی موارد از بکارگیری و استفاده از شهود برای عملیاتی کردن این مفهوم در بالین بیماران توصیف شده است که باعث افزایش درک این مفهوم میشود و به استفاده بهتر از مفهوم در پرستاری کمک میکند.
یافتهها
تعریف مفهوم و شناسایی موارد استفاده از آن
در متون مختلف تعاریف و کاربردهای متعددی برای شهود به کار رفته است که این تعاریف به صورت عمومی در فرهنگ لغتها و به صورت اختصاصی در علوم مختلف مانند مدیریت، روانشناسی، فلسفه و پرستاری بیان شده است.
تعاریف شهود در فرهنگ لغتها
در فرهنگ وبستر) Webster( شهود به عنوان یک قدرت یا توانایی طبیعی افراد معنی شده است که امکان دانستن چیزی را بدون دلیل یا نشانه خاصی فراهم میکند، یا یک احساسی که فرد را به انجام عمل خاصی بدون درک کامل چرایی آن عمل راهنمایی میکند، و در موارددیگر شهود به “بینش سریع و آماده”، “درک یا شناخت فوری”، “نوعیدانش یا اعتقاد کسب شده” و “توان دریافت دانش یا شناخت مستقیم بدون تفکر یا استنباط عقلی واضح” تعریف شده است )34(. فرهنگ آکسفورد) oxford( نیز شهود را به صورت “توانایی درک چیزها به صورت غریزی بدون نیاز به دلیل آوری منطقی” یا ” چیزی که یک فرد از طریق احساس غریزی خود میداند و یا احتمال وقوع آن را میدهد”، تعریف کرده است )31(. همچنین لغت نامه دهخدا این مفهوم را با تعابیری مانند “حاضر شدن”، “دیدن”، “آشکار” و “رویت حق” معنی کرده است و در اصطلاح اهل سلوک در مواردی برای رفع حجاب و خروج از بعد جسمانی کاربرد دارد )32(.
تعاریف و بکارگیری شهود در علوم مختلف

  • 2