± 1/29 1/59 ± 1/11 LF/HF Ratio
0/215؛67/1 66/32 ± 13/11 108/74 ± 17/18 99/02 ± 15/96 131/59 ± 17/47 91/30 ± 26/80 66/25 ± 15/27 μv ،EMG.amp
* میزان عملکرد افراد در انجام چهار کار فکری براساس تعداد موارد صحیح و ناصحیح می باشد.
حی ن انج ام ای ن دو وظیف ه در بالاتری ن س طح نگ ه دارن د. ام ا ب ا افزای ش س ختی کار در حی ن انج ام وظای ف فک ری متوس ط و زی اد، نی از فک ری افزای ش می-یاب د، بط وری ک ه اف راد از نظ ر نی از زمان ی نی ز تح ت فش ار ق رار گرفت ه و احس اس ناامی دی در انج ام وظیف ه ب ا ب ار کار فک ری زی اد در اف راد مش اهده میش ود. ای ن احس اس ناامی دی تأثی ر خ ود را در کاه ش عملک رد وظیف ه نش ان میدهــد. در نتیجــه می تــوان اظهــار کــرد کــه احتمــالاً احســاس ناامیــدی در حیــن انجــام کارهــای فکــری زیــاد میتوانــد منجــر ب ه ایج اد اس ترس روان ی در اف راد و مش کات ناش ی از آن ش ود.
در ای ن مطالع ه افزای ش ب ار کار فک ری باع ث افزای ش تدریج ی ش اخص-های ضرب ان قل ب و نس بت فرکان س پایی ن ب ه فرکان س بــالا) LF/HF ratio(، در چهــار مرحلــه نســبت بــه مراحــل اســتراحت شــده اســت. در مطالعــه کینــاز و همــکاران شــاخص نســبت فرکانــس پاییــن بــه فرکانــس بــالا نیــز بــا افزایــش کار فک ری، بیش تر ش ده ب ود] 7[. ای ن در حال ی اس ت ک ه میاک ی و هم کاران اظه ار کردهان د ک ه ش اخص نس بت فرکان س پایی ن ب ه فرکان س بالاممک ن اس ت ش اخص خوب ی در ارزیاب ی ب ار کار فکری نباش د] 16[. ب ه ع اوه، تغیی ر از کار فک ری خیل ی ک م ب ه زی اد تأثی ر خ ود را در ش اخص های مرب وط ب ه تغیی ر پذی ری ضرب ان قل ب مانن د SDNN و RMSSD ب ه ص ورت کاه ش نش ان داده اســت کــه بــا مطالعــه کینــاز و همــکاران کــه بــه پایــش بــار کار فکــری در فعالیتهــای اداری پرداختــه بودنــد، همخوانــی دارد] 7[. همچنیــن هانــگ و همــکاران] 23[، ویدیانتــی و همــکاران] 42[، کناپ ن و ه
م کاران] 25[ نش ان دادن د ک ه ب ا افزای ش پیچیدگ ی در وظای ف م ورد مطالع ه، ضرب ان قل ب و نس بت LF/HF افزای ش مییاب د و ش اخصهای تغیی ر پذی ری ضرب ان قل ب ب رای بیش تر افــراد مــورد بررســی کــم می شــود کــه نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر را تأییــد مینمایــد.
مطالع ات کم ی درب اره تأثی ر ب ار کار فک ری ب ر خس تگی عض اتش انه انج ام ش ده اس ت. در ای ن مطالع ه دامن ه فعالی ت عضان ی ش انه در کار فک ری متوس ط نس بت ب ه کار فک ری ک م و کار فک ری زیــاد نســبت بــه کار فکــری کــم، برخــاف انتظــار پایین تــر بــود و نشــان میدهــد کــه شــاید الکترومیوگرافــی ســطحی، شــاخص مناســبی در ارزیابــی وظایــف فکــری پیوســته نیســت، در نتیجــه نی از ب ه ارزیاب ی گس ترده ب ار کار فک ری ب ا در نظ ر گرفت ن اف راد بیش تر، بخص وص م ردان در مطالع ات آت ی احس اس میش ود. در مطالع ه مهت ا، مش خص گردی د ک ه اث ر متقاب ل نیازه ای فک ری و فیزیکـی باعـث افزای ش پاس خ های فیزیولوژیـک و نقصـان بیشـتر عملکــرد میگــردد] 26[. مســأله ای کــه در مطالعــه حاضــر بــا افزایــش بــار کار فکــری در فعالیــت عضلــه شــانه مشــاهده نشــد . بهنظــر میرســد بــرای بــرآورد بهتــر بــار کار کلــی یــا کاهــش نیازه ای موجـود کارگـران ب رای هـر وظیفـه ای، مه م اس ت ک ه نیازهــای شــغلی نظیــر نــوع )فیزیکــی، فکــری(، شــدت وظیفــه و ماهیچهه ای درگی ر ب ه ط ور گس ترده ای م ورد توج ه ق رار گی رد .یافته-ه ای چنی ن تحقیقات ی حت ی آزمایش گاهی می توان د توس عه مداخ ات ارگونومی ک در محی ط کار نظی ر طراح ی مج دد وظیف ه و طراحــی ایســتگاه کار و ابــزار را تســهیل کنــد کــه بــه کاهــش ریس ک آس یب های محی ط کار منت ج و از کاه ش عملک رد کارگ ر جلوگی ری خواه د ش د.
ب ه طورکل ی زمان ی ک ه ب ار کار فک ری ک م اس ت، عملک رد افزایش می-یابـد کـه ای ن افزایـش طبیعـی اسـت و بایـد توجـه کـرد در چنیـن شـرایطی اگـر نیازه ای وظیف ه خیل ی کمتـر از تواناییه ا و قابلیته ای ف رد باش د، اپرات ور دارای ظرفی ت باقیمان ده اس ت ب ه ط وری ک ه می توان د همزم ان وظیف ه ثانوی های را نی ز انج ام ده د. چنانچـه بـه ای ن نکتـه توج ه نشـود ف رد پـس از مدت ی بـه علـت یکنواختـی وظیفـه ممکـن اسـت دچ ار ناامیـدی ش ود
و عملکــرد او کاهــش یابــد. همچنیــن بــا افزایــش بــار کار فکــری مق دار عملک رد کاهـش و اف راد ممک ن اس ت تح ت تأثیـر فش ار زمانــی دچــار ناامیــدی و ســرخوردگی شــوند. بهعــاوه، بــا در نظـر گرفتـن نتایـج ایـن تحقیـق می تـوان انتظـار داش ت ک ه در محیطهـای کار واقع ی ماننـد اتاقهـای کنتـرل صنایـع، اپراتوره ا ک ه ب ه ط ور پیوس ته در ح ال پای ش پارامتره ای حیات ی سیس تم هســتند، هــر روز، شــرایط بــا نیازهــای فکــری مختلــف را تجربــه میکننــد. در طــی کار روزانــه، اپراتورهــا در زمان هــای پیــک فرآین د ب ا ش رایطی ک ه نی از فک ری زی ادی ب رای مدیری ت فرآین د لازم اســت روبــرو خواهنــد شــد و بــه علــت اینکــه ایــن شــرایط هــر روز تکــرار می شــود، ممکــن اســت آنهــا اســترس و خســتگی فک ری را تجرب ه کنن د و ب ا گذش ت زم ان س امت روان ی اپراتوره ا تح ت تأثی ر ق رار گی رد. در نتیج ه بهت ر اس ت ب رای دس تیابی ب ه عملک رد بهین ه بهمنظ ور حف ظ س امت ش غلی اف راد می زان ب ار کار فک ری در ح د متوس ط در نظ ر گرفت ه ش ود. در نهای ت انج ام مطالعـات بیشــتر آزمایشـگاهی و میدانـی بــر روی مـردان و زنــان در صورتــی کــه وســیله مناســب اندازهگیــری شــاخصهای روانــی –فیزیولوژیــک موجــود باشــد، میتوانــد نتایــج بهتــری را دربــاره اس ترس ناش ی از انج ام وظای ف فکـری در اختی ار بگ ذارد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از پایان نامــه دکتــرای بهداشــت حرفــه ای مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در ســال 92 میباشــد .در پای ان از تم ام کس انی ک ه م ا را در انج ام ای ن پژوه ش ی اری رســاندند و همچنیــن از تمــام دانشــجویانی کــه در ایــن پژوهــش شــرکت داشــتند، نهایــت تقدیــر و تشــکر را داریــم.
van Daalen G, Willemsen TM, Sanders K, van Veldhoven MJ. Emotional exhaustion and mental health problems among employees doing “people work”: the impact of job demands, job resources and family-to-work conflict. Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(3):291-303. DOI: 10.1007/s00420-008-0334-0 PMID: 18512068Backs RW, Seljos KA. Metabolic and cardiorespiratory measures of mental effort: the effects of level of difficulty in a working memory task. Int J Psychophysiol. 1994;16(1):57-68. PMID: 8206805Veltman JA, Gaillard AW. Physiological indices of workload in a simulated flight task. Biol Psychol. 1996;42(3):323-42. PMID: 8652751Jo S, Myung R, Yoon D. Quantitative prediction of mental workload with the ACT-R cognitive architecture. Int J Indust Ergonom. 2012;42(4):359-70.
Di Stasi LL, Antolí A, Gea M, Cañas JJ. A neuroergonomic approach to evaluating mental workload in hypermedia interactions. Int J Indust Ergonom. 2011;41(3):298-304.
Colombi JM, Miller ME, Schneider M, McGrogan MJ, Long CDS, Plaga J. Predictive mental workload modeling for semiautonomous system design: Implications for systems of systems. System Engin. 2012;15(4):448-60.
Hill SG, Iavecchia HP, Byers JC, Bittner AC, Zaklade AL, Christ RE.
REFERENcES
Nachreiner F. Standards for ergonomics principles relating to the design of work systems and to mental workload. Appl Ergon.
1995;26(4):259-63. PMID: 15677027Hart SG, Wickens CD. Workload assessment and prediction. Manprint. Germany: Springer; 1990. p. 257-96.
Lean Y, Shan F. Brief review on physiological and biochemical evaluations of human mental workload. Hum Fact Ergonom Manufact Serv Indust. 2012;22(3):177-87.
Balfe N, Sharples S, Wilson JR. Impact of automation: Measurement of performance, workload and behaviour in a complex control environment. Appl Ergon. 2015;47:52-64. DOI: 10.1016/j.apergo.2014.08.002 PMID: 25479974Vidulich MA, Tsang PS. The confluen
ce of situation awareness and mental workload for adaptable human–machine systems. J Cogn Engin Decision Making. 2015;9(1):95-7.
Ryu K, Myung R. Evaluation of mental workload with a combined measure based on physiological indices during a dual task of tracking and mental arithmetic. Int J Indust Ergonom. 2005;35(11):991-1009.
Cinaz B, Arnrich B, La Marca R, Tröster G. Monitoring of mental workload levels during an everyday life office-work scenario. Person Ubiquit Comput. 2013;17(2):229-39.
Johnson A, Widyanti A. Cultural influences on the measurement of subjective mental workload. Ergonom. 2011;54(6):509-18.
with exercise. Sports Med. 2008;38(2):139-60. PMID: 18201116Felton EA, Williams JC, Vanderheiden GC, Radwin RG. Mental workload during brain-computer interface training. Ergonomics. 2012;55(5):526-37. DOI: 10.1080/00140139.2012.662526 PMID: 22506483Hwang SL, Yau YJ, Lin YT,