مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، اخلاقی، قضاوت، پرستاران، Rest، پرستاری

مارس 12, 2018

یل محدودیت نمونه گیری تنها به بیمارستان مدنی مراجعه شد و دولتی بودن این مرکز به عنوان خصوصیت مرکزی جمع آوری داده ها در نظر گرفته شد. ملاکهای ورود و خروج پرستاران به نمونه پژوهش عبارتاند از: عدم دریافت آموزش اصول اخلاقی پرستاری قبل از ورود به پژوهش، دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار، داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال، دارا بودن حداقل سطح تحصیلات کارشناسی، استخدام رسمی سازمان، موافقت پرستاران برای شرکت در پژوهش و امضای رضایتنامه کتبی .
برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از فرم کوتاه آزمون قضاوت اخلاقی Rest و گروه مینهسوتا استفاده شد. آزمون قضاوت اخلاقی شامل 3 داستان فرضی است و به دنبال هر داستان 21 سئوال با طیف لیکرتی مطرح میشود که آزمون شونده بایستی آنها را از کم اهمیت تر تا با اهمیت تر درجه بندی کند. همبستگی دو فرم کوتاه و بلند آزمون قضاوت اخلاقی 90/0 است) 71(. Davison و Robbins )به نقل از Rest و همکاران( این آزمون را بر روی 4 گروه نمونه اجرا کردند که طبق گزارش آنها ضریب پایایی آن در محدوده 71/0 تا 82/0 در نوسان بوده است. ضریب آلفای کرونباخ این آزمون نیز توسط Rest و همکاران در طی یک دوره 20 ساله بین 76/0 تا 80/0 به دست آمده است) 18(. فرید و همکاران با استفاده از روش بازآزمایی میزان پایایی آزمون را 79/0 و اعتبار آن را 68/0 گزارش کردند) 91(.
در پژوهش حاضر اعتبار ابزار فوق و آموزش اصول اخلاق پرستاری از طریق روش اعتبار محتوا سنجیده شد؛ به این ترتیب که آزمون قضاوت اخلاقی و محتوای جلسات آموزش اصول اخلاقی در دو مرحله توسط 10 نفر از اساتید صاحبنظر در دانشکده روانشناسی و پرستاری تبریز مورد مطالعه و پس از اصلاحات لازم مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی از روش باز آزمون استفاده شد؛ به این منظور آزمون مذکور توسط 10 نفر از پرستاران که دارای مشخصات یکسان با نمونههای پژوهش بودند اجرا شد و به فاصله 10-7 روز بعد مجدداً آزمون توسط همان پرستاران اجرا و سپس ضریب همبستگی آنها محاسبه شد. ضریب همبستگی برای آزمون قضاوت اخلاقی 78/0 به دست آمد.
برای تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده ابتدا از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی توسط روش آماری تحلیل کواریانس استفاده گردید. به علاوه داده ها در نرمافزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  • 2