سی شاخصهای برازش مدل
قبل از آزمون فرضیه ها بهمنظور بررسی برازش مدل مفهومی، از هشت شاخص متداول همراه بـامقدار قابل قبول پیشنهادشده در مطالعات گذشته برای هر شـاخص اسـتفاده شـده اسـت (هیـر،اندرسون، تاتام و بلک، 1998). شاخص های برازش میزان شایستگی مدل مفهومی پژوهش را در سنجش جامعه پژوهش مد نظر نشان میدهند. به بیا ن دیگر، شاخص های برازش نشان می دهند چه اندازه داده های جمعآوری شده از مدل پژوهش حمایـت مـی کننـد . نکتـه شـایان ذکـر اینکـه پارامترهای تأثیرگذار بر این شاخص ها متفاوت است. برای مثال برخی از آنها به شـدت بـه حجـمنمونه حساس اند؛ از این رو برای تناسب مدل باید تمام شاخص ها در نظر گرفته شود. مقـدار کـم شاخصهای برازش مدل در یک یا چند شاخص، به معنای تناسبنداشتن مدل نیست. با مشـاهدهجدول 2 میتوان نتیجه گرفت مدل مفهومی پژوهش متناسب داده های جمع آوریشده است.
جدول 2. شاخصهای برازش مدل
مطلوبیت شاخص برآزش آماره مدل مقدار قابل اتکا منبع
تأیید مدل X2/df 3/66 < 5 جورسکونگ و سوربوم (1996)
تأیید مدل RMSEA 0/091 <0/08 جورسکونگ و سوربوم (1996)
تأیید مدل RMR 0/047 <0/08 بنتلر (1990)
تأیید مدل NFI 0/93 > 0/80 فورنر و لاکر (1981)
تأیید مدل NNFI 0/94 > 0/80 باگوزی و یی (1988)
تأیید مدل CFI 0/95 > 0/80 جورسکونگ و سوربوم (1996)
تأیید مدل GFI 0/91 > 0/80 باگوزی و یی (1988)
تأیید مدل AGFI 0/86 > 0/80 اعتزادی آملی و فرهمند (1996)

مدلسازی معادلات ساختاری (مدل ساختاری پژوهش)
مدل ساختاری، روابط میان مکنون های برون زا و درون زا را بررسی مـی کنـد . در پـژوهش حاضـرمتغیر سرمایه روان شناختی (POB) و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده به مشـتریان (SERQUAL)، به ترتیب متغیر مکنون برون زا و متغیر مکنون درون زا در نظر گرفته شده اند و متغیر تعهد سازمانی (COM) نقش متغیر میانجی را در مدل دارد.

  • 2