مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، تحصیلی، دانشجویان، .، ترم، کـه

مارس 12, 2018

ر پرستاری و 58 نفر مامایی) بـود . کـه از ایـنتعداد 148 نفر در مطالعه شرکت کردنـد. میـزان مـشارکت73% بود.
در این مطالعه افت تحص یلی به صورت افـت نمـرهاستاندارد (Z score) معـدل تـرم قبـل نـسبت بـه نمـرهاستاندارد معدل دو ترم قبل به میزان 2/0 و بیـشتر تعریـفشد. Z score یا نمره استاندارد شده زمانی به کار می رود که بخواهیم دو یا چنـد مجموعـه داده کـه تحـت شـرایطمتفاوت به دست آمده و اندازهگیری شد هاند را بـا یکـدیگرمقایسه نماییم . این شاخص فاقد هرگونه مقیاس یـا واحـداندازهگیری است لذا در مقام مقایسه کاربرد زیادی می یابـد (14). زمانی که می خواهیم وضـعیت تحـصیلی یـک تـرمدانشجو را با ترم قبل وی مقایـسه کنـیم اسـتفاده از نمـرهمعدل خام به تنهایی دقت لازم را ندارد؛ چرا کـه محتـوایدروس، اساتید ، روش تـدریس و نحـوه ارزشـیابی آن هـا و سایر فاکتورهای مـؤثر بـر نمـرات و معـدل هـا در دو تـرممتفاوت هست ند. بنابراین بهتر است کـه جایگـاه تحـصیلییک دانشجو را در بین هم ورودیهای خـود در یـک تـرممشخص کرده سپس جایگاه وی در ترم قبلی نیـز در بـینهم دوره ای های وی تعیـین و بـا هـم مقایـسه گـردد . Z score به این صورت محاسبه مـی شـود کـه معـدل هـردانشجو را منهای میانگین معدلهای کلیه دانشجویان هـمورودی اش کـرده و بـر انحـراف معیـار معـ دلهـای کلیـه دانشجویان همـان ورودی تقـسیم مـی کنـیم . Z score منفی نشان می دهـد معـدل دانـشجو از حـد متوسـط هـمورودی های خود در آن ترم کمتر است و Z score مثبت نــشان مــی دهــد معــدل دانــشجو از حــد متوســط هــمورودی هایش بیشتر است. اگر مقدار Z score از یک ترم به ترم دیگر بیشتر شود نشان دهنده پیـشرفت تحـصیلی وچنانچه کمتر شود نـشانگر افـت تحـصیلی اسـت. در ایـنمطالعه به منظـور جمـعآوری اطلاعـات در ابتـدا م یـانگین معدل ترم قبل (نیمسال اول سال تحـصیلی 1390-1391) و دو ترم قبل (نیمسال دوم سال تحـصیلی 1389-1390) دانشجویان توسـط دو نفـر از همکـاران واحـد آمـوزش، ازکارنامه های موجـود در با ی گـانی آن واحـد اسـتخراج و Z score یا نمره استاندارد برای هر یـک از دانـشجویان بـااستفاده از فرمول ذیل محاسبه شد.
٧٣
میانگین معدل دانشجویان کلاس- معدل دانشجو Z score = انحراف معیار معدل های کلیه دانشجویان کلاس

ابزار جم عآوری اطلاعات پرسشنامه محقـق سـاختهمتشکل از دو بخـش بـود . بخـش اول اطلاعـات فـردی ، خانوادگی و تحصیلی را بررسی می کـرد کـه شـامل سـن،جنس، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، دوره تحصیلی ، ترم، معدل دیپلم و دوره پـیش دانـشگاهی، سـال اخـذ دیـپلم، سهمیه قبولی، وضعیت مسکن و داشتن شغل بـود . بخـشدوم ابزار جمعآوری اطلاعات پرسـشنامه عوامـل مـؤثر بـرافت تحصیلی دانشجویان شامل 52 سؤال در 4 بخش بود:
عوامل آموزشی قبل از ورود به دانشگاه (5 سؤال)، عوامـلآموزشی پس از ورود به دانشگاه (27 سؤال)، عوامل روانـی (16 س ؤال)، و عوام ل اقت صادی- اجتم اعی (4 س ؤال).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

سؤالات به صورت مقیاس لیکرت 5 نقط های از خیلی زیـادتا خیلی کم، میزان موافقـت واحـدهای مـورد پـژوهش بـاعوامل مؤثر بر افت تحصیلی را مورد سـؤال قـرار مـی داد. پرسشنامه براساس مطالعات کتابخانهای، مقالات اینترنتـی و مطالعات انجام شده در ایـن زمینـه (6،3،2،1، 13،11،7) تهیه و تنظیم شد. برای روایـی پرسـشنامه از روش اعتبـارمحتوی به صورت کیفی استفاده شد. بدین صـورت کـه از 10 نفر از متخصصین درخواست شد پس از مطالعـه دقیـ ق ابزار، د یدگاههای اصلاح ی خـود را بـه صـورت مبـسوط وکتبی ارا یه نما یند. تأکید شد کـ ه در ارز یـابی کی فـی روایـی محتوا رعا یـ ت دسـتور زبـان، اسـتفاده از کلمـات مناسـب،اهمیت آیت مها، قرارگ یری آیتمها در جـا ی مناسـب خـود را مــورد توجــه قــرار دهنــد. پــس از جمــ ع آوری ارزیــابی متخصصین، با مشاوره بـا اعـضای تـیم تحقیـق، تغییـراتلازمه در ابزار اعمال شـد. پایـایی ابـزا ر بـا انجـام آزمـونمقدماتی و دادن پرسشنامه بـه 15 نفـر از دانـشجویان بـهروش همبستگی درونی و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0=α) مـورد تأییـد قـرار گرفـت. اجـرای پـژوهش در هفتههای آخر تـرم تحـصیلی و قبـل از شـروع امتحانـات انجام شد. جمعآوری اطلاعات در تمـام مـوارد در سـاعات قبل از ظهر بود. به تمـامی دانـشجویان 20 تـا 30 دقیقـهفرصت جهت تکمیل و عودت پرسشنامه داده مـی شـد . بـاتوجه به شناسایی قبلی دانشجویان با افت تحصیلی توسـطکارشناسان آموزش پرسشنامههـ ای آن هـا جـدای از گـروهبدون افت تحصیلی جمعآوری می شد. پرسشنامههـ ا بـدوننام بوده و به واحـدهای مـورد پـژوهش توضـیح داده شـدشرکت در پژوهش اختیاری بوده و اطلاعات آن ها محرمانه خواهد ماند.
جهت تجزیه تحلیل داد ه های جمع آوری شـده میـزانموافقت شرکتکنندگان با هر یک از عوامـل مـؤثر در افـتتحصیلی طیف لیکـرت از خیلـی کـم=1 تـا خیلـی زیـاد=5 نمرهگذاری شد و میانگین نمرات بـرای بررسـی هـر عامـلمحاسبه شد . اطلاعات جمعآوری شده پس از بررسی و تأیید نرمال بودن دادههای مربوط به عوامل مؤثر بر افت تحصیلیاز دیدگاه شرکتکنندگان با آزمون کول مـ وگروف اسـمیرنوف(924/0=p=0/360 ، z) به کمک نرم افزار آمـاریSPSS v.18 و با استفاده از آزمون هـای آمـار توصـیفی (فراوانـی ، درصد، میانگین و انحراف معیار)،آزمون کایدو، تست دقیـقفیشر و آزمون تی مستقل تجزیه تحلیل شد. سطح معنـاداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شـد. در ایـن مطالعـه دادههـ ای گمشده بسیار کم و در مواردی که احیاناً مـشارکت کننـدگانبه سؤالی پا سخ نداده بودند از حالت پـیش فـرض نـرمافـزار SPSS یعنـی ح ذف جفتـی (Pairwise Deletion) استفاده شد . در این حالت پژوهشگر پرسـشنامههـا را حـذفنمی کند اما هنگامی که قصد محاسبه آمارههای هر متغیـ ر رادارد، فقط داده ها ی غیرگمشده را در نظر م یگیرد.

یافتهها
به طور کلی 54 نفر از دانـشجویان افـت تحـصیلیداشتند. بر این اسـاس دانـشجویان بـه دو گـروه بـا افـتتحــصیلی 54 نفــر(5/36%) و بــدون افــت تحــص یلی 94 نفر(5/63%) تقسیم شدند. از واحدهای مـورد پـژوهش 92 نف ر(16/62%) دانـشجوی پرس تاری و 56 نف ر(84/37%) دانــشجوی مامــایی بودنــد. فراوانــی افــت تحــصیلی د ر دانشجویان پرستاری 46نفر(50%) و در دانشجویان مامایی 8 نفر (3/14%) بود. که تفاوت معناداری بین گروه ها وجـودداشت (0001/0<χ2=16/19 ، p).
از دانـ شجویان شـ رکتکننـ ده در مطالعـ ه 112 نفر(60/75%) زن و 36 نفر(40/24%) مرد بودنـد. فراوانـیافت تحصیلی در زنـان 38 نفـر(90/33%) و در مـردان 16 نفـر(40/44%) بـود کـه تفـاوت بـین آنهـا معنـادار نیـود (254/0=χ2=1/30 ، p).
٧۴
از دانــــشجویان شــــرکت کننــــده در مطالعــــه 128نفر(50/86%) مجرد و 20 نفر (50/13%) متأهل بودنـد. فراوانــی افـ ت تحـ صیلی در دانـ شجویان مجـ رد 47 نفر(70/36%) و در متأهلین 7 نفر (35%) بود که تفاوت بینآن ها معنادار نبود (88/0=χ2=0/02 ، p).
ســایر مشخــصات فــردی، خــانوادگی و تحــصیلی دانشجویان با و بدون افت تحصیلی در جداول شـماره 1 و 2 ارایه شده است. با توجه به جدول شماره 1 بین دو گـروه از نظر معدل ترم قبل (0001/0<p)، تعداد اعضای خانواده (02/0=p)، تع داد فرزن دان (04/0=p)، می انگین س اعت حضور در واحـد فنـاوری اطلاعـات (02/0=p) و میـانگینساعت اسـتفاده از کـامپیوتر (01/0=p) تفـاوت معنـا داری وجود داشت (جـدول شـماره 1). تفـاوت دو گـروه از نظـر داشـــتن فعالیـــت فرهنگـــی در دانـــشگاه (03/0=p) و یادداشت برداری حین تـدریس (001/0<p) نیـز معنـاداری بود (جدول شماره 2).
از بین عوامل آموزشی مؤثر در افت تحصیلی قبل ازورود به دانشگاه بیشترین میانگین از دیدگاه دانشجویا ن بـاافــت تحــصیلی مربــوط بــه علاقمنــدی بــه رشــته (06/1±44/3) و از دیدگاه دانشجویان بدون افت تحصیلیبومی گزینی در رشته تحصیلی (48/1±35/3) گزارش ش د.
اما تفاوت بین گروهها از این نظر معنادار نشد.
از بین عوامل آموزشی مؤثر در افت تحصیلی بعـد ازورود به دانشگاه بیشترین میانگین از دیدگاه دانشجویا ن بـا
اف ت تح صیلی مرب وط ب ه ش یوه ه ای ت دریس اس اتید (7/1±11/4)، زیاد بودن تعداد واحدهای درسی در هر تـرم
(95/0±89/3) و هـ م زمـ انی دروس تئـ وری و عملـ ی
(09/1±76/3) و از دیدگاه دانشجویان بدون افت تحصیلی روش ارزیابی اساتید (36/1±03/4)، روش تدریس اسـاتید (1/1±81/3)، زیاد بودن تعداد واحدهای درسی در هر تـرم
(09/1±76/3) و برنامــه ریــزی آموزشــی (14/1±76/3) گزارش شدند. اما تفاوت گروه ها در این زمینه معنادار نبود. مهم ترین عوامل روحی روانی مؤثر در افت تحصیلی در دانشجویان با افت تحصیلی فوت یکی از افـراد نزدیـکخــانواده (25/1±13/4) و در دانــشجویان بــدون افــت تحــصیلی نگــرش منفــی نــسیت بــ ه آینــده شــغلی(43/1±59/3) گزارش شد . اما تفاوت گروه ها در این زمینهمعنادار نبود.
مهم ترین عوامل اقتصادی اجتمـاعی مـؤثر در افـت نتایج مر بوط بـه مقایـسه عوامـل مـؤثر بـر افـتتحصیلی در دانشجویان با افت تحصیلی وضعیت اقتصادی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحـصیلی خانواده (82/1±3/3) و در دانشجویان بدون افت تحصیلی نشان داد دو گروه از نظر هیچ یـک از عوامـل مـؤثر بـروضعیت مسکن (زندگی در خوابگاه) (59/1±28/3) گزارش افت تحصیلی تفاوت معناداری ندا شـتند (جـدو