ش دیده بودند قبل و بعد از مداخله، به ترتیـب 40/3±6/14 و 59/2±7/21 بود و روش معمول (به وسیله سخنرانی) به ترتیب 8/4±1/14، 02/5±9/18 بود (جداول
جدول 1- مقایسه میانگین نمره خودکارآمدی و یادگیری در گروه مورد و شاهد قبل از آموزش

تلفیقی

معمول

گروه

آموزش

از

قبل

اصلی

متغیرهای

معیار

انحراف
±
میانگین

معیار

انحراف
±
میانگین

آزمون

(
t

test
)

p

value

یادگیری

40
/
3
±
6
/
14

8
/
4
±
1
/
14

71
/
0

خودکارآمدی

6
/
4
±
08
/
28

7
/
5
±
75
/
29

27
/
0

تلفیقی

معمول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه

آموزش

  • 2