خ یـر. بـه ا یـن ترت یـب رفتارهـای منافقانـه در ارتباطات بینفردی در سازمان، آبستن زوال اعتماد بینفر دی میشود ( هـادوینـژاد و همکـاران ، 1389).
به این ترتیب، فرضیه های »ب«، »ج«، »د« و »ه« به شرح زیر مطرح می شوند:
ب) وضعیت سازمانی در سکوت سازمانی اثر مثبت معنا داری میگذارد؛ ج) وضعیت سازمانی در اعتماد بین فرد ی اثر منفی معن ادار می گذارد؛ د) رفتارهای منافقانه در ارتباطـات بـینفـردی در سـازمان در سـکوت سـازمانی اثـر مثبـتمعناداری می گذارد؛
ه) رفتارهای منافقانه در ارتباطات بینفردی در سازمان در اعتماد بین
فرد ی اثر منفی معنـادار میگذارد.
بر اساس آنچه بیان شد، مدل مفهومی پژوهش را می توان در قالب شکل 1 نشان داد.

سازمانی

وضعیت

ارتباط
ات
ب
ین

ف
رد
هنج
ار

ی؛
سیاس

ه
مداهن

ر
ب

ی
مبتن

ی
مراوده

های

قانون

ضعف

قوی؛

غیررسمی

روابط

ضمنی؛
سالاری؛

سکوت

جو

عملکرد؛

ارزیابی

ضعیف

نظام

د

منافقانه

رفتارهای

ارتباطات

ر
بی
ن

فرد
سازمان

در

ی

سازمانی

سکوت

اعتمادب
ین

فردی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سازمانی

وضعیت

  • 2