صین باتجربه در امر آموزش شوراها و نیز برخی از اعضای شورا، نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شورای شهر مشهد، تدوین گردید. نظام آموزشی پیشنهادی این مقاله، چهار مرحله آموزش را دربر می گیرد که عبارتند از: 1) آموزش های پایه، 2)آموزش های عمومی، 3)آموزش های تخصصی و 4)آموزش های مداوم. از نظر زمان اجرا، آموزش های پایه، در فاصله بین انتخاب اعضای شورا و شروع به کار رسمی شورا، آموزش های عمومی در سه ماه نخست شروع به کار شورا، آموزشهای تخصصی در فاصله ماه پنجم تا هشتم فعالیت شورا و آموزش های مداوم، از ابتدا تا انتهای فعالیت شورا، ارائه میگردد. به این ترتیب آموزشهای پایه در زمره آموزش های بدو خدمت و سایر آموزش ها در دسته آموزش های ضمن خدمت قرار می گیرد. آموزش های پایه و عمومی برای همه اعضای شورا و آموزش های تخصصی ویژه اعضای کمیسیون ها میباشد و آموز ش های مداوم به تناسب موضوع می تواند برای همه اعضا یا برخی از آن ها باشد.
علت این که تمام آموزشها در فاصله بین انتخاب شدن اعضای شورا و شروع به کار رسمی آن ها اجرا نمی شود آن است که تا اعضای شورا عملاً کار خود را آغاز نکنند، ضرورت برخی آموزشها را آن طور که نیاز است احساس نمیکنند. اهمیت تحقیق حاضر در استفاده از روش های مختلف برای نیازسنجی آموزشی می باشد که تلاش گردیده تمام ابعاد عملکرد اعضای شورای شهر را پوشش دهد. اکثریت مطلق پژوهش های انجام شده در ایران راجع به نیازسنجی آموزشی [3] [12] [13] [15] [16] [17] صرفاً نیازهای احساس شده ( یا بیان شده) از سوی جامعه هدف را ملاک تعیین نیازها قرار دادهاند ، لذا نتوانستهاندبه بسیاری از نیازهای آموزشی دست یابند. ش
اید اشتباه متداول در امر نیازسنجی این تصوربوده است که با به کارگیری یک روش می توان به تمام نیازهای آموزشی پی برد. اما اینامر (نگاه تک بعدی به نیازسنجی) اسباب نامکشوف ماندن بسیاری از نیازهای آموزشی و به بیان دیگر انحراف در نتایج تحقیق را فراهم میآورد. در این تحقیق تلاش گردید با طی فرایندی چند مرحله ای این نقص مرتفع گردد. فرایند مزبور در نمودار زیر تصویر گردیده
است
.

شرح

اسناد

بررسی
شغل

عملکرد

بررسی
واقعی

و

تجزیه
شغل

تحلیل
11
+
56

17

23

59

39

5
3

و

تجزیه
سازمان

تحلیل

و

تجزیه

مشکل

تحلیل
نظرسنجی

اعضای

ظرات
ن
شورا

ظرات
ن
متخصصین

نظام
موزشی
آ
شهر

شورای

اعضای

ویژه

موزش
آ
هایپایه

موزش
آ

هایعمومی

آموزش
تخصصی

های

موزش
آ

هایمداوم

258
یاز
ن
آموزشی

اعتباربخشی

پرسشنامه

12
دوره

بسیارضروری

32

دورهضرو

ری

96
آموزشی

دوره

شناسایی
74
اولویت

آموزشی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دوره

دار

تلفیق
م
ادغا

و

است

.

  • 2