انی
تعداد متغیرها انحراف معیار میانگین تعدادمتغیرها انحراف معیار میانگین 3 0/77922 4/2020 3 0/92740 2/7424 مشارکتی
3 0/90380 4/1162 3 0/94566 2/8005 یکپارچگی
3 0/79559 4/2929 3 0/94046 2/8611 انطباق پذیری
3 0/75469 4/3409 3 0/97198 3/1313 ماموریتی

جدول 7. توزیع فراوانی انواع فرهنگ سازمانی در دو وضعیت در شرکت شام شام
وضعیت مطلوب وضعیت موجود انواع فرهنگ سازمانی
تعداد متغیرها انحراف معیار میانگین تعدادمتغیرها انحراف معیار میانگین 3 0/95403 4/1146 3 0/98728 2/9340 مشارکتی
3 0/94393 4/1354 3 0/97837 3/0312 یکپارچگی
3 0/89903 4/1563 3 0/98065 3/0833 انطباق پذیری
3 0/78402 4/2674 3 0/95924 3/1007 مأموریتی

با توجه به جـدول هـای شـماره (5) و (6)، در وضـعیت موجـود در بـین انـواع فرهنـگسازمانی، فرهنگ مأموریتی در هر دو شرکت بیشترین میـانگین را دارد . بنـابراین، مـی تـوانبیان کرد، در وضعیت موجود شرکتهای مورد بررسی فرهنگ سـازمانی غالـب، فرهنـگمأموریتی است.
تحلیل استنباطی و آزمون فرضیهها
برای اینکه بفهمیم از آزمونهای آمار پارامتریک استفاده شود تا ناپارامتریک، نرمـال بـودنتوزیع دادهها را با آزمون کولموگراف ـ اسمیرنف و نیز تصادفی بودن دادهها را بـا آزمـوندور (گ ردش) انج ام دادی م. نت ایج ای ن آزم ون ه ا نش ان داد، بای د از آزم ون ه ای آم ار ناپارامتریک استفاده شود. با توجـه بـه مقیـاس متغیرهـا و نـوع فرضـیه هـا از آزمـون آمـاریویلکاکسون استفاده شده است که نتایج آزمون فرضـیههـا در نگـاره شـماره (9) نشـان دادهشده است.
جدول 8 . آزمون فرضیه ها و نتایج آن
نتیجه آزمون ویلکاکسون سطح
معناداری (α) (P-Value) مقدار آمارهآزمون H0 شماره فرضیه
رد 0H 0/05 0/000 15/798 بین میانگین نمرات فرهنگ مشارکتی دروضعیت موجود و مطلوب در شرکت پگاه فارس اختلاف معناداری وجود ندارد
فرعی
)
1
(

فرعی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2