ت . ایـنبرنامه شامل آمـوزش هـای مربـوط بـه تبعیـت از رژیـمغذایی و محدودیت مایعات بیمـاران همودیـالیز بـوده وهمچنین درباره اجرای برنامه طراحی شـده بـه بیمـارانآموزش لازم داده شد. در هفته چهـارم م داخلـه مرحلـهپنجم و ششم مداخله انجام شد و در واقع در این مرحله ارزشیابی شد که برنامه طراحی شده تـا چـه میـزان بـربهبود تبعیت بیمار مؤثر بـوده اسـت و در صـورت مـؤثربودن برنامه طراحی شده پژوهشـگر اقـدام بـه تشـویقبیمار جهت حفظ تغییر رفتار خود نمـود کـه ایـن حفـظرفتار از طریق به کـار بـردن جمـلات انگیزشـی انجـامگردید. این مراحل از طریق مصاحبههای انگیزشی و به صورت چهره به چهره، در چهار جلسه 40- 30 دقیقه ای انج ام ش د. س پس س ه م اه بع د از مداخل ه، مج دداً پرسشنامه پژوهشگر سـاخته تبعیـت از رژیـم درمـانی وشناسایی موانع توسط نمونهها تکمیل گردیـد . در گـروهکنترل پس از تکمیـل پرسشـنامه مربـوط بـه تبعیـت ازرژیم غذایی و محدودیت مصرف مایعات، بـدون انجـامهیچ مداخله ای سه مـاه بعـد مجـدداً پرسشـنامه تبعیـتتکمیل گردید. دادهها با کمک نرم افـزار SPSS v.16 و آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیـل شـد. سـطحمعناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.

یافتهها

در طول مدت پژوهش در هر گـروه 35 نفـر واردشدند که تا پایان مدت پـژوهش چهـار نفـر از پـژوهشخارج شدند. یک نفر در گـروه مداخلـه کـه در یکـی ازمراحل مداخله شرکت نداشتند و سه نفر در گروه کنترل تمایلی به ادامه شرکت در مطالعه نداشـتند و از مطالعـهخارج گردیدند. میانگین سنی بیمـاران در گـروه کنتـرل58/13±02/51 و در گروه مداخلـه 28/9±11/50 بـود . سایر مشخصـات جمعیـت شناسـی در جـدول شـماره 1 آورده شده است. لازم به ذکر است که دو گـروه از نظـرمتغیرهای دموگرافیک همگن بودند. در خصـوص علـتانجام دیالیز بیشترین علت در گـروه کنتـرل (2/37%) و گــروه مداخلــه (6/48%)، بیمــاری فشــار خون بــود و بیشترین بیمـاران در گـروه کنتـرل (3/74%) و مداخلـه(3/74%) بین 1 تا 5 سال بود که دیالیز میشدند. میزان تبعیت بیماران از رژیم درمانی در جدول شـماره 2 آورده شده است.
میزان تبعیت از رژیم غذایی اکثـر بیمـاران قبـل ازمداخله در گـروه مداخلـه و گـروه کنتـرل نـامطلوب بـود. بنابراین قبل از انجام مداخله دو گروه از نظر تبعیت از رژیم غذایی تفاوت معناداری نداشتند و از نظر این متغیر قبـل ازمداخله همگن بودند. بعد از انجام مداخله، در گروه مداخلـهاکثر افراد تبعیت نسبتاً مطلوب و در گروه کنترل اکثر افراد تبعیت نامطلوب داشتند. میزان تبعیت از محدودیت مصرف مایعـات اکثـر بیمـاران در گـروه مداخلـه و گـروه کنتـرل نامطلوب بود. بنابراین قبل از انجام مداخله دو گروه از نظر تبعیـت از محـدودیت مصـرف مایعـات تفـاوت معنـاداری نداشتند و از نظر این متغیر قبل از مداخلـه همگـن بودنـد.
بعد از انجام مداخله، در گـروه مداخلـه اکثـر افـراد تبعیـتنامطلوب و در گروه کنترل اکثر افراد تبعیت مطلوب داشتند (جدول شماره 2).
جدول 1- مشخصات دموگرافیک بیماران تحت همودیالیز در دو گروه مداخله و کنترل مراجعهکننده به بخش همودیالیز بیمارستان امام رضا (ع) لار و ولیعصر (عج) لامرد سال 1392
آزمون مقدار احتمال ( سطح معناداری مطالعه 05/0 میباشد) درصد تعداد درصد تعداد
df=1
2=0/543 p=0/46 65/7 23 57/1 20 مذکر جنس
34/3 12 42/9 15 مؤنث Fisher Exact Test p=0/71 37/1 13 28/6 10 بیکار شغل
37/1 13 42/9 15 خانه دار 0 0 2/9 1 کارگر 11/4 4 5/7 2 بازنشسته 14/3 5 20 7 آزاد Fisher Exact Test p=0/20 22/9 8 11/4 4 کفایت میکند میزان درآمد
40 14 31/4 11 تاحدی کفایت میکند 37/1 13 57/1 20 کفایت نمیکند df=1
2<0/001 p=1 60 21 60 21 شهر محل سکونت
40 14 40 14 روستا Fisher Exact Test p=0/40 77/1 27 88/6 31 زیردیپلم سطح تحصیلات
20 7 8/6 3 دیپلم 2/9 1 2/9 1 دانشگاهی df=1
2=1/80 p=0/17 65/7 23 80 28 بیمه هستند وضعیت بیمه
34/3 12 20 7 بیمه نیستند Fisher Exact Test p=0/28 74/3 26 88/6 31 متأهل وضعیت تأهل
11/4 4 8/6 3 مجرد 11/4 4 2/9 1 همسر فوت شده 2/9 1 0 0 متارکه Fisher Exact Test p=0/49 5/7 2 0 0 به تنهایی نحوه زندگی
Fisher Exact Test p=0/30 80 28 91/4 32 همسر و فرزندان Fisher Exact Test p=0/71 14/3 5 8/6 3 والدین Fisher Exact Test p=0/04 31 88/6 23 65/7 همسر نحوه مراقبت از بیمار
Fisher Exact Test p=0/80 22 62/9 24 68/6 فرزندان Fisher Exact Test p=1 6 17/1 6 17/1 والدین Fisher Exact Test p=0/35 1 2/9 4 11/4 خود بیمار
جدول 2- تأثیر مداخله شناختی- رفتاری بر میزان تبعیت از رژیم درمانی (غذایی و محدودیت مصرف مایعات) در دو گروه مداخله و کنترل
زمان قبل از مداخله بعد از مداخله
برنامه درمانی گروه مداخله کنترل مداخله کنترل
-158499-318471

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2