r /> 12/7 265 2
17/3 360 3
9/2 192 4
16/1 334 5
8/5 177 6
11/3 234 7
10/1 210 8
100/0 2080 کل

جدول 4. میانگین و انحراف معیار متغیرهای روش IRFM در هر خوشه
8 7 6 5 4 3 2 1 خوشه
58/55 32/62 19/55 16/63 32/38 29/11 22/84 20/47 میانگین R
42/12 14/32 9/12 6/64 3/22 9/59 8/58 6/52 انحراف معیار 3/26 5/42 9/26 12/44 7/34 8/52 13/13 16/38 میانگین F
7/52 2/76 4/52 3/91 1/25 3/94 5/73 5/63 انحراف معیار 41/24 83/85 116/24 192/24 313/21 498/04 523/55 652/97 میانگین M
37/83 39/41 97/83 139/67 120/92 147/14 192/46 292/37 انحراف معیار 7/85 -2/63 2/85 -3/02 2/24 -1/71 1/23 -3/48 میانگین dR
7/62 5/45 5/62 4/15 4/66 5/69 5/27 6/64 انحراف معیار -4/76 0/17 -3/83 0/82 0/31 0/08 -2/2 0/97 میانگین dF
3/03 0/23 1/03 3/91 0/52 1/10 0/98 3/31 انحراف معیار -26/44 -1/92 -16/37 1/74 -4/74 15/82 -13/21 29/41 میانگین dM
14/28 2/37 11/89 3/88 3/87 8/72 8/85 58/76 انحراف معیار ت عریف بخشها و ارائه راهبرد برای هر بخش
در این مرحله برای درک بهتر و شناسایی رفتار مشتریان در هر بخـش، بـه بررسـی هـر یـک ازبخشهای به دست آمده پرداخته می شود. پس از تعریف بخشهـا بایـد راهبردهـا و برنامـههـایهدفمندی را برای هر بخش بهطور جداگانه تعریف کنیم. در جدول 5 بخشهای اصلی بـ هدسـتآمده مشاهده می شود.
جدول 5. ویژگی های هر خوشه
dR dF dM M F R شماره خوشه بخش
منفی مثبت مثبت بالا بالا پایین 1 بهترین بخش صعودی
مثبت منفی منفی بالا بالا پایین 2 بهترین بخش نزولی
منفی نامشخص مثبت بالا پایین متوسط 3 بخش خرجکنندگان صعودی
مثبت مثبت منفی متوسط متوسط بالا 4 بخش خرجکنندگان نزولی
منفی مثبت نامشخص پایین بالا پایین 5 بخش تکرارکنندگان صعودی
مثبت منفی منفی پایین متوسط متوسط 6 بخش تکرارکنندگان نزولی
نامشخص مثبت منفی پایین متوسط بالا 7 بخش از دسترفته صعودی
منفی منفی منفی پایین پایین بالا 8 بخش از دسترفته نزولی