ت شیب) عاملهای اصلی الگوهای پراکنش پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی هستند. آگاهی از ویژگیهای خاک و توپوگرافی رو یشگاه هر گونه گ یـاهی نقـش مـوثری درپیشنهاد گونه های سازگار با شرایط خاک در مناطق مـشابه دارد،بنابراین م یتوان از نتایج این پژوهش در جهت اصلاح و احیـ اء پوشش گیاهی منـاطق بـا شـرایط مـشابه اسـتفاده نمـود کـه ازدستاوردهای مهم این پژوهش میباشد.
۱. آذرنیوند، ح.، ش. نیکو، ح. احمدی، م. جعفری و ن. مشهدی. ۱۳۸۶. بررسی عامل های محیط ی موثر در پراکنش گونههای گیاهی در منطقه دامغان (مطالعه موردی: دامغان، استان سمنان). نشریه دانشکده منابع طبیعی ۶۰: ۳۲۳-۳۴۱.
۲. ترنج زر، ح.، م . جعفری، ح . آذرنیوند و م. ر. قنادها. ۱۳۸۴. بررسی رابطه خصوصیات خاک با پوشش گیاهی مراتع وشنوه استان قم، مجله مرتع و بیابان ۱۰(۲):۳۶۰-۳۴۹.
۳. جعفری، م.، ع. طویلی، م. رستم پور، م. ع. زارع چاهوکی و ج. فرزاد مهر. ۱۳۸۸. بررسی عاملهای محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیر کوه شهرستان قاین. نشریه مرتع و آبخیز ۲: ۲۱۳-۱۹۷.
۴. زارع چاهوکی، م. ع.، م. جعفری، ح . آذرنیوند، م. ر. مقدم، م. فرحپور و م. شفیع زاده نصرآبادی. ۱۳۸۶. کاربرد روش رگرسیون لجـستیک در بررسی رابطه حضور گونههای گ یاهی با عوامل محیطی در مراتع پشتکوه استان یزد. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبی عـی ۵۵ (۳): ۴۳۹-۴۱۹.
۵. زارع چاهوک ی، م. ع.، س . قمی، ح . آذرنیوند و ح. پیری صحراگرد . ۱۳۸۸. بررسی رابطه تنوع گونهای و عوامل محیطی (مطالعـه مـوردی:
مراتع آرتون_ فشندک طالقان). مجله مرتع ۳ (۲): ۱۸۰-۱۷۱.
۶. ذوالفقاری کرباسک، ف.، ا. پهلوانروی، ا. فخیره و م. جباری. ۱۳۸۹. بررسی رابطه عاملهای محیطی با پراکنش پوشـش گیـاهی در حـوزه آبخیز آقتقه. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران ۱۷(۳): ۴۴۴-۴۳۱.
۷. سالار دینی، ع. ۱۳۵۸. روابط خاک و گیاه. انتشارات دانشگاه تهران.
۷۸
۸. فهیمی پور، ا.، م . ع. زارع چاهوک ی، ع . طویلی و م. جعفری. ۱۳۸۹. بررسی عاملهای مح یطی موثر بـر تغییـ رات تنـوع گونـهای در مراتـعطالقان میانی. مجله پژوهش و سازندگی ۴۴:۸۷-۵۱ .
۹. قربانی، ا.، ع. ا. شکوهیان و ح. الیاسی بروجنی. ۱۳۸۷. بررسی عاملهای اکولوژیکی موثر در استقرار و تخریب پوشش گیاهی حوزه آبخیـز تهران. دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران. ۱۰. محتشم نیا، س.، ق. زاهدی و ح. ارزانی. ۱۳۸۶. رستهبندی پوشش گیاهی مراتع استپ ی در ارتباط با عاملهای خـاک ی و پـست ی و بلنـدی
(مطالعه موردی: مراتع آباده فارس). مجله مرتع ۱ : ۱۵۸-۱۴۲. ۱۱. مرادی، ح. ر.، ی. عصری و ا. ح. کاشیپزها. ۱۳۸۷. بررسی برخ ی از خصوصیات اکولوژ یکی جوامع گیاهی منطقه باغ شاد. مجلـه مرتـع۲:۲۳۶-۲۳۵. ۱۲. مقدم، م. ۱۳۸۴. اکولوژی گیاهان خاکروی. انتشارات دانشگاه تهران، ۷۰۱ ص.
۱۳. مهدوی، ع.، م. حیدری و ج. اسحاقی راد. ۱۳۸۹. بررسی تنوع زیستی و غنا ی گونههای گیاهی در ارتبـاط بـا عامـل هـای فیز یـوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه حفاظت شده کبیرکوه. مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. ۱۸(۳): ۴۳۶-۴۲۶.
.41 Andrieu, N., E. Josien and M. Duru. 2007. Relationships between diversity of grassland vegetation, field characteristics and land use management. Agriculture, Ecosystems and Environment 120: 359-369.
.51 Arshad, M. A. and S. Martin. 2002. Identifying critical limits for soil quality indicators in agroecosystems. Agricultural Ecology and Environment 88: 153–160.
.61 Badano, E. I., L. A. Cavieres, M. A. Molina-Montenegro and C .L. Quiroz. 2005. Slope aspect influences plant association patterns in the Mediterranean motorral of central Chile. Arid Environments 62: 93-98.
.71 Bravo de la, P. R. and J. C. Poggiale. 2005. Theoretical ecology and mathematical modeling: problems and methods. Ecological Modeling 188: 1–2.
.81 Davies, K. W., J. D. Bates and R. F. Miller. 2006. Vegetation characteristics across part of the Wyoming big sagebrush alliance. Rangeland Ecology and Management 59: 567–575.
.91 Dury, R. S. and M. Pessarakli. 1995. Physiological mechanism of nitrogen absorption and assimilation in plant under stress condition. PP. 605–625. In: Pessarakli, M., (Ed.), Handbook of Plant and Crop Physiology. Macel Dekker Inc., New York.
.02 Enrirht, N. J., B. P. Miller and R. Akhter. 2005. Desert vegetation and vegetation-environment relationship in Kirthar National Park, Sindh, Pakistan. Arid Environments 61:397-418.
.12 Fisher, F. M., J. C. Zak, G. L. Cunningham and W. G. Whitfor. 1987. Water and nitrogen effects on growth and allocation pattern of creosote bush in northern Chihuahuan Desert. Range Management 41:384-391.
.22 Fu, B. J., S. L. Liu, K. M. Ma and Y. G. Zhu. 2004. Relationships between soil characteristics, topography and plant diversity in a heterogeneous deciduous broad-leaved forest near Beijing. China.Plant and Soil 261: 47-54.
.32 He, M. Z., J. G. Zheng, X. R. Li and Y. L. Qian. 2007. Environmental factors affecting vegetation composition in the Alxa Plateau China Arid Environments 69: 473–489.
.42 Janisva, M. 2005. Vegetation-environment relationship in dry calcareous grassland Journal of Ekologia-Bratislava 24(1)25-44.
.52 Lu, T., K. M. Ma, W. H. Zhang and B. J. Fu. 2006. Differential responses of shrubs and herbs present at the Upper Minjiang River Basin (Tibetan Plateau) to several soil variables. Arid Environments 67: 373–390.
.62 Mark, A. F., K. J. M. Dickinson and R. G. M. Hofstede. 2000. Alpine vegetation, plant distribution, life forms, and environments in a humid New Zealand region: Oceanic and tropical high mountain affinities. Arctic Antarctic and Alpine Research 32: 240-254.
.72 Northup, B. K., J. R. Brown and J. A. Holt. 1996. Grazing impact on the spatial distribution of soil microbial biomass around tussock grasses in a tropical grassland. Applied Soil Ecology 13:259-270.
.82 Peer, T., P. G. Johann, M. Andreasand and H. Farrukh. 2007. Phytosociology, structure and diversity of the steppe vegetation in the mountains of Northern Pakistan. Phytocoenologia 37(1):1-65.
.92 Rezaei, S. A. 2003. The use of a soil quality index in site capability assessment for extensive grazing. PhD Dissertation, University of Western Australia, Perth, Australia.
.03 Rezaei, S. A. and R. Gilkes. 2006. The Effects of Landscape Attributes and Plant Community on Soil Chemical Properties in Rangelands. Geoderma 125:167-176.
.13 Villers-Ruiz, L., I. Trejo-Vazquez and J. Lipez-Blanco. 2003. Dry Vegetation in Relation to the Physical
۷۹
Environment in the Baja California Peninsula, Mexico. Vegetation Science 14: 517-524.
.23 Virtanen R., J. Oksanen and V. Y. Razzhivin. 2006. Broad-scale vegetation- environment relationships in Eurasian high-latitude areas, Vegetation Science 17(4):519-528.
.33 Yibing Q. 2008. Impact of habitat heterogeneity on plant community pattern in Gurbantunggut. Desert Geographical Science 14(4): 447-455.