الع هٔ فای ل آشــنایی بــا شبیهســاز و همینطــور شــرکت در جلســهٔ حضــوری معرفــی، افــراد بــا بخشهــای مختلــف ســیمولاتور و نحــوهٔ تعامــل ب ا آن آش نا ش دند. در گام بع دی ب ا اج رای س ناریوهای آموزش ی درنظ ر گرفت ه ش ده در محی ط اصل ی برنام ه در هش ت روز مختل ف ،داوطلبیــن بــه صــورت عملــی کار بــا شبیهســاز را تجربــه کردنــد ک ه ای ن رون د ب رای ه ر ی ک از س وژهها ب ا قی د دس تیابی آنه ا ب ه عملک رد پای دار، ب ه ط ور میانگی ن ح دود دو س اعت ب ه ط ول انجامی د. ب ا تکمی ل فرآین د آم وزش و ح ذف اث ر یادگی ری، مرحل ٔه ارزیاب ی نهای ی ش روع ش د ک ه در آن، س ناریوهای اصل ی م ورد نظ ر بــه عنــوان مــلاک ارزیابــی عملکــرد ســوژهها در کار بــا ســیمولاتور م ورد اس تفاده ق رار گرف ت.
جدول 1: فاصلهٔ زمانی بین تحریک ها برای زیرسیستم های مختلف شبیه ساز در تست های ارزیابی نهایی
∆TC ،)S( ∆TR ،)S( ∆TL ،)S( ∆TS ،)S( ∆tT ،)S( سطح بارکاری
1
62 12 38 41 6 کم
32 12 19 22 3/2 متوسط
17 12 10 6 2/2 زیاد
2
62 12 41 38 6 کم
29 12 19 17 3/2 متوسط
17 12 11 5 2/2 زیاد
3
65 12 45 55 6 کم
20 12 15 10 3/2 متوسط
15 12 زیاد2/2510
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017