تقادی و قضاوت بالینی Dillard و همکاران (33)، با انجام پژوهش خـوددریافتند شبی ه سـازی بـه پـرورش قـضاوت بـالینی کمـک مینماید. Rush و همکـاران (35) وTofil و همکـاران (28) نشان داد هاند با استفاده از شبیهسازی می تـوان تفکـرانتقـادی را تقویـت نمـود. Cioffi و همکـاران (18) نیـز نشان دادند دانشجویان از طریق آمـوزش بـا شـبیهسـ ازی سریع تر به تصمیم گیری نهایی می رسند.
عملکرد نهایی و رضایتمندی
Swanson و همکاران (20)، بـا ارزیـابی عملکـردنهایی دانشجویان گزارش نمودهاند شبی هسازی در این زمینـهتأثیر مثبت دارد. با بهبود عملکـرد مـی تـوان انتظـار داشـت رضایت افراد از برنامه آموزشی افزایش یابـد کـه تعـدادی ازمطالعات نیز به این امر اشاره نمود هاند چنـان کـه در مطالعـه Bruce و همکاران (34)، دانشجویان از برنامه شبیهسـ ازی و عضویت در تیم رضایت بـالایی داشـتهانـد . Wagner و همک اران (32) و Swenty و همک اران (25)، Tiffen و همکاران (23)، Prentice و همکـاران (22) نیـز رضـایتشرکت کنندگان از برنامه شبیه سازی را ثبت نموده اند.
آموزش و همکاری بین حرفه ای
از آن جا که در محیط های بالینی افراد مختلفـی بـاهدف مشترک که همان خـدمت بـه بیمـار اسـت فعالیـتمی نمایند شبیهسازی ابزاری است که می تواند در این زمینه اثربخش واقع گردد. مطالعهLeonard و همکاران (30)، Reese و همکاران (29)، Prentice و همکـاران (22)، نشان داد هاند که از شبیهسازی مـی تـوان در جهـت بهبـود همکاری بین حرفه ای استفاده کرد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017