ب پژوهشگر در زمینه اهمیت این موضوع از آنجایی که در اغلب پژوهش های انجام شده بررسی تاثیر گرمای موضعی بر جا گذاری کاتتر وریدی با استفاده از شاخص های ذهنی نظیر احساس راحتی درمانگر در وارد کردن کاتتر وریدی انجام شده و یا سایر متغیرهای موثر بر وارد کردن کاتتر (نظیر مهارت درمانگر، متغییر های موجود در عملکرد جا گذاری کاتتر وریدی از زمانی به زمان دیگر حتی در مورد یک فرد، همکاری بیمار و مواردی نظیر آن) حذف نشده اند وهمچنین میزان دقیق تاثیر گرما بر انبساط عروق مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ پژوهشگر بر آن است طی مطالعه حاضر با پاسخهای دقیق به بخشی از سوالات موجود در این زمینه جواب دهد.
وارد کردن کاتتر وریدی در بیماران تقریبا” در تمام بیمارستان ها توسط پرستاران انجام می شود و با توجه به اینکه این اقدام در بعضی از افراد بسیار زمان بر و مشکل است و همچنین این عامل یکی از عوامل استرس زای کاری در بین پرستاران به شمار می رود علاوه بر این ، وسایلی که باعث ایجاد گرمای مطلوب و مطمئن شود در دسترس نبوده و یا اینکه وسایل موجود گران هستند و همچنین در اکثر موارد به دلیل عدم استفاده از ان به عنوان یک وسیله دست وپا گیر از ان یاد می شود بنابراین محقق تلاش نموده است تا با ابداع یک وسیله کوچک و ارزان این مهم را برای همکاران خود راحت تر نموده و تلاش نماید که باعث کاهش میزان بارکاری پرسنل و کاهش استرس انها بشود . به توجه به همین موضوع محقق تلاش کرده است تا یک وسیله گرمائی ، جهت تسهیل در جا گذاری کاتتر وریدی تهیه نموده و با اجرای این تحقیق ایمنی و مطمئن بودن وسیله را ثابت کرده و وسیله گرمائی ابداع شده را برای سهولت این انجام جا گذاری کاتتر وریدی در اختیار همکاران قرار دهد ، شاید با توجه به ان کمکی در انجام اقدامات درمانی برای همکاران انجام داده باشد.
از نتایج این تحقیق جهت تعیین عملکرد وسیله ابداعی برای کمک به وارد کردن کاتتر وریدیدر بیمارانی که این اقدام در انها مشکل است ، استفاده شده و در صورت کسب نتایج مثبت اقدامات بعدی برای ارزیابی و سنجش کارامدی دستگاه و نهایتا” استفاده بالینی از ان انجام خواهد شد .
هدف کلی :
تعیین تاثیر استفاده از وسیله گرمائی بر قطر وریدهای ناحیه آنته کوبیتال بالغین 40-20 ساله
اهداف ویژه‌:
1. تعیینمیانگینقطرعروقناحیهآنتهکوبیتالبالغین 40 -20 سالهقبلازاعمالگرمایموضعیتوسطدستگاهابداعی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2. تعیین میانگین قطر عروق ناحیه آنته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بعد از اعمال گرمای موضعی توسط دستگاه ابداعی
3. مقایسه میانگین قطر عروق ناحیه آنته کوبیتالبالغین 40 – 20 ساله قبل و بعد از اعمال گرمای موضعی توسط دستگاه ابداعی
4. تعیین و مقایسه میانگین میزان تغییرات ورید های ناحیه انته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بر اساس سن ، وزن ، قد ، جنس و شاخص توده بدن
فرضیهپژوهش :
استفاده از وسیله گرمائی ابداع شده تاثیری بر قطر ورید های ناحیه آنته کوبیتال بالغین 40-20 ساله سالم ندارد.
سوال پژوهش :
میانگین میزان تغییرات وریدهای ناحیه انته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بر اساس وزن ، سن ، قد ، جنس و شاخص توده بدنی چقدر است ؟
پیش فرض :
1 . گرما باعث انبساط عروق می گردد (1و2).
2. تعیین قطر وریدهای آنته کوبیتال از طریق سونوگرافی امکانپذیر است (9و3).
محدودیت‌های پژوهش :
این تحقیق از داوطلبین سالم و اگاه انجام می شود و تمام افراد بیمار از این مطالعه خارج می شوند و به نطر می رسد که با توجه به بیمار نبودن افراد مورد مطالعه انجام تحقیق در ادامه این تحقیق برای اثبات تاثیر این وسیله بر روی بیماران بستری در بخش های ویژه ، اورژانس و بیماران ترومائی لازم باشد .
تعاریف واژه ها :
وسیله گرمائی :
تعریف نظری : هر وسیله ای که باعث بوجود امدن گرما در ناحیه شدهو این گرمای موضعی باعث اتساع عروق بشود روشهای گزارش شده برای اتساع عروق شامل : غوطه ور کردن اندام فوقانی در اب گرم برای چند دقیقه ، بکار بردن یک گرمای مرطوب با استفاده از گرمای شیمیائی ، بکار بردن گرما با استفاده از یک دستکش گرمائی و استفاده از مایکرو ویو چند دقیقه قبل از جا گذاری کاتتر وریدی است (1،2) .
تعریف عملی : منظور از وسیله گرمائی دستگاه ابداع شده توسط محقق است که از نوع گرماساز های ارزان ، چند بار مصرف و مقاومتی است این وسیله توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تائید شده است .
اعمال گرمای موضعی :
تعریف عملیاتی : منظور از ان به کار بردن گرما توسط وسیله گرمائی در زمان 10 دقیقه و با درجه حرارت 42 درجه سانتی گراد است .
قطر عروق :
تعریف عملی : منظور از ان قطر داخلی ورید ناحیه انته کوبیتال است که توسط یک رادیولوژیست ، در وضعیت خوابیده و با استفاده از یک دستگاه سونوگرافی اندازه گیری می شود .
فصل دوم :
چهارچوب پژوهش
بررسی متون
چهارچوب این پژوهش پنداشتی است و بر اساس تئوری تاثیر گرما بر قطر عروق استوار شده است و در ان به مکانیسم های تاثیر این عامل در ایجاد انبساط عروق اشاره خواهد شد و در راستای ان به مفاهیم مرتبط با راههای دست یابی به عروق ، انواع کاتتر و موارد استفاده از ان، آناتومی وریدهای سطحی و محل های مناسب جهت جاگذاری کاتتر وریدی ،اولویت های جاگذاری کاتتر وریدی، استفاده از تکنولوژی برای جاگذاری کاتتر وریدی ، تکنیک های کم کننده درد و عوارض و مشکلات مرتبط ناشی از جاگذاری کاتتر وریدی بررسی و اشاره می گردد. سپسبا بررسی مطالعاتی که در سایر کشورها و کشور ایران به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته اند، سعی در بیان اقدامات انجام شده در این زمینه خواهد شد.
کاتترهای وریدی محیطی1 بخش مهمی از فرایند درمان بیماران را در بیمارستان ها فراهم می سازند(1،2)، هدف از کار گذاری کاتتر های وریدی متفاوت می باشد که از آن جمله می توان به تجویز دارو، رساندن مواد غذایی به بدن، تصحیح و یا پیشگیری از اختلالات آب و الکترولیت، انتقال خون و فراورده های آن و یا گرفتن نمونه خون اشاره کرد. اگرچه روش خوراکی ایمن ترین راه دست یابی به بخشی از اهداف فوق می باشد ولی در مواردی که نمی توان از این راه طبیعی استفاده نمود، سایر روش ها مثل تزریق داخل وریدی، مورد استفاده قرار می گیرد(2،3).
جاگذاری کاتتر وریدی متداول ترین اقدام تهاجمی انجام شده در بیماران بستری در بیمارستان است و در بسیاری از موارد به عنوان عامل نجات دهنده جان بیمار تبدیل می شود(4،7).
موارد استفاده فراوانی برای دسترسی به عروق محیطی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) تجویز مایعات داخل وریدی ( وقتی که تغذیه دهانی محدود باشد)
2) تزریق فراورده های خونی
3) تجویز دارو ( چه به شکل مداوم و چه به طور متناوب )، استفاده بعنوان پیشگیری برای بسیاری از اقدامات و روش های تهاجمی و برای بیمارانی که از نظر علائم حیاتی بی ثبات هستند .(7، 9،10).
4) احیاء مجدد حجم داخل عروقی از دست رفته و در صورت لزوم استفاده از دارو و خون (7،9 ،10).
جهت جاگذاری کاتتر وریدی باید از کاتتر مناسب استفاده کرد بنابراین شناخت درست انواع کاتتر ضروری به نظر می رسد . کاتتر های محیطی دارای انواع مختلفی هستند که می توان به:
کاتترهای محیطی کوتاه2
1) کاتتر محیطی کوتاه در اندازه های گوناگون(برای مثال 27-14)، بال دار و یا بدون بال، یک مجرا یا دو مجرا وجود دارد.
2) وسایل فلزی بالدار: استفاده از این کاتتر باید محدود به دوره کوتاه مدت یا درمان تک دوز3 باشد.
* درمان های نامناسب برای کاتترهای کوتاه وریدی شامل تغذیه مستقیم وریدی4، مواد تزریقی با PH کمتر از 5 و PH بالاتر از 9 می باشد
* مواد تزریقی با اسمولالیتی بیش از 600 میلی اسمول بر لیتر
کاتترهای میدلاین5
1) کاتتر میدلاین باید برای هیدراتاسیون، محلولهای وریدی، داروهای ضد درد و بعضی آنتی بیوتیک ها استفاده شود. مکان مناسب برای کاتترهای میدلاین،قسمت انتهاییوریدهای بازلیک، سفالیک و براکیال و قسمت انتهایی شانه است. ورید بازلیک به خاطر قطر ورید ترجیح دارد. کاتترهای مید لاینی که از طریق پوست سر در نوزادان و کودکان قرار داده می شود باید قسمت انتهایی6انها در ورید زوگولار خارجی باشد
2) کاتترهای میدلاین بصورت پلی اورتان و یا سیلیکون تک مجرایی و دو مجرایی موجود است. کاتتر میدلاین برای بیماران اطفال در اندازه های24-22 موجود است(11).
3) درمان هایی که برای کاتترهای میدلاین نامناسب است عبارتند از: درمان تاول زا مستمر، درمان تغذیه مستقیم، مواد انفوزیونی با PH کمتر از 5 و با PHبالاتر از 9، مواد انفوزیونی با اسمولالیتی بیشتر از 600 میلی اسمول بر لیتر . پرستار باید کاتترهای مید لاین را برای درمان های 4-1 هفته مد نظر قرار دهد.
دسترسی به عروق مرکزی7یکی از روش های متداول برای بیماران بستری در بیمارستان مخصوصا” انهایی که به طور طولانی بستری هستند می باشد وسایل و نکاتی که برای دسترسی عروق مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است :
1) وسایلی که برای دسترسی به عروق مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است بصورت تک مجرا یا چند مجرا باشند، جنس این کاتترها سیلیکونی، یا پلی اورتان هستند، با اندازه و طول های گوناگون، و به صورت انتهای باز یا بسته ساخته شوند.
2) پرستار می تواند از کاتتر های ورید های مرکزی ، برای انفوزیون