ر ایفـاینقش به دلایل عاطفی داشتند. شواهد قابـل قبـولی وجـوددارد که پرستاران ش یفت کاری متغیر سـلامتی ک متـری را
۵۴
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017