کثیر می شوند و افزایش می یابند (18).
در نهایت یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین تغییرات تعداد مونوسیتهای خون زمانی بود که کافئین با دوز بالا (9 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) استفاده شد. افزایش تعداد گلبول های سفید خون محیطی در حین و بلافاصله پس از فعالیت اغلب بهعلت افزایش تعداد نوتروفیل ها و به میزان کمتری لنفوسیت هاست و از سوی دیگر موجب افزایش تعداد مونوسیت ها میشود (29). از طرفی، افزایش گلبول های سفید خون متعاقب فعالیت برونگرا بیشتر به سبب آسیب عضلات اسکلتی است. آسیب یا تروما موجب آغاز یک پاسخ التهابی می شود که در نتیجه آن نوتروفیلها به بافت آسیب دیده مهاجرت می کنند و پس از آن افزایش مونوسیتها شروع میشود و مونوسیت ها به منظور کسب توانایی بیگانه خواری به ماکروفاژها تبدیل می شوند (29، 17). بر این اساس، گفتهمی شود که تمرینات وامانده ساز به همراه مصرف کافئین عاملی در جهت افزایش مونوسیت هاست.

جمع بندی
به نظر می رسد مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین (6 و 9 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) می تواند تأثیرات مثبت و سودمندی بر سیستم ایمنی بدن و هورمون کورتیزول در اثر فعالیت ورزشی وامانده ساز داشته باشد و باعث تحریک سیستم ایمنی بدن شود.
منابع و مĤخذ
1.پایه دار، سید مجتبی؛ حق شناس، روح اﷲ؛ کردی، محمدرضا؛ گائینی، عباسعلی (1390). تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی بر پروتئین وابسته به اگوتی(AGRP) پلاسمای رت های نر ویستار، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
2.توفیقی، اصغر؛ جمالی قراخانلو، بهرام؛ آمقانی، اکرم؛ ذوالفقاری، محمدرضا (1390). »اثر مکمل کافئین بر پاسخ برخی شاخص های ایمنی و استرسی مردان غیرفعال به دنبال یک جلسه هوازی وامانده ساز«، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 33(5)، ص 32-28.
3.جمالی قراخانلو، بهرام؛ آمقانی، اکرم؛ توفیقی، اصغر؛ جمالی، علی؛ شیری، محمدرضا (1391). »تأثیر
مصرف کافئین تک مرحله ای کافئین بر غلظت سرمی کورتیزول، HSP72 و تعداد گویچه های سفید خون در مردان ورزشکار«، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 7(3)، ص 50-43.
4.دیناروند، احسان؛ بهپور، ناصر؛ همت فر، احمد (1392). »اثر مصرف کافئین پس از یک دوره بارگیری کراتینی بر استقامت عضلانی و سطوح کورتیزول و کاتکولامین مردان ورزشکار«، فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1، ص 62-47.
5.رمضانی، فریبرز (1374). »نقش ورزش در تقویت یا تضعیف سیستم دفاعی بدن«، مجله ورزش و ارزش، ش 115.
6.هنری، جان برناد (1377). ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی دیویدسون، ترجمه پروین رجبی وهمکاران، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
7.Astorino, TA., Roberson, DW. (2010). “Efficacy of acute caffeine ingestion for short-term highintensity exercise performance: a systematic review”. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2(24), 257-68.
8.Bassini C, Sweet E, Bottino A, Bittar C, Veiga C, Cameron L. (2007). “Effect of caffeine supplementation on hematological and biochemical variables in elite soccer players under physical stress conditions”. Br J Sports Med. 41:523-30.
9. Boyd SR, Advani A, Altomare F, Stockl F. (2013). “Retinopathy”. Canadian Journal of Diabetes. 37, S137–S141.
10.Campisi, J.; Fleshner, M. (2003). “Role of extracellular HSP72 in acute stress-induced potentiation of innate immunity in active rats”. J of appl phy. 94:43-52.
11.Coombes JS, McNaughton LR. (2000). Effects of branched-chain amino acid supplementation on serum creatine kinase and lactate dehydrogenase after prolonged exercise. J Sports Med Phys Fitness. 40(3), 240-6.
12.Damirchi, A., Rahmani-Nia, F., Mirzaie, B., Hasan-Nia, S., Ebrahimi, M. (2009). “Effect of caffeine on metabolic and cardiovascular responses to sub maximal exercise in lean and obese men”. Biomedical Human Kinetics. 1: 31-35.
13.Fletcher, D., Bishop, N. (2010). “Caffeine ingestion and antigen-stimulated human lymphocyte activation after prolonged cycling. Scandinavian” Journal of Medicine & Science in Sports. 4(5), 48-55.
14.Fredholm BB, Battig K, Holmen J, Nehlig A, Zvartau EE. (1999). Actions of caffeine in the brain with special reference to factors that contribute to its widespread use. Pharmacol Rev. 51,83-133.
15.Hamedinia M, Askari R. (2005). “Influence of physical fitness training on some immune system markers in athletic students”. Journal of Sabzevar School of Medical Sciences. 123(37): 22-27.
16.Horne B.D, Anderson J.L, John J.M, Weaver A, Bair T.L, Jensen K.R, et al. (2005). “Which white blood cell subtypes predict increased cardiovascular risk?”. J Am Coll Cardiol. 45, 1638-43.
17.Jamurtas AZ, Theocharis V, Tofas T, Tsiokanos A, et al. (2005). Comparison between leg and arm eccentric exercises of the same relative intensity on indices of muscle damage. Eur J Appl Physiol. 95(2-3), 179-185.
18.Karcz-Kubicha M, Antoniou K, Terasmaa A, Quarta D, Solinas M, Justinova Z. (2003).” Involvement of adenosine A1 and A2a receptors in the motor effects of caffeine after its acute and chronic administration”. Neuropsychopharmacology. 28, 1281.1291.
19.Lee C.L., Lin J.C., Cheng C.F. (2011). “Effect of caffeine ingestion after creatine supplementation on intermittent high-intensity sprint performance”. Eur J Appl Physiol. Aug. 111(8), 1669-77.
20.Lovallo WR, Al.Absi M, Blick K, Whitsett TL, Wilson MF. (1996). “Stress-like adrenocorticotropin responses to caffeine in young healthy men”. Pharmacol Biochem Behav. 55: 365.369.
21.Machado M, Vigo JFF, Breder A, Simoes J, Ximenes M, Hackney A. (2009). “Effect of short term caffeine supplementation and intermittent exercise on muscle damage markers”. J of Biology of sport. 26, 3-11.
22.Melanie H, Mario IK, Meaney S, Isidro I.M. (2009). “Relationship between children’s motor abilities and BMI, A preliminary investigation”. Journal of Sport & Exercise Psychology. 31,20-25.
23.Nammi S, Koka S., Chinnala KM, Boini KM. (2004). “Obesity; An overview of its current perspectives and treatment options”. Nutr J. 3: 3.
24.Natália S, Vimercatti, Paulo V. (2008). “Two doses of caffeine do not increase the risk of exercise-induced muscle damage or leukocytosis”. Physical Education and Sport. 52, 96 – 99.
25.Nemet D.P, Mills J. Gooper D.M. (2004). “Effect of intense wrestling exercise on leukocytes and adhesion molecules in adolescent boys”. Br Sports Med. 38, 154-58.
26.Olkina N, Guillermo J. (2006). “Effect of caffeine on oxidative stress during maximum incremental exercise”. J of Sport Science and Med. 5, 621-628.
27.Pedersen BK, Toft AD. (2000). Effect of exercise on lymphocyte and cytokines. Br. J Sports Med. 34(4), 246-251.
28.Peker I, Gören Z, Çiloglu F, Karacabey K, Ozmerdivenli R, Saygın Ö. (2005). “Effects of caffeine on exercise performance, lactate, FFA., triglycerides, prolactin, cortisol and amylase in maximal aerobic exercise”. Biotechnol & Biotechnol Eq. 16(2), 1310-2818.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

29.Pizza FX, Mitchell JB, Davis BH, Starling RD, et al. (1995). Exercise-Induced Muscle Damage – Effect on Circulating Leukocyte and Lymphocyte Subsets. Med Sci Sport Exer. 27(3), 363-370.
30.Smith LL, Anwer A, Fragen M. (2000). “Cytokines and Cell adhesion molecules associated with high-intensity eccentric exercise”. Eur J Appl Physiol. 82: 61-67.
31.Smith, AP. (2009). “Caffeine, cognitive failures and health in a non-working community sample”. Hum Psychopharmacol. 24: 29–34.
32.Steensberg A, Fischer CP, Sacchetti M. (2003). “Acute interleukin-6 administration does not impair muscle glucose uptake or whole-body glucose disposal in healthy humans”. The Journal of Physiology. 548 (2):631–8.
33.Vandenberghe, K.,Gillis, N.;Van Leemputte, M.;Van Hecke, P.; Vanstapel, F.; Hespel P. (1996). “Caffeine counteracts the ergogenic action of muscle creatine loading”. J Appl Physiol. 80(2):452-7.

  • 2