جـام شـده اسـت و محدودیت در بررسی و استفاده از مطالعـات مـشابه وجـودداشت. مطالعه فوق حاصل یک کار تحقیقاتی است که بـهعنوان پروژه سمینار مقطع Ph.D آموزش بهداشت انجـامو تأیید شده است.

نتیجهگیری

ایـن مطالعـه نـشان داد کـه برگـزاری بـسیج هـای اطلاعرسانی در زمان بروز مـشکلات بهداشـتی مـی توانـدسبب ایجاد تغ ییرات مثبت در جمعیت گروه هـدف شـده واین خود سبب بهبود وضع موجود و یا پ یـشگیری از وقـوعدوچندان مش کلات گردد . با وجـود ایـ ن م طالعـه مـی تـوانگفت که برگزاری بسیج های اطلاعرسانی می تواند در بـالابردن سطح دانش، نگرش و رفتار افراد در امر پیشگیری از بسیاری از بیماریهای عفون ی و واگیردار مؤثر واقع شـده واز بروز اپیدمی های متعدد جلوگیری به عمل آورد.

تشکر و قدردانی

در پایان از آموزش و پرورش شهرسـتان سـروآباد وهمکاران مراکز بهداشتی درمانی که در انجام این پژوهشاینجانب را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. نتایج به دست آمده در این مطالعه بیـانگر آن اسـتکه اجرای بسیج اطلاعرسانی سبب افزایش میـزان آگـاهیجمعی ت م ورد ه دف ش ده اس ت ک ه ای ن ب ا مطالع هMengel و همکارانش هم خوانی دارد آنها بـه بررسـیاجرای بسیج اطلاعرسانی خطرات مـصرف الکـل در زنـانباردار پرداختند که نتـایج افـزایش آگـاهی زنـان را بعـد ازاجرای آموزش نشان داد (19).
در این مطالعه همچنین بین اصلاح و ارتقـاء رفتـارپیشگیرانه از بیماری وبا در قبل و بعـد از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی رابطه معناداری وجود داشت. که در مطالعـاتمشابه که در زمینه بسیج اطلاعرسانی در خصوص ارتقاء وافزایش فعالیت فیزیکی انجام شده در 15 مطالعـه بررسـیشده هفت مطالعه اصلاحات معناداری را در افزایش فعالیتفیزیکی در افراد را نشان دادند (24-20).
نحوه ارزشیابی اثربخـشی بـسیج اطـلاعرسـانی درمطالعه ما به صورت پیش آزمون و پس آزمون بوده اسـت.
در مطالعه که توسـطRandolph و هم کـارانش انجـامشده از 13 مورد مطالعه بررسـی شـده در خـصوص نحـوهارزشیابی بسیج اطلاعرسانی 8 مطالعـه بـه صـورت پـیش آزمون و پس آزمون بـوده (5/61%) و در 5 مطالعـه دیگـر(29%) از گروه مقایسه ای استفاده شده است (17).
در این مطالعه دانشآموزان از فیلم آموزشی به عنـوان
جذاب ترین و تأثیرگذارترین رسانه به کار گرفته شده یاد کردند که این با تحقیقـات Awopetu و همکـارانش هـم خـوانیدارد. آنها اذعان نمودند که پخش فیلم یکـی از مـؤثر ترین ومحرک ترین وسیله ارتباطی به شمار می رود که می توان اضافه شدن تصاویر متحرک رنگی را عامل اصلی ایـن اثربخـشی وبرانگیزانندگی عنوان کرد که می تواند منجر به انتقال پیامهای سلامت از لحاظ احساسی و هیجانی شود (8).
نتایج این مطالعه نشان داد (2/48%) دانـشآمـوزان استفاده از بسیج اطـلاعرسـانی را در امـر آمـوزش روشـیمناسب، (5/44%) آن را غیر کافی و (3/7%) آن را نامناسـب

منابع

WHO, Cholera Weekly epidemiological record, 2008; 31, 83, 269-284.
Nair G. Guide line for drinking-water quality riocholera. 2009Available at: www.who.int/entity/water_sanitation_health.
WHO, Cholera, Weekly epidemiological record, 2006; 81, 297-308. http://www.who.int/wer/2006/wer8131/en/index.html.
١۶
Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser S, Longo D, Jameson JL, editors. Harrison principles of internal medicine. 17th Ed. New York: Mc Graw Hill; 2008; p. 968. 5- WHO. Cholera Weekly epidemiological record. 2013; 31, 88,321-336.
Toolkit p, Schooler c, Pawliw E, Hershfield F. Overview of Developing Health Communication Version 3.0 Updated January, 2009.
Lund J, Aaro L. Accident prevention. Presentaion of a model placing emphasis on human, structural and cultural factors. Safety Science. 2004; 42(4): 271-324.
Awopetu O, Brimacombe M, Cohen D. Fetal Alcohol Syndrome Disorder Pilot Media Intervention in New Jersey. 2008; 26, 15(1) 124-131.
Bal DG, Kizer KW, Felton PG, Mozar HN, Niemeyer D. Reducing tobacco consumption in California: development of a statewide anti-tobacco use campaign. JAMA. 1990; 264:1570-1574.
Palmgreen p, Donohew L, Pugzles Lorch E. Television Campaigns and Adolescent Marijuana Use: Tests of Sensation Seeking Targeting. American Journal of Public Health. 2001; 91:292-296
Kotler P, Armstrong G. Principles of Marketing, 13th edn. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
Kotler P, Lee NR. Social Marketing: influencing behaviors for good,3rd edn. Thousand Oaks, CA:
Sage, 2008.
Nathanail E, Adamos G. Road safety communication campaigns: Research designs and behavioral modeling. Transportation Research Part F 2013; 18, 107–122.
Kevin C, Davis M, James M. Association Between National Smoking Prevention Campaigns and Perceived Smoking Prevalence Among Youth in the United States: Journal of Adolescent Health 2007; 41. 430-436.
Elder R. Shults R.. Sleet, D. Nichols J. A. Thompson R. & Rajab, W. Effectiveness of Mass Media Campaigns for Reducing Drinking and Driving and Alcohol-Involved Crashes: A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine 2004; 27(1): 57-67.
Abdi J. Surveying of knowledge and attitude Hamadan boys of High school students to AIDS. Journal of Research in Health Sciences 2006:5(1): 45- 51. (Persian)
Randolph K, Whitaker P, Arellano A. The unique effects of environmental strategies in health promotion campaigns: A review: Evaluation and Program Planning 2012:35. 344-353.
Freimuth V, Kraus Taylor M. Are Mass Mediated Health Campaigns Effective?A Review of the Empirical Evidence, 1993.
Mengel MB, Ulione M, Wedding D, et al. Increasing FASD knowledge by a targeted media campaign: outcome determined by message frequency. 2005; 3-13.
CockerKA De, Bourdeaudhuij IM, Brown WJ, et al. Effects of ‘‘10,000 steps Ghent’a wholecommunity intervention.Am Journal Prev Med 2007; 33: 455-63.
Reger B, Bauman A, Butterfield S, et al. Wheeling walks evaluation of a media-based community intervention.Fam Commen Health 2005; 28: 64-78.
Merom D, Miller Y, Lymer S, et al. Effect of Australia’s walk to work day campaign on adults’ active commuting and physical activity behavior. Am Journal Health Promot 2005; 19: 159-62. 23- Matsudo V, Matsudo S, Araujo T, et al. Time trends in physical activity in the state of Sao Paulo, Brazil. Med Sci Sports Exerc 2010; 42: 2231-6.
Wray R, Jupka K, Ludwig B. A community-wide media campaign to promote walking in a Missouri town. Prevention Chronic Dis 2005; 2: 04.
Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Farzadi, F. World AIDS Day Campaign in Iran: A Population-
Based Study, Iranian Journal Publ Health. 2009; 38.1: 1-3. (Persian)

١٧
Assessing the effectiveness of cholera prevention campaign in students

Morowatisharifabad1 MA (Ph.D) – Bahmani2 A (MSc.) – Ahmadian3 F (B.Sc) – Vatankhah4 M (B.Sc) – Gharib5 A (MSc.).

Abstract
Introduction: Cholera is an acute diarrheal disease that can cause severe dehydration and death within hours of its onset. The disease has rapid spread and is high mortal. It is mostly due to the lack of proper knowledge about prevention strategies as well as lack of personal hygiene. The Campaign also includes a series of educational activities that will be used to transfer specified information purposes. The aim of this research is to design and implement cholera prevention campaign and evaluate its effectiveness on knowledge, attitudes and practice of students.
Method: 282 students were participated in this interventional study. The campaign was conducted for a period of four months using the following methods: pamphlets, banners, video playback, and training classes. After data entry into SPSS v.16, t-test and Mann-Whitney were used to analyze the data.
Results: After the campaign, knowledge, attitudes and practice showed a growth of 44.6, 11.8 and 20.6 percent respectively. This study did not show a significant relationship between family size and knowledge of the students. However, there was a significant relationship between parents’ level of education and their level of knowledge.
Conclusion: Cholera prevention campaign had positive effects in knowledge, attitude and practice of the students and prevent health related problems in the society.

Key words: Effectiveness, cholera, campaign, student

Received: 23 July 2014 Accepted: 3 January 2015

– Associate Professor Health Education, Faculty of Education Sodoghi Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
– Corresponding author: Ph.D Student in Health Education Faculty of Education Sodooghi Yazd
University of Medical Sciences, Yazd, Iran e-mail