پروتئین های پلاسما، ذخیره مواد، ترشح صفرا و بسیاری اعمال دیگر می باشد. کبد توسط کپسولی از جنس بافت همبند متراکم (کپسول گلیسون) احاطه شده که استطاله هایی از آن به داخل پارانشیم کبد نفوذ کرده و آن را به لوبول هایی چند وجهی تقسیم می کند، داربست کبد از بافت همبند رتیکولار می باشد (8).
1-3-1- کبد و سم زدایی
کبد هم به عنوان یک دروازه بان با محدود کردن ورود پیش ماده ی سمی به درون جریان خون ایفای نقش می کند و هم به عنوان یک مصرف کننده ی زباله با توانایی دفع محصولات متابولیسمی سمی تولید شده در بخش های دیگر بدن و تبدیل آنها به فرم های شیمیایی که می تواند دفع شود برخلاف همه اندام های دیگر بخش اعظم خون وارد شده به درون کبد خون سیاهرگی می باشد و از طریق سیاهرگ پورتال منشاء گرفته از بخش های گوارشی پشتیبانی می شود(65). به عبارتی، کبد مکان استراتژیک وصول مواد غذایی جذب شده و همچنین مولکول های جذب شده مضر، داروها و سم های باکتری ها می باشد فعالیت دفع این مولکوها بوسیله سلول های کبدی First- PASS نامیده می شود(65).
کبد برای برداشت و متابولیسم و سم زدایی پیش ماده های درون ورید پورتال دو مرحله را انجام می دهد. مرحله اول فیزیکی می باشد. خون وارد شده به درون کبد بوسیله ی سلول های ماکروفاژ صاف می شوند.
این سلول های فاگوسیتوز کننده نقش مهمی در صاف کردن باکتری های خون پورتال دارند(65).
مرحله دوم بیوشیمیایی می باشد. هپاتوسیت ها دارای میزان زیادی از آنزیم هایی هستند که هم اندوتوکسین و هم اگزوتوکسین ها را متابولیسم کرده و تغییر می دهند. این واکنش ها در 2سطح انجام می گیرد.
واکنشهای فازI: اکسیداسیون، هیدرولیز و دیگر واکنش های کاتالیز با کمک آنزیم سیتوکروم P450.
واکنش های فاز:II که محصولات بدست آمده با دیگر مولکول ها از قبیل گلوکورونیک اسید سولفات و آمینو اسیدها در می آمیزند تا دفع آنها را آسان کند. سپس محصولات این واکنش ها یا به درون صفرا بر
می گردند یا به جریان خون، تا بوسیله ی کلیه دفع شوند (65).
1-3-2- نقش کبد در دفع
کلیه ها نقش مهمی را در دفع کاتابولیت های محلول در آب دارند. اما تنها کاتابولیت های کوچک محلول در آب بوسیله ی روند فیلتراسیون گلومرولی دفع می شوند و کاتابولیت های بزرگ محلول در آب و مولکول های متصل به پروتئین های پلاسما شامل متابولیت های چربی دوست و هورمون های استروئیدی و مواد سخت نمی توانند بوسیله ی شبکه گلومرولی فیلتر شوند ولی انباشته شدن این پیش ماده برای بدن مضر می باشد و باید راهی برای دفع آنها موجود باشد(65).
مکانسیم دفع این مواد درون کبد وجود دارد که این مواد را به درون صفرا دفع کند هپاتوسیت ها پیوسته این مواد را به وسیله ی ناقل های غشایی می گیرند و در سطح میکروزمال و در سیتوزول متابولیزم می شوند. نهایتاً پیش ماده های انتخاب شده برای دفع به صفرا از میان کانال های غشایی هپاتوسیت به وسیله ی یک سری از ناقلهای دیگر عبور می کند (3).
1-3-3- آمینو ترانسفراز ها