لت، درصد شن، ارتفاع، شیب و درصد مـادهآلی میباشد (جدول4). ساختار شـبکه عصـبی مصـنوعی مـورداستفاده با 5 متغیر بهعنوان ورودی و 7 نورون در لایه مخفـی در شکل 5 نشان داده شده است. خروجی در نهایت احتمال رخداد گونه کما در منطقـه مـورد مطالعـه مـیباشـد . نتـایج حاصـل ازپیشبینی مدل ANN بـا الگـوریتمBack Propagation بـا یـکلایه مخفی دارای 7 نورون و 5 متغیر ورودی در محیط نرمافزار Statistica تولید و سپس در محیط نرمافزار ArcGIS تبـدیل بـهنقشه شد که در شکل 6 برای نمایش بهتر به 4 طبقه تقسیمبندی
۴۷
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.41 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.41 ]

جدول 3. مقادیر ویژه حاصل از آنالیز مولفههای اصلی
3 2 1 علامت اختصاری نام متغیر
0/06 0/031 0/083 EC هدایت الکتریکی
-0/427 0/248 -0/253 OC کربن آلی
-0/323 -0/196 0/311 pH اسیدیته
0/001 – 0/073 0/358 Sand شن
-0/242 0/031 -0/231 SP رطوبت اشباع
0/042 0/123 -0/315 Clay رس
-0/544 0/179 – 0/061 OM مواد آلی
– 0/059 – 0/027 -0/249 Caco3 کربنات کلسیم
-0/333 -0/47 0/373 Silt سیلت
– 0/099 -0/002 – 0/017 P.d.m بارندگی در خشکترین ماه
– 0/083 – 0/015 -0/196 P.wet.m بارندگی در مرطوبترین ماه
0/144 – 0/1 0/081 P.wat.q بارندگی در مرطوبترین فصل
-0/009 0/095 0/098 T.r دامنه درجه حرارت سالانه
-0/003 0/015 0/031 T.s درجه حرارت فصلی
0/256 0/13 -0/267 P.d.q بارندگی در خشکترین فصل