2-9- ژن های آلفا آمیلاز در انسان:
بزاقی: AMY1A, AMY1B, AMY1C
پانکراسی: AMY2A, AMY2B
آلفا آمیلاز پانکراسی توسط ژن های AMY-2A و AMY-2B و آلفا آمیلاز غدد بزاقی توسط ژن های AMY-1A وAMY-1B و AMY-1Cکد می شود که روی کروموزوم 1p21 واقع شده اند(24و22). (شکل2-3)
آلفا آمیلاز بزاقی و پانکراسی درجه بالایی از تشابه توالی اسیدهای آمینه را دارند. 97? شباهت در کل آنزیم و 92? در دمین کاتالیتیک دیده می شود (56و54).
تحقیقات نشان داده است که ژن آمیلاز غدد بزاقی در انسان تقریبا حدود kb10 است که دارای 11 اگزون و 10 اینترون می باشد که اندازه اگزون ها بین bp231-100 است (47).
8
1
ژن AMY-2B آلفا آمیلاز ی را کد می کند که توالی آمینو اسیدی آن بسیار مشابه با آمیلاز بزاقی(S) و پانکراسی(P) است که در بافت کارسینوئیدی ریه نیز بیان می شود. ژن AMY-2B به میزان کم در کبد انسان بیان می شود. در موش ، توالی رونوشت های P – آمیلاز به طور عمده متفاوت با آمیلاز موجود در غدد بزاقی و کبد است در حالی که رونوشت آمیلاز کبد در مقابل رونوشت S – آمیلاز فقط در انتهای توالی 5´ متفاوت است (8 و35). ژن کاذب -actin? در ناحیه بالا دست ژن AMY-2B واقع شده است. در همه ژن ها به جز AMY-2B ژن کاذب -actin? توسط عناصری شبه رتروویروسی درونی جدا شده است.
ژن های پانکراسی در مقایسه با AMY-2A شامل باقی مانده LTR9 سمت چپ است. وجود عناصر شبه رترو ویروسی داخلی در ارتباط با بیان آمیلاز در غدد بزاقی نشان می دهد که توالی رتروویروسی ممکن است در تنظیم توالی بزاقی شرکت داشته باشند (48). رونویسی از ژن های آمیلاز پانکراسی از اگزون a شروع می شود در حالی که رونویسی از ژن های آمیلاز غدد بزاقی از اگزون غیر ترجمه(NTE10) با ژن کاذب -actin?شروع می شود(23 و58). (شکل2-4)
2-10- آلفا آمیلاز در موش:
آلفا آمیلاز در موش ها توسط خانواده ای از ژن ها بر روی کروموزوم 3 (chr 3) بیان می شود (59).
AMY1 یک ژن تک نسخه ای است که در بیشتر گونه های موش بیان می شود. ناحیه AMY1 از دو پروموتور آلترناتیو در ناحیه بالادست ژن های ساختاری (kb5/4-5/7) رونویسی می شود. یکی از این پروموتورها در غده پاراتیروئید و دیگری در کبد و غده پاراتیروئید فعال است(36).
رونوشت های اولیه از این پروموتورها پیرایش می شوند و تولید mRNA هایی می کنند که فقط در ناحیه 5´ غیرترجمه شونده با هم متفاوت است(25).158 نوکلئوتید ناحیه انتهایی 5´mRNA آلفا آمیلاز کبدی با 47 نوکلئوتید انتهایی غده بزاقی متفاوت است.
تحقیقات نشان می دهد که mRNA آلفا آمیلاز در کبد و غده بزاقی از یک توالی DNA یکسان به طور متفاوتی در بافت های مختلف رونویس و پردازش می شوند. رونوشت های ژن AMY2 به طور اختصاصی در غده مترشحه پانکراس بیان می شود(60).
اما مطالعات نشان می دهد که بیان AMY2 به پانکراس محدود نمی شود و در سطح کم در سلول های کبدی بیان می شود(39).
2-10-1- تفاوت توالی انتهای 5´ mRNA های آلفا آمیلاز کبدی و غدد بزاقی موش از لحاظ اندازه:
هیبریدهای بین cDNA ژن آلفا آمیلاز غدد بزاقی و mRNA کبدی موش، در تمام طول 1600 نوکلئوتیدی cDNA در مقابل آنزیم نوکلئاز S1 مقاومت نشان داده است، بدین معنی که ممکن است محل توالی مسئول تفاوت توالی بین mRNA غدد بزاقی و کبدی درنتهای یک یا دو انتهای نوع کبدی قرار داشته باشد (36).
اتورادیو گرافی انجام شده که در شکل (2-5) مشاهده می شود نشان دهنده ی این است که توالی ای که بعنوان عامل تفاوت در سایز بین mRNA آلفا آمیلاز کبدی و غدد بزاقی شناخته می شود در انتهای 5´ قرار دارد. در شکل (2-5) استراتژی به کار رفته در جدا سازی قطعات انتهایی 5´ و3´ mRNA آلفا آمیلاز کبدی و غدد بزاقی، استفاده از Rnase Hمی باشد(25) .
11
12شکل 2-5- نمایش قرار گیری توالی ای که بعنوان عامل تفاوت در سایز بین mRAN آلفا آمیلاز کبدی و غدد بزاقی است.
2-10-2- مطالعات مربوط به آنالیز توالی mRNA آلفا آمیلاز کبدی:
برای تعیین توالی mRNA آلفا آمیلاز کبدی، استراتژی به کار رفته شامل آشکار سازی توالی cDNA آن بوده است(25).