یز میکروسکوپ نوری عبوریTEM معادلnm 11 گزارش شده است. از این رو در این تحقیق بـا توجـه بـه مـشابهتکامل روش سنتز، از ارایه نتایج آزمون TEM صرفنظر میشود.

شکل 2- آنالیز پراش اشعه ایکس نانو ذرات اکسید آهن
معیار پایداری فروسیال، دستیابی به کمترین میانگین اندازه آگلومرهها در نظر گرفته شد و اندازه هیدرودینامیکی ذرات با اسـتفادهاز روشDLS در شرایط مختلف بررسی شد. جدول 1 نمونههای مختلف و شرایط تهیه آنهـا را نـشان مـیدهـد . پـس از آمـادهسازی، وضعیت پایداری در ابتدا به صورت چشمی مورد مقایسه قرار گرفت [17]. این جدول نشان می دهد که تنهـا نمونـه هـاییکه حاوی حدود 22 درصد وزنی مواد فعال سطحی بودند نسبت به سایر نمونهها از پایداری بیشتری برخوردارند. همچنین از ایـن جدول نشان میدهد که ماده فعال سطحیPCA-2000 با مقدار 22 در صد وزنی نـسبت بـه دو مـواد فعـال سـطحی دیگـر درشرایط مختلف دما و زمان سنتز دارای میانگین اندازه آگلومرههای کوچکتر و در نتیجه محدوده پایداری گسترده تری است.
جدول 1- آماده سازی نمونه های مختلف برای بررسی خواص
وضعیت مقدار مواد فعال سطحی (wt%) نوع مواد فعال سطحی زمان واکنش (min) (ºC) دما نوع محیط نوع باز نمونه

  • 2