دی ت کاری نی ز از هم ه بیم اران پرس یده ش د. ابت دا پرسش نامه توس ط اف راد متخص ص ب ه زب ان فارس ی ترجمــه گردیــد و ســپس توســط تیمــی متشــکل از پزشــک متخصــص روماتولــوژی، اعصــاب، جراحــی اعصــاب، روانپزشــک و طــب کار مــورد بررســی و ارزیابــی روایــی و پایایــی قــرار گرفــت و نظــرات اصاحــی و پیشــنهادات اعمــال گردیــد. پایایــی آن نی ز توس ط روش آزم ون مج دد س نجیده ش د. ب ه ای ن منظ ور پرسشــنامه ها توســط بیســت نفــر از بیمــاران تکمیــل و مجــددا بع د از گذش ت پان زده روز ای ن عم ل تک رار ش د و ب ا اس تفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون ضریــب پایایــی کلــی پرسشــنامه 85/0 بدس ت آم د. همچنی ن ترجم ه معک وس ب ه معن ی ترجم ه فارســی بــه انگلیســی توســط یکــی از اســاتید مســلط بــه زبــان انگلیس ی ک ه از محت وای پرسش نامه اولی ه اطاع ی نداش ت، انج ام شــد. در گام آخــر بــا مقایســه دو نســخه تهیــه شــده فارســی و انگلیس ی اصاح ات م ورد نی از در ترجم ه فارس ی اعم ال گردی د.
پرسشــنامه محدودیــت کاری شــامل چهــار بعــد می باشــد. هــر یــک از ایــن ابعــاد اثــر بیمــاری و مشــکات ســامتی جســمی و روح ی را ب ر روی انج ام وظای ف کاری در چه ار حیط ه طی ر نش ان می ده د. پن ج س وال حیط ه اول )زم ان کار( می زان محدودی ت در توانای ی مدیری ت زم ان ش امل وج ود مش کل در مدیری ت زم ان و برنامه ری زی ش غلی ناش ی از مش کل جس می را می س نجد. ش ش س وال حیط ه دوم )فعالی ت فیزیک ی( می زان محدودی ت در توانایی فیزیک ی انج ام کار ش امل ق درت بدن ی، ح رکات ب دن، توانای ی تحم ل، هماهنگ ی در انج ام کار و انعط اف پذی ری را می س نجد .ن ه س وال بع دی )رفتاره ای فکری-رواب ط بی ن ف ردی( در حیط ه توانایی هــای ذهنــی و روابــط فــردی، میــزان محدودیــت ایجــاد ش ده در اث ر بیم اری را می س نجد. و پن ج س وال آخ ر )بازده ی کار( نی ز ایج اد کاه ش در کیفی ت و کمی ت کار ب ه دنب ال بیم اری را بررســی می نمایــد. بیمــاران پاســخ ســوالات را از صفــر )وجــود ص د در ص د مش کل( ت ا 4 )اص ا مش کلی وج ود ن دارد( عام ت می گذارنــد. نتیجــه کلــی پرسشــنامه از مجمــوع حیطه هــا بــه دســت می آیــد و بــرای محاســبه از صــد در صــد در عــدد 52 ضــرب می گــردد. عــدد بــه دســت آمــده شــاخص محدودیــت کار ناش ی از بیم اری را ب ه دس ت خواه د داد] 31[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 1، بهار 95یزدی و همکاران

شــدت درد نیــز بــا اســتفاده از مقیــاس اندازه گیــری شــدت درد )VAS( س نجیده ش د. ی ک ن وار افق ی و ب ه ط ول 10 س انتیمتر ک ه ی ک انته ای آن صف ر، یعن ی ب دون درد و انته ای دیگ ر آن 10، یعن ی ش دیدترین درد ممک ن می باش د. از بیم اران خواس ته ش د ک ه ش دت درد خ ود را ب ر روی ای ن ن وار عام ت بگذارن د .کلیــه پرسشــنامه ها توســط یــک نفــر دانشــجوی ســال آخــر پزشــکی از بیمــاران تکمیــل گردیــد. اطاعــات حاصــل از طــرح وارد نرم اف زار آم اری SPSS ش ده و ب ا اس تفاده از آم ار توصیف ی و تحلیل ی آنالی ز ش د. اس تیودنت ت ی تس ت ب رای مقایس ه ش دت کل ی محدودی ت کاری و ابع اد آن در بیم اران دچ ار کم ردرد ح اد و مزم ن انج ام ش د. از آزم ون ANOVA ب رای مقایس ه ش دت محدودی ت کاری در چه ار گ روه تش خیصی از نظ ر عل ت کم ردرد )دیســکوپاتی، اســتوآرتریت، اسپاســم عضانــی و نامشــخص( اســتفاده شــد. همچنیــن از آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای ارزیاب ی ارتب اط بی ن ش دت محدودی ت کاری ب ا متغیره ای کم ی مانن د ش اخص ت وده بدن ی و س ن و ش دت درد اس تفاده گردی د .
عــدد P value کمتــر از 05/0 معنــی دار در نظــر گرفته شــد.
یافته ها
در ای ن مطالع ه 90 نف ر ش امل) 60%54( زن و) 40%36( م رد ک ه میانگی ن س نی آنه ا 1/14±4/47 س ال ب ود، م ورد بررس ی قرارگرفتنــد. یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه) 70%63( نفــر از بیمــاران دیپلــم و زیــر دیپلــم و) 8/63 %32( نفــر خانــه دار و 58)%49( نف ر ش اغل بودن د. بیش ترین عل ت کم ر درد مراجع ان مربــوط بــه دیســکوپاتی) 7/63 %33( بــود. بیمــاران دچــار اس تئوآرتریت، اسپاس م عضان ی و عل ت نامش خص ب ه ترتی ب ب ا 14 نف ر) 6/15 درص د( ،25 نف ر) 85/27( و 18 نف ر) 20 درص د( بقیــه علــل کمــردرد را در مراجعیــن داشــتند. همچنیــن تعــداد )9/17 %64( نف ر دچ ار کم ر درد مزم ن و بقی ه دچ ار کم ر درد ح اد بودن د. نم ره کل ی ش دت محدودی ت کاری 5/2 و ب ا انح راف معیــار 1/1 در همــه بیمــاران شــرکت کننده در مطالعــه بــود کــه درصــد محدودیــت کاری معــادل 5,62% محاســبه می گــردد.
بررســی ها نشــان داد کــه تفــاوت معنــی داری بیــن زن و مــرد از نظ ر ش دت محدودی ت کاری وج ود نداش ت) 66/0= P(. میانگی ن شــدت محدودیــت کاری 5/2 )انحــراف معیــار 2/1( در مــردان و 4/2 )انحــراف معیــار 1/1( در زنــان بــود. همچنیــن مشــخص ش د رابط ه بی ن ش دت محدودی ت کاری در بیم اران و س ن آنه ا معن ی دار اس ت و ب ا بالارفت ن س ن ش دت محدودی ت کاری ب الا مــی رود) 100/0 > r = 0/42 ،P(. همچنیــن یافته هــا نشــان داد کــه بیــن شــدت محدودیــت کاری و BMI در بیمــاران دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن همبســتگی معنــی داری مشــاهده نشــد )760/0= P(.
جــدول 1 نشــان می دهــد میانگیــن شــدت محدودیــت کاری درحیطه ه ای مختل ف پرسش نامه و مجم وع س والات پرسش نامه دربیم اران دچ ار کم ر درد ح اد و مزم ن تف اوت معن ی داری نداش ت.
09720035

127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04012 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04012 ]

15
جدول 2: شدت محدودیت کاری در بیماران دچار کمردرد حاد و مزمن به تفکیک علت کمردرد
P- value اتیولوژی کمردرد محدودیت
نامشخص استوآرتریتاسپاسم عضلانی دیسکوپاتی 0/009 2/3±1/2 2/4±1/12/6±0/7 3/2±1/1 زمان کار
0/026 2/8±1/5 2/8±1/33/7±0/8 3/7±1/4 فعالیت فیزیکی
0/27 2/1±1/1 2/3±1/12/2±0/7 2/5±0/9 رفتارهای فکری- روابط بین فردی
0/074 2/2±1/1 2/4±1/32/1±0/9 2/9±1/2 بازدهی کار
0/051 )%52/5( 2/1±1/1 )%57/5( 2/3±1/1)%57/5( 2/3±0/6 )%72/5( 2/9±0/9 شدت کلی محدودیت کاری
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04012 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04012 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اطاعات بر اساس میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
جدول 3: ارتباط بین شدت محدودیت کاری و شدت درد در بیماران دچار کمردرد
rP valueمحدودیت
زمان کار0/001>66/0
فعالیت فیزیکی0/001>64/0
رفتارهای فکری شخصیتی0/001>76/0
بازدهی کار0/001>8/0
شدت محدودیت کاری0/001>81/0
ج دول ش ماره 2 نی ز ش دت محدودی ت کاری را ب ر حس ب عل ت کم ردرد نش ان داده اس ت. همانط ور ک ه در جدول نش ان داده ش ده اســت در مولفه هــای زمــان کار و فعالیــت فیزیکــی بــه تفکیــک اتیول وژی کم ردرد میانگی ن ش دت محدودی ت تف اوت معن ی داری داشــت، در محدودیــت زمــان کار دیســکوپاتی و در محدودیــت فعالی ت فیزیک ی اس تئوآرتریت دارای امتی از محدودی ت بیش تری بودنــد) 900/0 = P و 620/0 = P(.
همچنیــن مقایســه نمــره VAS بــه تفکیــک اتیولــوژی کمــردرد نشــان داد کــه شــدت درد در اتیولــوژی کمــردرد متفــاوت اســت
جدول 1: مقایسه شدت محدودیت کاری به تفکیک حاد و مزمن در بیماران دچار کمردرد
P value نوع کمردرد بر اساس زمان محدودیت
مزمن حاد 0/21 2/8±1/1 2/5±1/2 زمان کار
0/49 3/3±1/3 3/1±1/5 فعالیت فیزیکی
0/36 2/4±0/9 2/2±0/9 رفتارهای فکری- روابط بین فردی
0/86 2/5±1/2 2/5±1/2 بازدهی کار
0/4 )%62/5( 1±2/55 )%58/7( 1±2/35 شدت کلی محدودیت کاری
اطاعات بر اساس میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است.
و بیشــترین میــزان درد مربــوط بــه دیســکوپاتی و پــس از آن اســتئوآرتریت میباشــد) 800/0 = P(. جــدول 3 نشــان می دهــد کــه بیــن شــدت درد و محدودیت هــای کاری رابطــه معنــی دار وج ود داش ت و ب ا ب الا رفت ن ش دت درد ش دت محدودی ت کاری نیــز در حیطه هــای مختلــف بیشــتر بــود.
بحث
همانط ور ک ه در قس مت نتای ج مش اهده گردی د کم ردرد ب ا عل ل مختلــف ســبب ایجــاد محدودیــت کاری در ابعــاد مختلــف شــغل می گ ردد و بیش ترین محدودی ت نی ز در اث ر کمردرده ای ناش ی از دیس کوپاتی می باش د. ش دت محدودی ت کاری نی ز ب ا افزای ش ســن افــراد دچــار کمــردرد افزایــش قابــل ماحظــه ای دارد. ولــی شــدت محدودیــت کاری ارتباطــی بــا زمــان کمــردرد نشــان نــداد و هــر دو گــروه دچــار کمــردرد حــاد و مزمــن بــه یــک میــزان محدودی ت کاری داش تند. همچنی ن در ای ن مطالعه، نس خه فارس ی پرسش نامه