دول 5. نتایج تجزیهوتحلیل رابطه عوامل با عضویت
رد/ تأیید فرضیه سطح
معناداری ضریب
همبستگی میانگین
عوامل
قراردادی پیمانی رسمی تأیید 0/034 49/173 2/570 2/816 3/132 غنای شغلی
تأیید 0/000 62/388 3/562 3/862 3/796 کار تیمی
تأیید 0/000 63/483 2/825 3/173 3/496 چالشی بودن شغل
تأیید 0/000 59/882 2/641 2/988 3/208 ارایه بازخور
تأیید 0/000 75/570 3/361 3/222 3/472 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/009 56/822 3/595 3/485 4/192 مرکز کنترل
تأیید 0/000 58/669 3/783 3/833 3/993 تعهد سازمانی
تأیید 0/002 54/480 3/481 3/866 3/619 ابهام نقش
تجزیه وتحلیل نتایج بر اساس پست سازمانی
برای آزمون رابطه پست سازمانی، عوامـل سـازنده رضـایت شـغلی و نمـره نهـایی رضـایتشغلی از آزمون t استفاده می شود. این آزمون مشخص میکنـد آیـا بـین گـروه هـای شـغلیتفاوت معن اداری وجود دارد یا خیر. نتایج این آزمون در جدول شماره 6 گفته شده است.
جدول 6. نتایج تجزیه وتحلیل رابطه عوامل با پست سازمانی
رد/ تأیید فرضیه سطح
معناداری ضریب
همبستگی میانگین
عوامل
کارشناس کارشناسمسئول مدیرانکل تأیید. 0/000 107/655 2/93 3/67 4 غنای شغلی
رد 0/338 45/254 3/91 3/64 4/5 کار تیمی
تأیید 0/000 97/424 3/32 3/86 3/8 چالشی بودن شغل
تأیید 0/025 54/532 2/96 3/68 4 ارایه بازخور
تأیید 0/000 90/015 3/40 3/61 4/5 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/000 84/216 3/86 4/68 4/5 مرکز کنترل
رد 0/492 44/519 3/73 4/17 4/8 تعهد سازمانی
رد 0/301 43/087 3/47 3/70 4 ابهام نقش

تجزیه وتحلیل نتایج بر اساس مدرک تحصیلی
در پژوهش درباره این مطلب که آیا عامل تحصیلات با نمره کل رضـایت شـغلی رابطـه ای دارد یا خیر از آزمون t استفاده شده است. نتایج این آزمون در جـدول شـماره7گفتـه شـدهاست.
جدول شماره 7. نتایج تجزیه وتحلیل رابطه عوامل با مدرک تحصیلی
رد/ تأیی
فرضیه سطح
معناداری ضریب
همبستگی میانگین
عوامل
دکترا کارشناس
ارشد کارشناس کمتر ازکارشناس تأیید 0/000 141/679 4/166 3/089 3/160 2/653 غنای شغلی
رد 0/080 55/433 3/750 3/375 3/967 3/676 کار تیمی
تأیید 0/004 89/630 2/20 3/707 3/332 3/117 چالشی بودن شغل
تأیید 0/009 78/259 3/666 2/881 3/251 2/738 ارایه بازخور
تأیید 0/000 105/544 4/5 3/595 3/455 3/200 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/000 97/106 4/25 4/5 4/012 3/407 مرکز کنترل
تأیید 0/022 65/970 4/6 3/866 3/835 4/035 تعهد سازمانی
تأیید 0/000 100/014 2/5 3/446 3/625 3/801 ابهام نقش
د

طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ICT
به ارایـه چـارچوب مفهـومی جهـت توانمندسـازی کارکنـان سـتاد وزارتICT و تعیـین وشناس ـایی فرص ت ه ای بهب ود در مح ور توانمندس ـازی ایش ـان، طراح ی م ـدل مفه ومیتوانمندسازی نیروی انسانی این واحد انجام شد. بدین منظور از تکنیک تحلیـل مسـیر بـرایمشخص نمودن نوع و میزان رابطه عوامل هشتگانه حاصل از تحلیل عـاملی اسـتفاده شـدهاست. نمودار شمارهی یک مدل مفهـومی طراحـی شـده را نشـان مـی دهـد . در ایـن نمـودارعوامل اثرگذار بر توانمند سازی این واحد سازمانی و نـوع ارتبـاط آن هـا نمـایش داده شـدهاست.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2